19. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 28. júna 2012
20. jún 2012
19. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 28. júna 2012

19. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 28. júna 2012 Súbory na stiahnutie(48 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 28.06.2012

Dochádzka poslancov z 19. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 28. júna 2012 Ikona súboru - Dochadzka_poslancov_z_19._zasadnutia_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva,_konaneho_dna_28._juna_2012.pdf (80 KB)

Hlasovania z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre konaného dňa 28. 6. 2012 Ikona súboru - Hlasovania_z_19._zasadnutia_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre_konaneho_dna_28._6._2012.pdf (275 KB)

Pozvánka MZ 28. 6. 2012 Ikona súboru - Pozvanka_MZ_28._6._2012.pdf (94 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 19. Zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 28. júna 2012 Ikona súboru - Uznesenie,_vseobecne_zavazne_nariadenie_a_dalsie_rozhodnutia_z_19._Zasadnutia_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre,_konaneho_dna__28._juna_2012.pdf (245 KB)

Zápisnica z 19. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 28. júna 2012 Ikona súboru - Zapisnica_z_19._zasadnutia_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre,_konaneho_dna_28._juna_2012.pdf (310 KB)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 28. jún 2012

mat 593-2012 Wemart-zmena uznesenia Ikona súboru - mat__593-2012_Wemart-zmena_uznesenia.pdf (203 KB)

Mat č 594-2012 _Výstavba a obnova miestnych komunikácií_ Ikona súboru - Mat__c__594-2012__Vystavba_a_obnova_miestnych_komunikacii_.pdf (149 KB)

mat. 1242-2012 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 111_2001 z 10. mája 2001 Ikona súboru - mat._1242-2012_-_Uznesenie__Mestskeho__zastupitelstva__v_Nitre_c._111_2001_z__10._maja_2001.pdf (56 KB)

mat. 19-2012 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181_95 – MZ zo dňa 14.12.1995 Ikona súboru - mat._19-2012_-_Uznesenie_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre_c._181_95_-_MZ_zo_dna_14.12.1995.pdf (61 KB)

mat. 470-2012-1 – Návrh na rozpis finančných prostriedkov pre súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia na rok 2012 Ikona súboru - mat._470-2012-1_-_Navrh_na__rozpis_financnych_prostriedkov_pre_sukromne_a_cirkevne_skoly_a_skolske_zariadenia_na_rok_2012.pdf (91 KB)

mat. 491-2012-2 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra, odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitry _Tomková, parcela č.1065_341, k. ú. Veľké Janíkovce _ Ikona súboru - mat._491-2012-2_-_Navrh_na_nakladanie_s_nehnutelnostou_vo_vlastnictve_Mesta_Nitra,_odkupenie_nehnutelnosti_do_vlastnictva_Mesta_Nitry__Tomkova,_parcela_c.1065_341,_k._u._Velke_Janikovce___.pdf (349 KB)

mat. 527-2012 – Návrh časových plánov zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva Ikona súboru - mat._527-2012_-_Navrh_casovych_planov_zasadnuti_stalych_komisii_Mestskeho_zastupitelstva_.pdf (105 KB)

mat. 545-2012 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej v Základnej škole kniežaťa Pribinu, ul. A.Šulgana č. 1 v Nitre Ikona súboru - mat._545-2012_-_Sprava_o_vysledku_naslednej_financnej_kontroly_vykonanej_v_Zakladnej_skole_kniezata_Pribinu,_ul._A.Sulgana_c._1_v_Nitre.pdf (179 KB)

mat. 546-2012 – Návrh Dodatku č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8_2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov Ikona súboru - mat._546-2012_-_Navrh_Dodatku_c._8_k_Vseobecne_zavaznemu_nariadeniu_Mesta_Nitry_c._8_2004_o_zasadach_nakladania_s_bytmi_vo_vlastnictve_Mesta_Nitry_v_zneni_neskorsich_dodatkov.pdf (166 KB)

