19. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 18.04.2024

19. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 18.04.2024

Pozvánka, Dochádzka, Hlasovania, Uznesenia, Zápisnica, Video záznam, Youtube záznam

3. Prehľad – Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre

3.1 Materiál č. 19
– prednostovi mestského úradu v Nitre:
a) informovať o ukončených verejných obstarávaniach na dodanie tovaru, poskytnutie služby   alebo uskutočnenie stavebných prác s predpokladanou hodnotu rovnou alebo vyššou ako 5000 eur bez DPH v rozsahu: predmet zákazky, názov zmluvného partnera, zmluvná cena, dátum uzatvorenia zmluvy, zoznam osôb ktorí vyhodnocovali ponuky, alebo zoznam členov komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk. V prípade zrušenia zákazky, dôvod jej zrušenia.
b) pri podlimitnej, nadlimitnej zákazke, súťaže návrhov zaradiť do komisie na otváranie  a vyhodnotenie ponúk poslanca MZ podľa nasledovného pravidla:
– poslanca MZ s právom vyhodnocovať ponuky, ktorý má odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky, a/alebo
– poslancov MZ príslušného VMČ, ktorí potvrdili svoju nomináciu do komisií na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky osobe zodpovednej za proces verejného obstarávania v termíne do 3 pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky v elektronickej podobe; poslanca MZ bez práva vyhodnocovať ponuky v prípade zákazky celomestského významu.
c) pri zákazke s nízkou hodnotou ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako 15 000 eur bez DPH, zabezpečiť počas procesu vyhodnocovania ponúk prítomnosť poslanca MZ, ktorý zastupuje príslušný VMČ, poslanca MZ v prípade zákazky celomestského významu.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995
– MZ zo dňa 14.12.1995
– K bodu: Rôzne

3.2 Materiál č. 906/2017
– prednostovi MsÚ v súčinnosti s Mestskou políciou v Nitre zabezpečiť v pravidelných štvrťročných intervaloch predkladanie informatívnej správy o evidovaných porušeniach dodržiavania povolených
otváracích hodín reštauračných a pohostinských zariadení na území mesta Nitra, ako aj spôsob
riešenia takýchto porušení.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 335/2016
– MZ zo dňa 13.10.2016
– K bodu: Diskusia

3.3 Materiál č. 1605/2018
– hlavnému architektovi mesta zabezpečiť obstaranie územnoplánovacieho podkladu – urbanistickú štúdiu celého územia priestorovo-funkčného celku Nová Chrenová v rozsahu vymedzenom
Územným plánom mesta Nitra s nasledovným postupom spracovania…

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 313/2018
– MZ zo dňa 18.10.2018
– K bodu: Správa o doručenej požiadavke o obstaranie Územného plánu zóny Nová Chrenová I., Nitra

3.4 Materiál č. 801/2021
– prednostovi mestského úradu na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021
– MZ zo dňa 17.03.2021
– K bodu: Diskusia

3.5 Materiál č. 843/2021
– prednostovi mestského úradu zabezpečiť v spolupráci s poverenými zamestnancami MsÚ predkladať MR a MZ informatívnu správu k termínu 7 pracovných dní pred konaním MR k plneniu podnetov na portále Odkaz pre starostu (ďalej len OPS) v nasledovnom rozsahu…

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 147/2021
– MZ zo dňa 22.04.2021
– K bodu: Diskusia

3.6 Materiál č. 1008/2021
– prednostovi MsÚ na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021
– MZ zo dňa 28.10.2021
– K bodu: Diskusia

3.7 Materiál č. 1189/2022
– prednostovi mestského úradu informovať MZ o možných riešeniach bezproblémového a bezpečného napojenia cesty vedúcej z a na nový Chrenovský cintorín s ul. Levická.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 171/2022
– MZ zo dňa 21.04.2022
– K bodu: Diskusia

3.8 Materiál č. 121/2023
– prednostovi Mestského úradu v Nitre
predkladať na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva správu o lokalitách, v ktorých sa plánuje umiestniť dopravné zariadenie – regulačný stĺpik a informáciu o lokalitách, kde bolo určené použitie tohto dopravného zariadenia s vyčíslením nákladov na realizáciu.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 132/2023 zo dňa 31.03.2023
– MZ zo dňa 31.03.2023
– K bodu: Diskusia

3.9 Materiál č. 122/2023
– prednostovi Mestského úradu v Nitre predložiť informatívnu správu o stavebnom-technickom stave mostov a lávok vo vlastníctve mesta Nitra s návrhom opatrení na zlepšenie ich stavebno-technického stavu.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  134/2023
– MZ  zo dňa 31.03.2023
– K bodu: Diskusia

