13. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 16.11.2023

13. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 16.11.2023

Pozvánka, Dochádzka, Hlasovania, Uznesenia, Zápisnica, Video záznam, Youtube záznam

3. Prehľad – Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre

3.1 Materiál č. 19
– prednostovi mestského úradu v Nitre:
a) informovať o ukončených verejných obstarávaniach na dodanie tovaru, poskytnutie služby   alebo uskutočnenie stavebných prác s predpokladanou hodnotu rovnou alebo vyššou ako 5000 eur bez DPH v rozsahu: predmet zákazky, názov zmluvného partnera, zmluvná cena, dátum uzatvorenia zmluvy, zoznam osôb ktorí vyhodnocovali ponuky, alebo zoznam členov komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk. V prípade zrušenia zákazky, dôvod jej zrušenia.
b) pri podlimitnej, nadlimitnej zákazke, súťaže návrhov zaradiť do komisie na otváranie  a vyhodnotenie ponúk poslanca MZ podľa nasledovného pravidla:
– poslanca MZ s právom vyhodnocovať ponuky, ktorý má odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky, a/alebo
– poslancov MZ príslušného VMČ, ktorí potvrdili svoju nomináciu do komisií na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky osobe zodpovednej za proces verejného obstarávania v termíne do 3 pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky v elektronickej podobe; poslanca MZ bez práva vyhodnocovať ponuky v prípade zákazky celomestského významu.
c) pri zákazke s nízkou hodnotou ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako 15 000 eur bez DPH, zabezpečiť počas procesu vyhodnocovania ponúk prítomnosť poslanca MZ, ktorý zastupuje príslušný VMČ, poslanca MZ v prípade zákazky celomestského významu.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995
– MZ zo dňa 14.12.1995
– K bodu: Rôzne

3.2 Materiál č. 1023/2013
– prednostovi mestského úradu v Nitre:
a) realizovať návrh postupu riešenia otáčania autobusov mestskej dopravy v Krškanoch, ktorý   je uvedený v písomnom vyhodnotení plnenia uznesenia č. 301/2012-MZ zo dňa 15.11.2012, predložený na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 14.03.2013
b) uviesť alternatívy možného financovania realizácie (obratisko)

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102/2013
– MZ zo dňa 14.03.2013
– K bodu: Diskusia

3.3 Materiál č. 906/2017
– prednostovi mestského úradu v Nitre v  súčinnosti s Mestskou políciou v Nitre zabezpečiť v pravidelných štvrťročných intervaloch predkladanie informatívnej správy o evidovaných porušeniach dodržiavania povolených otváracích hodín reštauračných a pohostinských zariadení na území mesta Nitra, ako aj spôsob riešenia takýchto porušení.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 335/2016
– MZ zo dňa 13.10.2016
– K bodu: Diskusia

3.4 Materiál č. 1605/2018
– hlavnému architektovi mesta Nitry:
a) zabezpečiť obstaranie územnoplánovacieho podkladu – urbanistickú štúdiu celého územia priestorovo-funkčného celku Nová Chrenová v rozsahu vymedzenom Územným plánom mesta Nitra s nasledovným postupom spracovania:
– pre územie priestorovo-funkčného celku Združenia Nová Chrenová v rozsahu územia dotknutého Vrábeľskou ul. o veľkosti cca 5,4 ha financované plne Združením Nová Chrenová
– pre územie priestorovo-funkčného celku Nová Chrenová v rozsahu širších územných vzťahov, t. j. cca 60 ha

a predložiť vypracovanú urbanistickú štúdiu, prípadne jej spracovanú etapu na zasadnutia MZ


c) zabezpečiť presun finančných prostriedkov určených v rozpočte ÚHA na obstaranie Územného plánu zóny Nová Chrenová I., Nitra na obstaranie územnoplánovacieho podkladu v zmysle bodu a)
d) pripraviť návrh dodatku č. 1 zmluvy č. j. 2810/2018/ ÚHA so Združením  Nová Chrenová pre možnosť spolufinancovať obstaranie územnoplánovacieho podkladu v zmysle bodu a).

