15. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 14.12.2023

Pozvánka, Dochádzka, Hlasovania, Uznesenia, Zápisnica, Video záznam, Youtube záznam

3. Prehľad – Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre

3.1 Materiál č. 19
– prednostovi mestského úradu v Nitre:
a) informovať o ukončených verejných obstarávaniach na dodanie tovaru, poskytnutie služby   alebo uskutočnenie stavebných prác s predpokladanou hodnotu rovnou alebo vyššou ako 5000 eur bez DPH v rozsahu: predmet zákazky, názov zmluvného partnera, zmluvná cena, dátum uzatvorenia zmluvy, zoznam osôb ktorí vyhodnocovali ponuky, alebo zoznam členov komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk. V prípade zrušenia zákazky, dôvod jej zrušenia.
b) pri podlimitnej, nadlimitnej zákazke, súťaže návrhov zaradiť do komisie na otváranie  a vyhodnotenie ponúk poslanca MZ podľa nasledovného pravidla:
– poslanca MZ s právom vyhodnocovať ponuky, ktorý má odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky, a/alebo
– poslancov MZ príslušného VMČ, ktorí potvrdili svoju nomináciu do komisií na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky osobe zodpovednej za proces verejného obstarávania v termíne do 3 pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky v elektronickej podobe; poslanca MZ bez práva vyhodnocovať ponuky v prípade zákazky celomestského významu.
c) pri zákazke s nízkou hodnotou ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako 15 000 eur bez DPH, zabezpečiť počas procesu vyhodnocovania ponúk prítomnosť poslanca MZ, ktorý zastupuje príslušný VMČ, poslanca MZ v prípade zákazky celomestského významu.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995
– MZ zo dňa 14.12.1995
– K bodu: Rôzne

3.2 Materiál č. 527/2020
– vedúcemu odboru investičnej výstavby a rozvoja
pred realizáciou investičnej akcie zvolať pracované rokovanie zástupcov VMČ, pracovníkov príslušných odborov, prípadne člena odbornej komisie MZ spojené s tvaromiestnou ohliadkou, na ktorom bude prerokovaný rozsah a spôsob realizácie prác. Výsledky pracovného rokovania primerane zapracovať do realizačnej dokumentácie a spracovanú dokumentáciu následne zaslať na príslušné VMČ, prípadne príslušnú odbornú komisiu na pripomienkovanie

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.79/2020 zo dňa 26.05.2020
– MZ zo dňa 26.05.2020
– K bodu: Diskusia

3.3 Materiál č. 557/2020

 1. vedúcej sociálneho odboru
  doriešiť zistenú finančnú nezrovnalosť v Správe zariadení sociálnych služieb a informovať o vyriešení nedostatku mestské zastupiteľstvo
 2. vedúcemu odboru investičnej výstavby a rozvoja
  povinnosť pravidelne na konci kalendárneho roka predkladať komisii pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť správu o stave nedokončených investícií

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.147/2020, zo dňa 18.06.2020
– MZ zo dňa 18.06.2020
– K bodu: Diskusia

3.4 Materiál č. 801/2021
– prednostovi mestského úradu
na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave
a priebehu investičných akcií

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.100/2021, zo dňa 17.03.2021
– MZ zo dňa 17.3.2021
– K bodu: Diskusia

3.5 Materiál č. 843/2021
– prednostovi mestského úradu v Nitre zabezpečiť:
v spolupráci s poverenými zamestnancami MsÚ predkladať MR a MZ informatívnu správu k termínu 7 pracovných dní pred konaním MR k plneniu podnetov na portále Odkaz pre starostu (ďalej len OPS) v nasledovnom rozsahu:

