Odbor miestnych daní a poplatkov

  • Odbor miestnych daní a poplatkov zabezpečuje:
    • vydávanie vyjadrení a stanovísk k prevádzkovaniu hazardných hier, evidencia a kontrola odvodov z prevádzkovania hazardných hier,
    • vydávanie potvrdení o plnení resp. neplnení daňových povinnosti, ktoré sú smerodajné pri povoľovaní nových prevádzok, pri poskytovaní jednorazových sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi, štátnych dávok, pri rozhodovaní o poskytnutí rôznych dotácií, pri schvaľovaní predaja mestského majetku resp. jeho prenájmu iným subjektom a podobne,
    • nevyhnutná súčinnosť a spolupráca s inými organizáciami a inštitúciami. Na úseku správy daní je to súčinnosť s bankami, exekútormi, súdmi, soc. poisťovňami, katastrálnym odborom OU a ďalšími inými inštitúciami, ktoré sú zo zákona povinné poskytovať údaje potrebné na vyrubenie a vymáhanie dane. Na druhej strane aj my poskytujeme v zákonom stanovených prípadoch údaje získané v daňovom konaní pre vymedzený okruh subjektov (súdy, prokuratúry, daňové úrady, exekútorské úrady, colné orgány, ministerstva, soc. poisťovne atď.). U hazardných hier je prepojenosť práce s daňovými úradmi a ministerstvom financií, jednak pri udeľovaní licencií na prevádzkovanie hazardných hier a taktiež pri kontrole odvodov z prevádzkovania týchto hier,
    • vydávanie parkovacích kariet na dočasné parkovanie motorových vozidiel v zónach parkovania s výberom parkovného.

Kontakty

Katarína Benko
referentka pre správu daní a poplatkov
číslo dverí: 319
katarina.benko@msunitra.sk
Katarína Haláková
referentka miestnych daní
číslo dverí: 311
katarina.halakova@msunitra.sk
Ing. Mária Haščíková
referentka poplatku za komunálny odpad
číslo dverí: 319
maria.hascikova@msunitra.sk
Mária Hladíková
referentka miestnych daní
číslo dverí: 311
maria.hladikova@msunitra.sk
Branislava Kohútová
referentka dane z nehnuteľnosti
číslo dverí: 305
branislava.kohutova@msunitra.sk
Oľga Košíková
referentka dane z nehnuteľnosti
číslo dverí: 305
olga.kosikova@msunitra.sk
Ing. Henrieta Laciková
odborná referentka referátu dane z nehnuteľností
číslo dverí: 305
henrieta.lacikova@msunitra.sk
Ing. Veronika Lörinczová
referentka pre správu daní a poplatkov
číslo dverí: 318
veronika.lorinczova@msunitra.sk
Mgr. Vladimír Petrík
vedúci odboru miestnych daní a poplatkov
číslo dverí: 304
vladimir.petrik@msunitra.sk
Ing. Lenka Tomeková
odborná referentka referátu ostatných miestnych daní a poplatkov
číslo dverí: 318
lenka.tomekova@msunitra.sk
Katarína Uramová
referentka dane z nehnuteľnosti
číslo dverí: 305
katarina.uramova@msunitra.sk
Bc. Andrea Veládiová
referentka účtovania daní
číslo dverí: 306
andrea.veladiova@msunitra.sk
Ing. Juraj Žatko
referent miestnych daní
číslo dverí: 306
juraj.zatko@msunitra.sk

Vytvorené: 20. 6. 2022