35. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 18. marca 2010
18. marec 2010
35. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 18. marca 2010
35. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 18. marca 2010 Súbory na stiahnutie(48 ks):

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 18. marec 2010

1675/2010 – Návrh na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov do vlastníctva Mesta Nitra v katastrálnom území Chrenová (MŠ Za Humnami) Ikona súboru pdf (129 KB)

1694/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Špeciálka, s.r.o.) Ikona súboru pdf (235 KB)

1695/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Ján Šterdas ) Ikona súboru pdf (123 KB)

1700/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (stavba bývalej starej ČOV – Dolné Krškany) Ikona súboru pdf (29 KB)

1701/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (parc. č. 810/13 kat. úz. Chrenová) Ikona súboru pdf (184 KB)

1702/2010 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zameranej na hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť hospodárenia v Nitrianskej investičnej s.r.o. Nitra Ikona súboru pdf (58 KB)

1704/2010 – Návrh zámeru nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitra (predzáhradky v užívaní vlastníkov domov) Ikona súboru pdf (47 KB)

1705/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Amfiteáter Nitra – Zobor) Ikona súboru pdf (29 KB)

1706/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Kupecká 7) Ikona súboru pdf (236 KB)

1707/2010 – Návrh na odkúpenie nehnuteľností do majetku Mesta Nitra (TT-CAR, s.r.o., Nitrianska cesta 20, Trnava, IČO: 34 147 101) Ikona súboru pdf (261 KB)

1708/2010 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 372/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 (Ing. Renáta Homolová, PhD.) Ikona súboru pdf (26 KB)

1710/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (DATA-ZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra) Ikona súboru pdf (139 KB)

1711/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. Štefan Košovan, PhD., Braneckého 7, 949 01 Nitra, Mgr. Peter Košovan, Štefánikova trieda 68, 949 01 Nitra) Ikona súboru pdf (130 KB)

1712/2010 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 192/2009-MZ zo dňa 25.6.2009 v znení uznesenia č. 277/2009 zo dňa 24.9.2009 (SPF – Priemyselná ul. – prepojovacia komunikácia ) Ikona súboru pdf (143 KB)

1713/2010 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 25/2010-MZ zo dňa 28.1.2010 (NDS, a.s., Bratislava – rýchlostná komunikácia „R1 Nitra, západ Selenec“) Ikona súboru pdf (30 KB)

1714/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Apoštolská cirkev, k. ú. Mlynárce) Ikona súboru pdf (179 KB)

1714/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Apoštolská cirkev, k. ú. Mlynárce) Ikona súboru pdf (179 KB)

1715/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry ( Alexander Bihary ) Ikona súboru pdf (281 KB)

1716/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry ( Štefánikova tr. č.52 – Pharm.Dr. Marian Keleši ) Ikona súboru pdf (183 KB)

1717/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry ( Štefánikova tr. č.52 – Ladislav Sz?ke ) Ikona súboru pdf (184 KB)

1718/2010 -Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry ( Kino Palace s.č.108 a p.č.1556 v k. ú. Nitra ) Ikona súboru pdf (197 KB)

1719/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Jozef Vašina a manž.) Ikona súboru pdf (301 KB)

1720/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry ( Pozemky p. č. 803 a p. č.807/2 v k. ú. Horné Krškany ) Ikona súboru pdf (262 KB)

1721/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Bolečkova ul.) Ikona súboru pdf (159 KB)

1722/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Mgr. Geletičová a spol.) Ikona súboru pdf (113 KB)

1723/2010 – Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2009 Ikona súboru pdf (102 KB)

1726/2010 – Návrh na odkúpenie pozemkov v Priemyselnom parku Sever do majetku mesta Ikona súboru pdf (37 KB)

1727/2010 – Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Správy materských škôl v Nitre na rok 2010 Ikona súboru pdf (41 KB)

1728 / 2010 – Návrh zámeru na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v správe Správy materských škôl v Nitre Ikona súboru pdf (43 KB)

1729 /2010 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly vedenia pokladničnej agendy Ikona súboru pdf (38 KB)

1730/2010 – Kontrola úplnosti a pravdivosti predložených žiadosti na pridelenie 1 a 2 izbových obecných nájomných bytov postavených s podporou štátu Ikona súboru pdf (42 KB)

1731/2010 – Monitorovacia správa o vyhodnotení plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry do roku 2013 za sledované obdobie od 23.11.2007 do 31.12.2009 Ikona súboru pdf (33 KB)

1731/2010 príloha -Vyhodnotenie plnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry do roku 2013 Ikona súboru pdf (424 KB)

1732/2010 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2010 a použitie Fondu rekultivácie skládky Katruša Ikona súboru pdf (46 KB)

1733/2010 – Návrh na realizáciu projektu Fórum mladých Ikona súboru pdf (83 KB)

1733/2010 – Návrh na realizáciu projektu Fórum mladých – príloha 1 Ikona súboru pdf (775 KB)

1733/2010 – Návrh na realizáciu projektu Fórum mladých – príloha 2 Ikona súboru pdf (33 KB)

1736/2010 – Návrh na zmenu uznesenia č. 26/2007-MZ zo dňa 08.02.2007 (menovanie členov komisie ROEP pre kat. územie Mlynárce, Dolné Krškany, Mikov Dvor, Zobor a Nitra) Ikona súboru pdf (26 KB)

1738/2010 – Návrh zámeru nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (budova súp. č. 1439 a pozemok parc. č. 740 v k. ú. Nitra) Ikona súboru pdf (30 KB)

1739/2010 – Návrh na zmenu obslužnosti územia Párovských Hájov a obcí Nitrianske Hrnčiarovce – Štitáre a zmenu cestovného poriadku podľa návrhu plánu dopravnej obsluhy – I. etapa Ikona súboru pdf (191 KB)

1740/ 2010 – Návrh zámeru na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v správe SŠaRZ , Kúpeľná 4, Nitra Ikona súboru pdf (36 KB)

1741/2010 – Návrh na zámer odpredať nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra (mestom nevyužívané nehnuteľnosti) Ikona súboru pdf (79 KB)

1744/2010 – Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Operačného programu Životné prostredie v rámci operačného cieľa 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu na realizáciu projektu „Podpora separovaného zberu pre zložk Ikona súboru pdf (30 KB)

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 18.03.2010

Dochádzka poslancov z 35. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 18. marca 2010 Ikona súboru pdf (19 KB)

Hlasovanie z 35. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 18. marca 2010 Ikona súboru pdf (332 KB)

Pozvánka na 35. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 18. marca 2010 Ikona súboru pdf (42 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 35. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 18. marca 2010 Ikona súboru pdf (210 KB)

Zápisnica z 35. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 18. marca 2010 Ikona súboru pdf (290 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021