 • podnety staršie ako 1 mesiac od termínu uvedeného vyššie, ktoré sú označené ako neriešené alebo v riešení v členení podľa oddelenia, ktoré malo podnet vyriešiť vrátane uvedenia dôvodu neriešenia a vykonaných krokov k vyriešeniu podnetu. Podnety radiť od najstaršieho. Vyriešené podnety neuvádzať, s výnimkou podnetov z predchádzajúcej informatívnej správy, ak boli medzičasom vyriešené
 • správa bude predložená v prehľadnom členení umožňujúcom kontrolu ne/riešenia podnetov v jednotnom formáte sfinalizovanom povereným koordinátorom pre OPS na MsÚ, ktorému budú dodané podklady v požadovanom rozsahu a štruktúre od dotknutých oddelení
 • povinnosť pracovníkov, ktorí podnet vyriešili vyhotoviť fotografiu slúžiacu ako „report“ vyriešenia podnetu a takýto report bezodkladne zaslať priamo alebo prostredníctvom svojho nadriadeného koordinátorovi OPS. V prípade nedodania fotografie o vyriešení podnetu túto skutočnosť uviesť v reporte koordinátorom OPS

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.147/2021 zo dňa 22.04.2021
– MZ zo dňa 22.04.2021
– K bodu: Diskusia

3.6 Materiál č. 1008/2021
– prednostovi MsÚ
na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021 zo dňa 28.10.2021
– MZ zo dňa 28.10.2021
– K bodu: Diskusia

3.7 Materiál č. 121/2023
– prednostovi Mestského úradu v Nitre
predkladať na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva správu o lokalitách, v ktorých sa plánuje umiestniť dopravné zariadenie – regulačný stĺpik a informáciu o lokalitách, kde bolo určené použitie tohto dopravného zariadenia s vyčíslením nákladov na realizáciu.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 132/2023 zo dňa 31.03.2023
– MZ zo dňa 31.03.2023
– K bodu: Diskusia

3.8 Materiál č. 315/2023
– vedúcej Odboru školstva mládeže a športu
vykonať právne kroky smerujúce k naplneniu tohto uznesenia v zmysle platnej legislatívy, pripraviť zariadenie na prevádzku a vydať nový prevádzkový poriadok, vrátane platieb za pobyty

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 415/2023 zo dňa 19.10.2023
– MZ zo dňa 19.10.2023
– K bodu: Návrh na zriadenie Centra zdravia pre deti školského a predškolského veku so sídlom Párovské háje Hydinárska 37, 949 01 Nitra ako elokované pracovisko CVČ Domino Nitra

3.9 Materiál č. 326/2023
prednostovi Mestského úradu v Nitre
predkladať na každé zasadnutie MZ informatívnu správu o vybranom poplatku za rozvoj a použití poplatku za rozvoj s rozdelením za jednotlivé VMČ.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 424/2023 zo dňa 19.10.2023
– MZ zo dňa 19.10.2023
– K bodu: Diskusia

3.10 Materiál č. 328/2023
prednostovi mestského úradu v Nitre
a/ Zabezpečiť vypracovanie zámerov zriadenia MŠ v lokalite Párovské Háje a lokalite Kynek.
prednostovi mestského úradu v Nitre v spolupráci s odborom školstva, mládeže a športu
b/ Zvolať stretnutia poslancov, VMČ, členov KMŠaV a predstaviteľov mesta s občanmi v oboch lokalitách zvlášť, s cieľom zistiť skutočný záujem rodín o umiestnenie detí do MŠ, ak by boli zaradené, tiež vhodnosť termínov otvorenia MŠ.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 426/2023 zo dňa 19.10.2023
– MZ zo dňa 19.10.2023
– K bodu: Diskusia

3.11 Materiál č. 134/2023
vedúcemu odboru projektového a strategického riadenia
zabezpečiť predkladanie informatívnej správy o stave a pripravenosti projektu „BD Tehelná,
220 b. j.“

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 145/2017 zo dňa 18.05.2017
– MZ zo dňa 18.05.2017
– K bodu: Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva (mat. 1065/2017)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