mat. 547-2012 – Návrh Smernice mesta Nitry č. 5_2012 o riešení nájomných vzťahov a úhrade energií a služieb mimovládnych a neziskových organizácií pôsobiacich na území mesta Nitry Ikona súboru - mat._547-2012_-_Navrh_Smernice_mesta_Nitry_c._5_2012_o_rieseni_najomnych_vztahov_a_uhrade_energii_a_sluzieb_mimovladnych_a_neziskovych_organizacii_posobiacich_na_uzemi_mesta_Nitry.pdf (160 KB)

mat. 547-2012 – Príloha – Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o partnerstve a spolupráci Ikona súboru - mat._547-2012_-_Priloha_-_Ziadost_o_uzatvorenie_zmluvy_o_partnerstve_a_spolupraci.pdf (205 KB)

mat. 551-2012 – Informatívna správa o stave areálu bývalej kafilérie v Nitre Ikona súboru - mat._551-2012_-_Informativna_sprava_o_stave_arealu_byvalej_kafilerie_v_Nitre.pdf (137 KB)

mat. 555-2012 – Návrh dodatkov zriaďovacích listín základných škôl a centra voľného času Ikona súboru - mat._555-2012_-_Navrh_dodatkov_zriadovacich_listin_zakladnych_skol_a_centra_volneho_casu.pdf (123 KB)

mat. 556-2012 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 8_2012 o určení názvu ulice v časti mesta Zobor Ikona súboru - mat._556-2012_-_Navrh_Vseobecne_zavazneho_nariadenia_Mesta_Nitry_c._8_2012_o_urceni__nazvu_ulice_v_casti_mesta_Zobor.pdf (218 KB)

mat. 557-2012 – Informatívna správa o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry pre školský rok 2012_2013 Ikona súboru - mat._557-2012_-_Informativna_sprava_o_prijimani_deti__na_predprimarne_vzdelavanie_do_materskych_skol_v_zriadovatelskej_posobnosti_Mesta_Nitry_pre_skolsky_rok_2012_2013.pdf (121 KB)

mat. 558-2012 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra a odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitra _Pardon s.r.o., ul.J.Kráľa 65, Nitra, parc. č. 720_1 v k.ú. Nitra_ Ikona súboru - mat._558-2012_-_Navrh_na_nakladanie_s_nehnutelnostami_vo_vlastnictve_Mesta_Nitra_a_odkupenie_nehnutelnosti_do_vlastnictva_Mes.pdf (396 KB)

mat. 559-2012 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Zariadenie pre seniorov ZOBOR na rok 2012 Ikona súboru - mat._559-2012_-_Navrh_na_rozpoctove_opatrenia_v_rozpocte_prispevkovej_organizacie_Zariadenie_pre_seniorov_ZOBOR_na_rok_2012.pdf (62 KB)

mat. 561-2012 – Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na II. polrok 2012 Ikona súboru - mat._561-2012_-_Navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_utvaru_hlavneho_kontrolora_na_II._polrok_2012.pdf (89 KB)

mat. 562-2012 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 9_2012 o určení názvu ulice v časti mesta Párovské Háje Ikona súboru - mat._562-2012_-_Navrh_Vseobecne_zavazneho_nariadenia_Mesta_Nitry_c._9_2012_o_urceni__nazvu_ulice_v_casti_mesta_Parovske_Haje.pdf (250 KB)

mat. 563-2012 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _Ing. Jaroslav Michalička TLAČIAREŇ JAMIS, IČO 33959838, Topoľova 2, 949 01 Nitra_ Ikona súboru - mat._563-2012_-_Navrh_na_nakladanie_s_nehnutelnostou_vo_vlastnictve_Mesta_Nitry__Ing._Jaroslav_Michalicka_TLACIAREN_JAMIS,_ICO_33959838,_Topolova_2,_949_01_Nitra_.pdf (701 KB)

mat. 564-2012 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry _Kupecká ul. č. 12 v Nitre_ Ikona súboru - mat._564-2012_-_Navrh__na_nakladanie_s_nehnutelnostami_vo_vlastnictve_Mesta_Nitry__Kupecka_ul._c._12_v_Nitre_.pdf (608 KB)

mat. 565-2012 – Návrh na majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. území Kynek _ kanalizácia _ Ikona súboru - mat._565-2012_-_Navrh_na_majetkopravne_usporiadanie_nehnutelnosti_v_kat._uzemi_Kynek___kanalizacia__.pdf (1411 KB)