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 313/2018
– MZ zo dňa 18.10.2018
– K bodu: Správa o doručenej požiadavke o obstaranie Územného plánu zóny Nová Chrenová I., Nitra

3.5 Materiál č. 801/2021
– prednostovi mestského úradu na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021
– MZ zo dňa 17.03.2021
– K bodu: Diskusia

3.6 Materiál č. 1008/2021
– prednostovi MsÚ na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021
– MZ zo dňa 28.10.2021
– K bodu: Diskusia

3.7 Materiál č. 316/2023 (Samostatná správa)

3.8 Materiál č, 121/2023
– prednostovi Mestského úradu v Nitre predkladať na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva správu o lokalitách, v ktorých sa plánuje umiestniť dopravné zariadenie – regulačný stĺpik a informáciu o lokalitách, kde bolo určené použitie tohto dopravného zariadenia s vyčíslením nákladov na realizáciu

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 132/2023
– MZ zo dňa 31.03.2023
– K bodu: Diskusia

3.9 Materiál č. 222/2023
– konateľovi Nitrianskej investičnej, s. r. o. predložiť návrh vízie fungovania spoločnosti NI, s. r. o., aby dosahovala zisk (kladný hospodársky výsledok) a nebola odkázaná na dotácie z mesta na svoju bežnú prevádzku (fungovanie)– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  329/2023

– MZ  zo dňa 21.09.2023
– K bodu: Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o.

3.10 Materiál 270/2023
– štatutárnemu orgánu spoločnosti vykonať všetky právne a administratívne úkony v zmysle platnej legislatívy SR podľa tohto uznesenia– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  357/2023

– MZ  zo dňa 21.09.2023
– K bodu: Návrh na voľbu zástupcu mesta do kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. v zakladateľskej pôsobnosti mesta Nitry

3.11 Materiál 304/2023
– prednostovi mestského úradu v Nitre spracovať návrh možností zavedenia benefitov na podporu a udržateľnosť zamestnanosti v podmienkach Mesta Nitra podľa výrokovej časti uznesenia vrátane predpokladaného finančného dopadu na návrh rozpočtu mesta na rok 2024

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 398/2023
– MZ zo dňa 19.10.2023
– K bodu: Diskusia

3.12 Materiál č. 325/2023
– prednostovi mestského úradu v Nitre vyčleniť prostredníctvom dopravného značenia 40 parkovacích miest na parkovisku ZUŠ J. Rosinského v Nitre pre potreby zamestnancov mestského úradu a mestskej polície

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 423/2023
– MZ zo dňa 19.10.2023
– K bodu: Diskusia

3.13 Materiál 326/2023
– prednostovi mestského úradu v Nitre predkladať na každé zasadnutie MZ informatívnu správu o vybranom poplatku za rozvoj a použití poplatku za rozvoj s rozdelením za jednotlivé VMČ

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 424/2023
– MZ zo dňa 19.10.2023
– K bodu: Diskusia

3.14 Materiál č. 327/2023
– vedúcemu odboru dopravy v spolupráci s dopravcom predložiť na najbližšie rokovanie MZ návrh rozšírenia obslužnosti mestskou autobusovou dopravou zastávky Strategický park III. (konečná zastávka pri spoločnosti Gestamp). Materiál spolu s grafikonom a návrhom spôsobu spolufinancovania z externých zdrojov predložiť k odsúhlaseniu mestskému zastupiteľstvu

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 425/2023
– MZ zo dňa 19.10.2023
– K bodu: Diskusia

3.15 Materiál č. 328/2023
– prednostovi mestského úradu v Nitre:
a) Zabezpečiť vypracovanie zámerov zriadenia MŠ v lokalite Párovské Háje a lokalite Kynek

– prednostovi mestského úradu v Nitre v spolupráci s odborom školstva, mládeže a športu:
b) Zvolať stretnutia poslancov, VMČ, členov KMŠaV a predstaviteľov mesta s občanmi v oboch lokalitách zvlášť, s cieľom zistiť skutočný záujem rodín o umiestnenie detí do MŠ, ak by boli zaradené, tiež vhodnosť termínov otvorenia MŠ.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 426/2023
– MZ zo dňa 19.10.2023
– K bodu: Diskusia

3.16 Materiál č. 321/2023
– prednostovi mestského úradu v Nitre:
a) požiadať o metodické usmernenie ÚVO vo veci správnosti postupu Mesta Nitra ako verejného obstarávateľa pri postupe obstarania týchto zákaziek formou priameho rokovacieho konania a o podaní žiadosti bezodkladne informovať poslancov MZ

b) predložiť informatívnu správu o celom riadení projektu (personálne riadenie a zabezpečenie plnenia časového plánu projektu vrátane procesov verejného obstarávania, plnenie finančného plánu projektu, administratívne vedenie projektu, manažment riadenia) z dôvodu riešenia zodpovedného vzťahu

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 427/2023
– MZ zo dňa 26.10.2023
– K bodu: Návrh na schválenie neoprávnených výdavkov projektu Kreatívne centrum Nitra, kód 302031ADT3

