Odbor investičnej výstavby a rozvoja

 • zabezpečuje výkon vlastnej investičnej činnosti mesta v záujme zabezpečovania potrieb jeho obyvateľov a rozvoja mesta
 • zabezpečuje výkon výstavby technickej infraštruktúry mesta
 • zabezpečuje investorsko-inžiniersku činnosť pre technickú vybavenosť individuálnej bytovej výstavby a svojpomocnú výstavbu
 • vykonáva činnosti smerujúce k zabezpečeniu projektovej a legislatívnej pripravenosti stavieb, najmä:
  • predkladá podklady projektantovi a objednávky pre spracovanie zadania projektu a prieskumných prác
  • zabezpečuje výber staveniska
  • zabezpečuje zmluvné dojednania o dielo s projektantom
  • preberá projektové dokumentácie od projektantov
  • kontroluje a odsúhlasuje fakturáciu za zadania, projekty, prieskumné práce
  • reklamuje vady projektovej dokumentácie
  • zabezpečuje vyjadrenia k jednotlivým stupňom dokumentácie podľa platných predpisov
  • podáva žiadosť o vydanie územného rozhodnutia
  • podáva žiadosť o vydanie stavebného povolenia alebo vodoprávneho rozhodnutia
  • vedie evidenciu prípravnej a projektovej dokumentácie
  • pripravuje podklady ku konkurzným a výberovým konaniam
 • zabezpečuje agendu hromadnej bytovej výstavby, najmä:
  • kontroluje a odsúhlasuje fakturáciu za projektové a prieskumné práce a za vykonávanie projektu
  • vypracúva a odovzdáva podklady do banky pre financovanie stavieb
  • zabezpečuje prípravu podkladov k verejnému obstarávaniu
 • zabezpečuje práce spojené s investorským dozorom, najmä:
  • spolupracuje s dodávateľom a projektantom
  • kontroluje a likviduje fakturáciu podľa skutočného prevedenia prác
  • zabezpečuje odovzdanie staveniska dodávateľom
  • zabezpečuje vytýčenie inžinierskych sietí
  • vedie evidenciu úhrad jednotlivých stavieb
  • zabezpečuje vybavenie rozkopávkového povolenia
  • podáva návrh na zvolanie kolaudačného konania
  • zabezpečuje prípravu podkladov pre zmluvné vzťahu v rámci rozsahu pôsobnosti oddelenia
  • kontroluje stavby z hľadiska dodržiavania kvality prác
  • zabezpečuje hlásenie archeologických nálezov
  • vykonáva kontrolu porovnania rozpočtov o skutočnej fakturácii podľa montážnych odborov a za objekty so zámerom zabezpečenia správnosti a úplnosti fakturácie
  • kontroluje včasnosť uplatnenia a vybavenia rozdielov cien dodávok materiálu
 • spolupôsobí a participuje v prípravnom procese pri uchádzaní sa o dotácie na financovanie investičných akcií a zámerov mesta

Kontakty

Ing. Milan Bartoš
referent pre prípravu stavieb
číslo dverí: 533
milan.bartos@msunitra.sk
Ing. Alexandra Benková
referentka pre majetkovoprávne usporiadanie stavieb
číslo dverí: 527
alexandra.benkova@msunitra.sk
Ing. Silvia Bieliková
referentka pre ekonomiku
číslo dverí: 525
silvia.bielikova@msunitra.sk
Ladislav Fajčík
referent pre investičnú výstavbu
číslo dverí: 542
ladislav.fajcik@msunitra.sk
Ing. František Halás
referent pre prípravu stavieb – stavebný dozor
číslo dverí: 533
frantisek.halas@msunitra.sk
Ing. Jaroslav Jazvinský
vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja
číslo dverí: 530
jaroslav.jazvinsky@msunitra.sk
Ing. Juraj Kovalinka
referent pre prípravu stavieb
číslo dverí: 533
juraj.kovalinka@msunitra.sk
Ing. Hana Miková
referentka pre prípravu stavieb
číslo dverí: 527
hana.mikova@msunitra.sk
Martina Pappová
referentka pre spisovú agendu
číslo dverí: 525
martina.pappova@msunitra.sk
Ing. Vladimír Psota
referent pre prípravu stavieb – stavebný dozor
číslo dverí: 527
vladimir.psota@msunitra.sk
Ing. Jozef Šabo
referent pre prípravu stavieb – stavebný dozor
číslo dverí: 524
jozef.sabo@msunitra.sk
Ing. Viera Šafárová
referentka pre rozpočtovanie
číslo dverí: 527
viera.safarova@msunitra.sk

Vytvorené: 27. 9. 2022