 1. Materiál č. 359/2023
  Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024
 2. Materiál č. 381/2023
  Správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
 3. Materiál č. 357/2023
  Návrh Dodatku č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry
 4. Materiál č. 307/2023
  Návrh dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov č. 1,2,3,4,5 a 6
 5. Materiál č. 308/2023
  Návrh dodatku č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 10/2014 o miestnych daniach v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7
 6. Materiál č. 379/2023
  Informatívna správa ku konferencii Kreatívneho centra Nitra
 7. Materiál č. 376/2023
  Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2024-2026
 8. Materiál č. 377/2023
  Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre projekt s názvom „Cyklotrasa – prepoj Krškany“
 9. Materiál č. 362/2023
  Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre projekt s názvom „Základná škola Topoľová – prestavba“
 10. Materiál č. 355/2023
  Predlženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry na roky 2015-2023
 11. Materiál č. 353/2023
  Návrh „Zadanie pre Územný plán zóny Janíkovce I., Nitra“
 12. Materiál č. 361/2023
  Návrh na zmeny v členstve v Komisii MZ v Nitre pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti
 13. Materiál č. 343/2023
  Návrh na zmeny v členstve v Komisii Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť
 14. Materiál č. 344/2023
  Návrh na zmeny v členstve v Komisii Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch
 15. Materiál č. 380/2023
  Návrh na predlženie funkčného obdobia konateľa obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o.
 16. Materiál č. 340/2023
  Návrh časových plánov práce stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2024
 17. Materiál č. 374/2023
  Návrh Dodatku č. 10 k Cenníku mesta Nitra v znení neskorších dodatkov
 18. Materiál č. 360/2023
  Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 368/2019-MZ zo dňa 21.11.2019 (zámer nakladania s majetkom vo vlastníctva mesta Nitra – JUDr. Rjabinin, Ing. Golovinská- usporiadanie vlastníctva pozemku, Súľovská ulica)
 19. Materiál č. 368/2023
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 270/2023-MZ zo dňa 19.06.2023 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj pozemku v k. ú. Nitra – doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. a manž. Ing. Tatiana Bojňanská))
 20. Materiál č. 378/2023
  Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností a o zriadení predkupného práva č. j. 1221/2021/OM zo dňa 27.07.2021, ktorého predmetom bude:
  – ukončenie a vyčíslenie rekonštrukcie budovy bývalého archívu na Ovocinárskej ul. vo výške 40.063,25 € s DPH,
  – záväzok Nájomcu do 31.12.2024 zosúladiť skutkový stav rekonštrukcie s právnym stavom,
  – záväzok Nájomcu do 5 rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy vykonať rekonštrukciu a stavebné práce týkajúce sa strechy a fasády budovy
 21. Materiál č. 367/2023
  Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitra do správy (v k. ú. Nitra – ZŠ Krčméryho 22)
 22. Materiál č. 370/2023
  Návrh na bezodplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra (stavebný objekt „SO 05 Distribučný rozvod vodovodu a prípojky vodovodu“ vybudovaný v rámci stavby „IBV Nitra, Čermáň – Hornočermánska ul.“)
 23. Materiál č. 373/2023
  Návrh na odňatie časti nehnuteľného majetku (Komunitné centrum) vo vlastníctve Mesta Nitra zo správy ZŠ Ščasného Nitra-Dražovce a odovzdanie do výkonu správy spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. (v k. ú. Dražovce – ZŠ Ščasného)
 24. Materiál č. 369/2023
  Návrh na udelenie súhlasu s podnájmom nehnuteľností – „Čistiarne odpadových vôd Nitra“ v k. ú. Dolné Krškany
 25. Materiál č. 375/2023
  Návrh na ukončenie Nájomnej zmluvy č. j. 702/2017/OM – Viktoria Falconer, Podhájska 36, 949 01 Nitra
 26. Materiál č. 371/2023
  Návrh na odkúpenie stavebného objektu do vlastníctva Mesta Nitra (JELENECKÁ living, s. r. o., stavebný objekt SO 204 vybudovaný v rámci stavby „Jelenecká“)
 27. Materiál č. 372/2023
  Návrh na odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitra (Nitra Invest, s. r. o., stavebné objekty a pozemky v lokalite PP sever na ul. Na Pasienkoch vybudované v rámci stavby „Pantera Retail Park“)
 28. Materiál č. 365/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitra (zmena nájomcu – v k. ú. Nitra, František Moravčík)
 29. Materiál č. 366/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (v k. ú. Nitra – VBC Nitra s. r. o.)

Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ


Vytvorené: 4. 12. 2023
Upravené: 25. 3. 2024