4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 02.02.2023 a 06.02.2023

02.02.2023
Pozvánka, Dochádzka, Hlasovania, Uznesenia, Zápisnica, Video záznam, Youtube záznam
06.02.2023
Pozvánka, Dochádzka, Hlasovania, Uznesenia, Zápisnica, Video záznam, Youtube záznam

Kontrola plnenia uznesení

3. Prehľad – Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre
3.1 Materiál č. 19 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995
3.2 Materiál č. 1023/2013 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102/2013 – MZ zo dňa 14.03.2013
3.3 Materiál č. 906/2017 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 335/2016-MZ zo dňa 13.10.2016
3.4 Materiál č. 1253/2017 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 385/2017-MZ zo dňa 14.12.2017
3.5 Materiál č. 253/2019 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 285/2019-MZ zo dňa 05. 09. 2019
3.6 Materiál č. 557/2020 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.147/2020-MZ, zo dňa 18.06.2020
3.7 Materiál č. 757/2021 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 35/2021-MZ zo dňa 04.02.2021
3.8 Materiál č. 801/2021 –  Uznesenie Mestské ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021
3.9 Materiál č. 860/2021 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 156/2021-MZ zo dňa 20.05.2021
3.10 Materiál č. 1008/2021 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021–MZ zo dňa 28. 10. 2021
3.11 Materiál č. 1156/2022 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 395/2021-MZ zo dňa 18.11.2021
3.12 Materiál č. 1099/2022 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 434/2022-MZ zo dňa 6.10.2022
3.13 Materiál č. 1166/2022 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 139/2022-MZ zo dňa 21.4.2022
3.14 Materiál č. 1265/2022 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 332/2022 – MZ zo dňa 08. 09. 2022
3.15 Materiál č. 19/2023 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 488/2022-MZ zo dňa 05.12.2022
3.16 Materiál č. 1433/2022 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 508/2022-MZ zo dňa 20.12.2022
3.17 Materiál č. 1445/2022 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 510/2022 – MZ zo dňa 20.12.2022

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

 1. Materiál č. 7/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (novovytvorený pozemok „C“ KN parc. č. 2410/12 v k. ú. Nitra – Juhás, Fecko)
 2. Materiál č. 8/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Štefan Ivančík s manž., Golianovská 3736/2A, 949 07 Nitra)
 3. Materiál č. 9/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Peter Kapri s manž., Golianovská 422/2, 949 07 Nitra)
 4. Materiál č. 10/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Jozef Duchoň, Golianovská 423/4, 949 07 Nitra)
 5. Materiál č. 11/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Gabriela Hamarová, Golianovská 424/6, 949 07 Nitra)
 6. Materiál č. 2/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti parc. reg. C KN č. 3888/1 kat. úz. Nitra, pre SVB 18 bytov NTS, Wilsonovo nábrežie 178, Nitra)
 7. Materiál č. 15/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti parc. reg. C KN č. 3888/1 kat. úz. Nitra, pre SVB 18 bytov NTS, Wilsonovo nábrežie 178, Nitra)
 8. Materiál č. 21/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území Mlynárce (prenájom pozemkov pre spol. GTEKT Slovakia, s.r.o., pre účely stavby „G-TES PROJEKT“)
 9. Materiál č. 23/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti pozemku na Beethovenovej ul. v Nitre (Peter Toman P+P KONZUM)
 10. Materiál č. 26/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – ukončenie prenájmu na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre
 11. Materiál č. 25/2023
  Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní medzi Mestom Nitra a spoločnosťou ALFA-ZETA s.r.o.- ukončenie platnosti nájomnej zmluvy č. 847/2008/OM zo dňa 30.05.2008 a uzatvorenie Zmluvy o budúcej nájomnej – časť pozemku parc. reg „C“KN č. 168/1 v Mestskom parku SIHOŤ
 12. Materiál č. 16/2023
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 362/2022-MZ zo dňa 08.09.2022 (Spoločenstvo 4 bytových jednotiek Hodžova 44, Nitra)
 13. Materiál č. 1/2023
  Návrh na zrušenie uznesenia č. 373/2022-MZ zo dňa 08.09.2022 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (v kat. území Dražovce – Mgr. Pavol Ďurka))
 14. Materiál č. 14/2023
  Návrh na odpredaj bytu, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku
 15. Materiál č. 12/2023
  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nitra za rok 2022
 16. Materiál č. 3/2023
  Správa o činnosti kontaktného miesta/komunitného centra pre cudzincov COMIN za rok 2022
 17. Materiál č. 24/2023
  Správa o činnosti Nitrianskej komunitnej nadácie za rok 2022
 18. Materiál č. 22/2023
  Sadzba cestovného Mestskej autobusovej dopravy v Nitre č. 1/2023
 19. Materiál č. 28/2023
  Návrh Dodatku č. 2 Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry
 20. Materiál č. 13/2023
  Návrh Dodatku č.8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych službách v znení Dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7
 21. Materiál č. 20/2023
  Návrh dodatku č. 10 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatkov č. 1-9
 22. Materiál č. 1411/2022
  Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2023
 23. Materiál č. 1426/2022
  Návrh časových plánov práce stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2023
 24. Materiál č. 30/2023
  Návrh Dodatku č. 5 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre
 25. Materiál č. 18/2023
  Návrh na určenie sobášnej miestnosti mesta Nitry, stanovenie dní a časového rozpätia na uskutočňovanie obradov uzavretia manželstva
 26. Materiál č. 29/2023
  Návrh Dodatku č. 11 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra v znení neskorších dodatkov

Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

 • Materiál č. 27/2003
  Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2023
 • Materiál č. 41/2003
  Návrh Dodatku č. 6 k Cenníku mesta Nitra v znení neskorších dodatkov
 • Materiál č. 17/2003
  Návrh „ Zadanie pre vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie – Územný plán zóny Šindolka II., Nitra.“
 • Materiál č. 36/2003
  Návrh na variantné riešenia návratnej finančnej výpomoci Nitrianskej investičnej s.r.o. poskytnutej na účel predfinancovania úhrad faktúr za zhotovenie diela Diely III. Nitra, BD Kmeťkova ulica Územie „B“ C-307 Tokajská, Nitra + TV- bytový dom 33 b.j. financovaných z úverov poskytnutých ŠFRB a dotácií poskytnutých Ministerstvom dopravy a výstavby SR základe zmluvy č.j. 1312/2022/OM zo dňa 13.6.2022
 • Materiál č. 39/2023
  Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budovy vo vlastníctve mesta prostredníctvom energetickej služby s garantovanou úsporou energie poskytovanej na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor
 • Materiál č. 34/2003
  Informatívna správa o alternatívach k projektu Kultúrno kreatívneho centra Nitra
 • Materiál č. 47/2003
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 1447/2022-MZ zo dňa 20.12.2022 (Návrh na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu na prípravu regionálnych projektov v zmysle vyhlásenej výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98)
 • Materiál č. 40/2003
  Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov mesta Nitry do Mestskej školskej rady v Nitre
 • Materiál č. 42/2003
  Návrh na odvolanie a návrh na voľbu zástupcov mesta do kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. v zakladateľskej pôsobnosti mesta Nitry
 • Materiál č. 43/2003
  Návrh na odvolanie a návrh na voľbu zástupcov mesta do kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s.r.o. v zakladateľskej pôsobnosti mesta Nitry
 • Materiál č. 44/2003
  Návrh na odvolanie a návrh na voľbu zástupcov mesta do kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o.
 • Materiál č. 45/2003
 • Návrh na odvolanie a návrh na voľbu zástupcov mesta do kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.)
 • Materiál č. 46/2003
  Návrh na odvolanie a návrh na voľbu zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov oblastnej organizácie cestovného ruchu Nitrianska organizácia cestovného ruchu, so sídlom Štefánikova 60, 950 06 Nitra a nadácie Nitrianska komunitná nadácia, so sídlom Farská 5, 949 01 Nitra
 • Materiál č. 48/2003
  Informatívna správa k mestskému periodiku Radničné noviny
 • Materiál č. 49/2023
  Návrh na uzatvorenie dodatku k uzatvorenej zmluve o dielo č. 1157/2022/OPaSR – Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre
 • Materiál č. 32/2023
  Návrh na zvolenie členov stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre z radov ďalších osôb
 • Materiál č. 33/2023
  Návrh na voľbu členov výborov v mestských častiach z radov obyvateľov mesta Nitry
 • Materiál č. 38/2023
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 449/2022-MZ zo dňa 15.11.2022 a návrh na zmeny v členstve stálych Komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre z radov poslancov
 • Materiál č. 49/2023
  Návrh na uzatvorenie dodatku k uzatvorenej zmluve o dielo č. 1157/2022/OPaSR – Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre

Vytvorené: 24. 1. 2023