3.10 Materiál č. 304/2023
– prednostovi Mestského úradu v Nitre spracovať návrh možností zavedenia benefitov na podporu a udržateľnosť zamestnanosti v podmienkach Mesta Nitra podľa výrokovej časti uznesenia vrátane predpokladaného finančného dopadu na návrh rozpočtu mesta na rok 2024.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  398/2023
– MZ  zo dňa 19.10.2023
– K bodu: Diskusia

3.11 Materiál č. 315/2023
– vedúcej Odboru školstva mládeže a športu vykonať právne kroky smerujúce k naplneniu tohto uznesenia v zmysle platnej legislatívy,
pripraviť zariadenie na prevádzku a vydať nový prevádzkový poriadok, vrátane platieb za
pobyty.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  415/2023
– MZ  zo dňa 19.10.2023
– K bodu: Návrh na zriadenie Centra zdravia pre deti školského a predškolského veku so sídlom
Párovské háje Hydinárska 37, 949 01 Nitra ako elokované pracovisko CVČ Domino Nitra

3.12 Materiál č. 295/2023
– riaditeľke KCN predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Nitre informatívnu záverečnú správu o realizácii celého projektu s dôrazom na finančnú analýzu projektu v termíne do 60 dní po finančnom ukončení projektu.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  417/2023
– MZ  zo dňa 19.10.2023
– K bodu: Správa o výsledku kontroly financovania projektu „Kreatívne centrum“ vrátane kontroly
opodstatnenosti a príčin vzniku neoprávnených výdavkov a prác naviac

3.13 Materiál č. 298/2023-1
– vedúcemu odboru majetku spracovať a do 90 dní od účinnosti zásad hospodárenia predložiť na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu návrh podmienok technického zhodnotenia alebo opráv nebytových priestorov a ich prevzatia do majetku mesta, resp. započítania oproti nájomnému, ktoré budú tvoriť záväznú (neoddeliteľnú) prílohu zásad hospodárenia“

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  421/2023
– MZ  zo dňa 19.10.2023
– K bodu: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra

3.14 Materiál č. 328/2023
– prednostovi mestského úradu v Nitre

 • Zabezpečiť vypracovanie zámerov zriadenia MŠ v lokalite Párovské Háje a lokalite Kynek.

– prednostovi mestského úradu v Nitre v spolupráci s odborom školstva, mládeže a športu

 • Zvolať stretnutia poslancov, VMČ, členov KMŠaV a predstaviteľov mesta s občanmi v oboch lokalitách zvlášť, s cieľom zistiť skutočný záujem rodín o umiestnenie detí do MŠ, ak by boli zaradené, tiež vhodnosť termínov otvorenia MŠ.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  426/2023
– MZ  zo dňa 19.10.2023
– K bodu: Diskusia

3.15 Materiál č. 321/2023
– prednostovi mestského úradu:

 • požiadať o metodické usmernenie ÚVO vo veci správnosti postupu Mesta Nitra ako verejného
  obstarávateľa pri postupe obstarania týchto zákaziek formou priameho rokovacieho konania
  a o podaní žiadosti bezodkladne informovať poslancov MZ
 • predložiť informatívnu správu o celom riadení projektu (personálne riadenie a zabezpečenie,
  plnenie časového plánu projektu vrátane procesov verejného obstarávania, plnenie finančného
  plánu projektu, administratívne vedenie projektu, manažment riadenia) z dôvodu riešenia
  zodpovednostného vzťahu

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  427/2023
– MZ zo dňa 26.10.2023
– K bodu: Návrh na schválenie neoprávnených výdavkov projektu Kreatívne centrum Nitra, kód
302031ADT3

3.16 Materiál č. 383/2023-1
– mestskému úradu:

 • pripraviť na zasadnutie MZ zadanie podmienok obstarávania, finančného krytia
  a realizácie opráv miestnych ciest a chodníkov vrátane prvkov debarierizácie na roky
  2024-2026,
 • pripraviť na najbližšie MZ informáciu o rozpise financovania neverejných škôl
  a školských zariadení v rokoch 2022, 2023 a návrh na rok 2024,
 • pripraviť na najbližšie MZ návrh finančného krytia dotácií na šport, kultúru, výchovu
  a vzdelávanie, cestovný ruch a sociálne veci v roku 2024,
 • pripraviť na najbližšie MZ predpokladaný časový harmonogram realizácie všetkých
  schválených a nezrealizovaných investičných akcií mesta,
 • zabezpečiť ďalší postup a úkony podľa výrokovej časti tohto uznesenia

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  483/2023.
– MZ zo dňa 14.12.2023
– K bodu: Návrh na riešenie financovania projektu Kreatívneho centra vo výške 9 027 315,17 €