3.17 Materiál č. 134/2023
– vedúcemu odboru projektového a strategického riadenia zabezpečiť predkladanie informatívnej správy o stave a pripravenosti projektu „BD Tehelná, 220 b. j.“– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 226/2023

– MZ zo dňa 11.04.2023
– K bodu: Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 145/2017-MZ zo dňa 18.05.2017 (mat. 1065/2017)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

 1. Materiál č. 341/2023
  Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve č.j. 160/2009/OM (prenajímatelia: Ing. Alfonz Gabaš a Mária Gabašová) s predmetom nájmu o výmere spolu 3224,5 m2 za nájomné vo výške 5,- eur/m2/rok od 01.01.2024 do 01.01.2028
 2. Materiál č 324/2023
  Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 281/2021-MZ zo dňa 09.09.2021, v znení uznesenia č. 366/2022-MZ zo  dňa 08.09.2022 (Vargová – prenájom pozemku – kat. úz.  Párovské Háje)
 3. Materiál č. 1352/2022-1
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. Hlavačka a manž.- odpredaj pozemkov – k.ú. Zobor )
 4. Materiál 323/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom nebytového priestoru v kat. území Nitra – podchod na Klokočine – Chasije Šefkii)
 5. Materiál č. 331/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj pozemku parc. reg. C KN č. 15/1 v kat. území Zobor – BerCash s.r.o., so sídlom Komenského 2072/13, 949 01 Nitra)
 6. Materiál č. 332/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj novovytvoreného pozemku parc. reg. C KN č. 5164/37 v kat. území Zobor – JUDr. Jozef Molnár s manželkou, Klinčeková 31, 949 01 Nitra)
 7. Materiál č. 333/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemku parc. reg. C KN č. 4821/23 v kat. území Nitra – Miroslav Gergel, Hlboká 87/38, 949 01 Nitra)
 8. Materiál č. 334/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom plynových kotolní a HUP na Mestskej tržnici v Nitre (Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.)
 9. Materiál č. 336/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti o výmere 320 m2 pozemku parc. reg. C KN č. 7668 k. ú. Nitra, Alexyho ul. pre Katarína Tóthová s.r.o.)
 10. Materiál č.342/2023
  Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 21/2021-MZ zo dňa 04.02.2021 (Návrh na zámer prenájmu sály a ďalších nebytových priestorov v objekte Kino Lipa vo vlastníctve Mesta Nitra)
 11. Materiál č. 330/2023
  Správa o výsledku kontroly použitia finančných prostriedkov vložených formou členského príspevku do oblastnej organizácie Nitrianska organizácia cestovného ruchu vrátane kontroly postupov verejného obstarávania
 12. Materiál č. 338/2023
  Správa o výsledku kontroly dodržiavania Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu Mestského úradu v Nitre
 13. Materiál č. 316/2023
  Návrh strategického dokumentu „Koncepcia aktivizácie a inklúzie Rómov v Nitre do roku 2030“
 14. Materiál č. 339/2023
  Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2024
 15. Materiál č. 344/2023
  Návrh na zmeny v členstve v Komisii MZ v Nitre pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch
 16. Materiál č. 343/2023
  Návrh na zmeny v členstve v Komisii Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť

Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

 • Materiál č. 345/2023
  Návrh na prijatie krátkodobého preklenovacieho úveru na predfinancovanie projektov s podporou z EÚ fondov vo výške 14 213 533,77 €
 • Materiál č. 318/2023
  Návrh Spoločenskej zmluvy o založení obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom „Integrovaná doprava Nitrianskeho kraja s.r.o.“
 • Materiál č. 346/2023
  Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2023
 • Materiál č. 354/2023
  Aktuálny právny stav vo veci konkurzu FC Nitra, a.s. a návrh na obnovenie právneho vzťahu medzi FC Nitra, a.s. a Nitrianskou investičnou, s.r.o. platného pred vyhlásením konkurzu za účelom predchádzaniu nárokov na náhradu škody
 • Materiál č. 347/2023
  Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu v zmysle vyhlásenej výzvy Environmentálneho fondu na zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského
 • Materiál č. 348/2023
  Návrh úpravy grafikonu od 10.12.2023 a ročný plán tkm na r.2024
 • Materiál č. 351/2023
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 419/2023 zo dňa 19.10.2023 – Návrh na poskytnutie transferov pre Nitriansku investičnú, s. r. o. na prevádzkové náklady vo výške 200 000,- eur
 • Materiál č. 352/2023
  Návrh Dodatku č. 9 k Cenníku mesta Nitra v znení neskorších dodatkov

Vytvorené: 7. 11. 2023
Upravené: 21. 12. 2023