mat. 567-2012 – Návrh pravidiel zostavovania rozpočtu mesta Nitry na rok 2013 Ikona súboru - mat._567-2012_-_Navrh_pravidiel_zostavovania_rozpoctu_mesta_Nitry_na_rok_2013.pdf (257 KB)

mat. 568-2012 – Návrh na zvolenie prísediaceho sudcu z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu Ikona súboru - mat._568-2012_-_Navrh_na_zvolenie_prisediaceho_sudcu_z_radov_obcanov_pre_Okresny_sud_Nitra_na_funkcne_obdobie_4_rokov_od_zlozenia_slubu.pdf (95 KB)

mat. 573-2012 – Bytové projekty Harmónia a Dynamik Ikona súboru - Mat__c__573-2012__Bytove_projekty_Harmonia_a_Dynamik_.pdf (157 KB)

mat. 574-2012 – Návrh na pomenovanie Telocvične, Parkové nábrežie č. 27, Nitra na Zápasnícku halu Júliusa Strniska Ikona súboru - mat._574-2012_-_Navrh_na_pomenovanie_Telocvicne,_Parkove_nabrezie_c._27,_Nitra_na_Zapasnicku_halu_Juliusa_Strniska.pdf (188 KB)

mat. 575-2012 – Návrh Dodatku č 8 k Rokovaciemu poriadku MR v Nitre Ikona súboru - mat._575-2012_-_Navrh_Dodatku_c__8_k_Rokovaciemu_poriadku_MR_v_Nitre.pdf (134 KB)

mat. 577-2012 – Návrh na schválenie personálnych a organizačných zmien v spoločnosti Nitrianska investičná, Ikona súboru - mat._577-2012_-_Navrh_na_schvalenie_personalnych_a_organizacnych_zmien_v_spolocnosti_Nitrianska_investicna,.pdf (106 KB)

mat. 578-2012 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 69_2012-MZ zo dňa 05.04.2012 _Matušincova ul., k. ú. Veľké Janíkovce_ Ikona súboru - mat._578-2012_-_Navrh_na_zmenu_uznesenia_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre_c._69_2012-MZ_zo_dna_05.04.2012__Matusincova_ul.,_k._u._Velke_Janikovce_.pdf (93 KB)

mat. 579-2012 – Návrh Dodatku č 2 k Rokovaciemu poriadku MZ v Nitre Ikona súboru - mat._579-2012_-_Navrh_Dodatku_c__2_k_Rokovaciemu_poriadku_MZ_v_Nitre.pdf (159 KB)

mat. 582-2012 – Návrh Dodatku č.8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1_2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry Ikona súboru - mat._582-2012_-_Navrh_Dodatku_c.8_k_Vseobecne_zavaznemu_nariadeniu_Mesta_Nitry_c._1_2001_o_poskytovani_dotacii_z_rozpoctu_Mesta_Nitry.pdf (93 KB)

mat. 587-2012 – Návrh Časového plánu zasadnutí Mestskej mediálnej rady v Nitre na II. polrok 2012 Ikona súboru - mat._587-2012_-_Navrh_Casoveho_planu_zasadnuti_Mestskej_medialnej_rady_v_Nitre_na_II._polrok_2012.pdf (86 KB)

mat. 588-2012 – Návrh na odovzdanie nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta Nitry do správy príspevkovej organizácii Zariadenie pre seniorov ZOBOR, Jánskeho 7, Nitra Ikona súboru - mat._588-2012_-__Navrh_na_odovzdanie_nehnutelneho_a_hnutelneho_majetku_mesta_Nitry_do_spravy_prispevkovej_organizacii_Zariadenie_pre_seniorov_ZOBOR,_Janskeho_7,_Nitra.pdf (1778 KB)

mat. 589-2012 – Návrh na dodatočné prerozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Nitry na cieľová oblasť telesná kultúra Ikona súboru - mat._589-2012_-_Navrh_na_dodatocne_prerozdelenie_dotacii_z_rozpoctu_mesta_Nitry_na_cielova_oblast_telesna_kultura.pdf (162 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021