3.17 Materiál č. 424/2024
– predložiť návrh na rozpočtové krytie členského príspevku pre NOCR a dotácií v rozpočte mesta na rok 2024 na všetky cieľové skupiny na najbližšie zasadnutie MZ na úrovni 850.000 eur s nasledovným návrhom rozpočtovej zmeny:

 • uvoľnenie 500 000 eur z položky „Splátky úverov a úrokov“ a nahradenia ich krytia zo
  zdrojov rezervného fondu
 • uvoľnenie 350 000 eur z rozpočtovej kapitoly odbor dopravy, z položky 644002 Mestská verejná doprava s ich opätovným doplnením pri schválení záverečného účtu mesta za rok 2023.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  20/2024
– MZ  zo dňa 25.01.2024
– K bodu: Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2024

3.18 Materiál č. 134/2023
– vedúcemu odboru projektového a strategického riadenia zabezpečiť predkladanie informatívnej správy o stave a pripravenosti projektu „BD Tehelná, 220 b. j.“

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 226/2023
– MZ zo dňa 11.04.2023
– K bodu: Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 145/2017-MZ zo dňa
18.05.2017 (materiál č. 1065/2017)

Prehľad – Interpelácie z 18. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre

Interpelácia č. 1
– interpelácia pre primátora mesta Nitra od p. Petra Košťála – Jesenné hrabanie lístia – práca nebola vykonaná v súlade so zmluvou – zosobnenie škody
– MZ zo dňa 18.04.2024
– Odpoveď zo dňa: 10.05.2024
Odpoveď

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

 1. Materiál č. 482/2024
  Návrh záverečného účtu mesta Nitry za rok 2023
 2. Materiál č. 479/2024
  Správa o výsledku kontroly hospodárenia v Základnej škole kráľa Svätopluka, Drážovská 6, Nitra
 3. Materiál č. 469/2024
  Správa o výsledku kontroly prevodov nehnuteľného majetku v roku 2023, ktorého všeobecná hodnota prevýšila 20 tis. Eur
 4. Materiál č. 480/2024
  Správa o výsledku kontroly dodržiavania zmluvných podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb v meste Nitra zo strany objednávateľa a dopravcu
 5. Materiál č. 477/2024
  Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 4/2023 o miestnej dani za osobitné užívanie verejného priestranstva trvalým parkovaním vozidla
 6. Materiál č. 481/2024
  Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2021, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry
 7. Materiál č. 488/2024
  Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Nitry na rok 2024 pre cieľové oblasti:
  a/ kultúra a kreatívny priemysel
  b/ kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
 8. Materiál č. 494/2024
  Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2024 pre cieľovú oblasť podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste
 9. Materiál č. 484/2024
  Návrh na určenie výšky nájmu v nájomnom byte č. 9, Jarmočná 14, Nitra, obstaranom z verejných prostriedkov
 10. Materiál č. 498/2024
  Informatívna správa – Inštalácia FVE na verejných budovách mesta Nitry
 11. Materiál č. 501/2024
  Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie z majetku mesta – neaktuálna PD
 12. Materiál č. 483/2024
  Informatívna správa o zámere realizácie projektu „Odvlhčenie objektu Synagógy v Nitre“
 13. Materiál č. 490/2024
  Informatívna správa o príprave Nitrianskych vianočných trhov 2024
 14. Materiál č. 491/2024
  Návrh na pridelenie dotácie z rozpočtu mesta Nitry na rok 2024 pre Židovskú náboženskú obec Nitra na obnovu oplotenia Židovského cintorína v Nitre
 15. Materiál č. 502/2024
  Informatívna správa k hodnoteniu plnenia III. Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Nitra na roky 2021-2025, za rok 2023
 16. Materiál č. 489/2024
  Návrh na delegovanie zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy pri Základnej škole, Škultétyho 1, Nitra a Základnej škole, Nábrežie mládeže 5, Nitra
 17. Materiál č. 500/2024
  Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra
 18. Materiál č. 492/2024
  Návrh na uzatvorenie Dodatku č.22 k Zmluve o prevádzkovaní č.43/05/03746/09 (kanalizácia v mestskom parku Sihoť) majetok vo vlastníctve Mesta Nitra prevádzkovaný Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s.
 19. Materiál č. 511/2024
  Návrh na uzatvorenie Dodatku č.22 k Zmluve o prevádzkovaní č.43/05/03746/09 (kanalizácia v mestskom parku Sihoť) majetok vo vlastníctve Mesta Nitra prevádzkovaný Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s.
 20. Materiál č. 515/2024
  Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní (H B Trade, spol. s r.o.)
 21. Materiál č. 497/2024
  Návrh na odkúpenie stavebného objektu do vlastníctva Mesta Nitra (spol. BT Nitra s.r.o., stavebný objekt „SO 02 – Spevnené plochy“ vybudovaný v rámci stavby „Bytový dom“)
 22. Materiál č. 496/2024
  Návrh na nadobudnutie stavebného objektu do vlastníctva Mesta Nitra (Združenie IBV Pri Háji, Kynek, stavebný objekt „SO 105 Verejné osvetlenie“ vybudovaný v rámci stavby „IBV Pri Háji, Kynek“)
 23. Materiál č. 512/2024
  Návrh na odovzdanie ako súčasť nehnuteľného majetku – projektovú dokumentáciu – Sociálno – integračné centrum do správy Správe zariadení sociálnych služieb, Nitra
 24. Materiál č. 513/2024
  Návrh dočasnej prebytočnosti hnuteľného majetku mesta Nitra (drevené trhové predajné stánky)
 25. Materiál č. 457/2024
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 111/2009-MZ zo dňa 07.05.2009 (prevod pozemkov pod stavbou „SO 05-Úprava cesty I/64“ pre Slovenskú správu ciest)
 26. Materiál č. 505/2024
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 335/2023-MZ zo dňa 21.09.2023 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj pozemku pod stavbou, parcela registra C KN č. 3379, k. ú. Nitra – Kluchova ulica)
 27. Materiál č. 508/2024
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 166/2022-MZ zo dňa 21.04.2022 (zámer odpredaja časti pozemku v k.ú. Veľké Janíkovce, EKN parc.č. 1238/1, Dlhá ul.)
 28. Materiál č. 510/2024
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Nitra (SPP – Distribúcia, a.s., vecné bremeno k stavbe „Rekonštrukcia plynovodov, Partizánska, ÚO 01945“)
 29. Materiál č. 499/2024
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (novovytvorený pozemok „C“ KN parc. č. 5480/8 v k. ú. Zobor – Mgr. Ľubomír Urban s manž., Buková 6, 949 01 Nitra)
 30. Materiál č. 495/2024
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemku v kat. území Kynek – OZ Za dobrý život)
 31. Materiál č. 506/2024
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou (nelegálna prístavba k budove školského klubu so súp. č. 1718 na parcelách registra C KN č. 65/1 a 65/2 v k.ú. Chrenová so spoločnosťou Centrum vzdelávania ANIMUS, s. r. o., IČO: 34 104 691, so sídlom: Dlhá 853/28, 949 01 Nitra)
 32. Materiál č. 504/2024
  Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budovy vo vlastníctve mesta prostredníctvom energetickej služby s garantovanou úsporou energie poskytovanej na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor
 33. Materiál č. 503/2024
  Návrh na zámer odpredaja časti nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok reg. „E“ KN parc. č. 355 v k. ú. Kynek – Juraj Varga)
 34. Materiál č. 507/2024
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k.ú. Nitra, odpredaj pozemkov na Priemyselnej ul.)
 35. Materiál č. 514/2024
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Cintoríne sv. Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre

Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

 • Materiál č. 519/2024
  Návrh na predloženie žiadosti o NFP z PSK – vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami – zelená strecha MsÚ v Nitre
 • Materiál č. 520/2024
  Návrh na predloženie žiadosti o NFP z PSK – vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami – Veľká Hangócka – stabilizácia svahu
 • Materiál č. 521/2024
  Návrh na predloženie žiadosti o NFP z PSK – vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami – zelená extenzívna strecha SZSS Jánskeho 7, Nitra
 • Materiál č. 522/2024
  Návrh na schválenie neoprávnených výdavkov projektu Cyklotrasa Vodná – Zelokvet v Nitre
 • Materiál č. 493/2024
  Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2024
 • Materiál č. 493/2024-1
  Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2024
 • Materiál č. 517/2024
  Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2024
 • Materiál č. 523/2024, Akčný plán, príloha č.1, príloha č.2
  Akčný plán mesta Nitra pre mládež a prevenciu na roky 2024 – 2025
 • Príloha č. 1
  K materiálu č. 490/2024 – Informatívna správa o príprave Nitrianskych vianočných trhov 2024
 • Príloha č. 2
  K materiálu č. 506/2024 – Zápis z pracovného stretnutia vo veci legalizácie prístavby k stavbe súp. č. 1718 na parcel. č. 65/1 a parc. č. 65/2 – budova školského klubu v kat. úz. Chrenová, Levická 40 v nitre, konaného dňa 07.07.2020
 • Stanoviská
  Stanoviská Mestskej rady v Nitre, VMČ a Komisie MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť k materiálom predkladaným na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre konané dňa 18.04.2024

Vytvorené: 10. 4. 2024