12. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 24. novembra 2011
24. november 2011
12. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 24. novembra 2011

12. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 24. novembra 2011 Súbory na stiahnutie(32 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 24.11.2011

Dochádzka poslancov z 12. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 24. novembra 2011 Ikona súboru pdf (57 KB)

Hlasovania z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 24. 11. 2011 Ikona súboru pdf (265 KB)

Pozvánka na 12. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 24. novembra 2011 Ikona súboru pdf (64 KB)

U z n e s e n i e, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 12. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 24. novembra 2011 Ikona súboru pdf (223 KB)

Z á p i s n i c a z 12. zasadnutia _riadneho_ Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 24. novembra 2011 Ikona súboru pdf (277 KB)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 24. november 2011

mat 193_2011 – Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na I polrok 2012 Ikona súboru pdf (57 KB)

mat 230_2011 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej v Základnej škole na Topoľovej ul. v Nitre Ikona súboru pdf (107 KB)

mat 232_2011 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta na rok 2011 Ikona súboru pdf (120 KB)

mat 238_2011 – Návrh na prijatie daru nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitry – miestne komunikácie v k.ú. Mikov Dvor Ikona súboru pdf (605 KB)

mat 341_2011 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Zobor -Vojtek Marek a manž. Helena, Pod Zlatým brehom 55, Nitra Ikona súboru pdf (547 KB)

mat 350_2011 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 326_2011-MZ zo dňa 13.10.2011 KAMY s.r.o., F. Mojtu 14, 949 01 Nitra, IČO 45989478 Ikona súboru pdf (67 KB)

mat 355_2011 – Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitr Ikona súboru pdf (60 KB)

mat 356_2011 – Preukázaná strata za poskytovanie služieb vo verejnom záujme voči dopravcovi Veolia Transport Nitra a.s. za rok 2010 a návrh jej vysporiadania Ikona súboru pdf (54 KB)

mat 358_2011 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 338_2011-MZ zo dňa 13.10.2011 zámer odpredaja pozemkov k.ú. Nitra – rýchlostná komunikácia Ikona súboru pdf (716 KB)

mat 366_2011 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – zámena pozemkov s RK cirkvou v k.ú. Dražovce Ikona súboru pdf (696 KB)

mat 373_2011 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry prenájom 6x plynové kotolne a 2x HUP v objekte Mestskej tržnice, Štefánikova ul.č.50, k.ú. Nitra Ikona súboru pdf (570 KB)

mat 376_2011 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2011 Ikona súboru pdf (89 KB)

mat 380_2011 Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry prenájom priestorov Mestskej tržnice na Štefánikovej ul.50 a Jurkovičovej ul. v Nitre Ikona súboru pdf (2421 KB)

mat.č.370-2011.doc – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 289_2011-MZ zo dňa 08.09.2011 Tržnice na Štefánikovej tr. a Jurkovičovej ul. v Nitre Ikona súboru pdf (85 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021