Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica

Uznesenia MZ

3. Prehľad – Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre
3.1 Materiál č. 19 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95 zo dňa 14.12.1995
3.2 Materiál č. 1023/2013 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102/2013 – MZ zo dňa 14.03.2013
3.3 Materiál č. 906/2017 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 335/2016-MZ zo dňa 13.10.2016
3.4 Materiál č. 1253/2017 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 385/2017-MZ zo dňa 14.12.2017
3.5 Materiál č. 757/2021 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 35/2021-MZ zo dňa 04.02.2021
3.6 Materiál č. 801/2021 – Uznesenie Mestské ho zastupiteľstva v Nitre  č.  100/2021 – MZ zo  dňa  17.03.2021
3.7 Materiál č. 860/2021 – Uznesenie Mestské ho zastupiteľstva v Nitre č. 156/2021 – MZ zo dňa 20.05.2021
3.8 Materiál č. 1008/2021 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva  v Nitre  č.  352/2021 – MZ  zo  dňa  28. 10. 2021
3.9 Materiál č. 1009/2021 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 353/2021-MZ zo dňa 28.10.2021
3.10 Materiál č. 1034/2021 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 27/2022 – MZ zo dňa 27. 01. 2022
3.11 Materiál č. 1133/2022 – Uznesenie  Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 81/2022-MZ zo dňa 16.3.2022
3.12 Materiál č. 1121/2022 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 100/2022 – MZ zo dňa 16.03.2022
3.13 Materiál č. 1166/2022 – Uznesenie  Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 139/2022-MZ zo dňa 21.4.2022
3.14 Materiál č. 1104/2022 – Samostatná správa
3.15 Materiál č. 1188/2022 – Samostatná správa
3.16 Materiál č. 1189/2022 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 171/2013-MZ zo dňa 21.04.2022

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

4. Materiál č. 1188/2022 – Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Nitry za prvý štvrťrok 2022
5. Materiál č. 1221/2022 – Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Nitry za prvý štvrťrok 2022
6. Materiál č. 1217/2022 – Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2022
7. Materiál č. 1216/2022 – Návrh Organizačného poriadku príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb
8. Materiál č. 1201/2022 – Návrh – Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
9. Materiál č. 1212/2022 – Informatívna správa o spôsobe vybavenia podnetov na preskúmanie zákonnosti postupov a rozhodnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre Okresnou prokuratúrou Nitra
10. Materiál č. 1184/2022 – Návrh na zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu
11. Materiál č. 1192/2022 – Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na II. polrok 2022
12. Materiál č. 1202/2022 – Návrh na doplnenie člena do Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia z radov ďalších osôb
13. Materiál č. 1190/2022 – Informatívna správa o postupe a časovom harmonograme výstavby pre bytový dom na Ďumbierskej ul. v katastrálnom území Chrenová na parcele č. 1003, 810/14, 810/19 a 810/21 vo vlastníctve Mesta Nitra
14. Materiál č. 1220/2022 – Návrh na poskytnutie účelovej dotácie z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2022 pre HK Nitra, s.r.o., v zmysle čl. V ods. 11 až 13 zmluvy o výpožičke č. 143/2020/OM
15. Materiál č. 1186/2022 – Informatívna správa – Vyhodnotenie Akčného plánu prístupnosti mesta Nitra pre všetkých pre roky 2020 – 2028
16. Materiál č. 1167/2022 – Návrh Stratégie rozvoja cestovného ruchu v meste Nitra na roky 2021-2031
17. Materiál č. 1207/2022 – Petícia za zachovanie zelene v centre mesta
18. Materiál č. 1210/2022 – Návrh na ukončenie nájomného vzťahu podľa Nájomnej zmluvy č. j. 167/2018/OM zo dňa 30.01.2018 (Ľubomír Muzika, Furmanská 33/A, Nitra)
19. Materiál č. 1204/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom parcely registra „C“ KN č. 7244/7 o výmere 25 m2 v kat. úz. Nitra pre Teréziu Nagyovú)
20. Materiál č. 1172/2022-1 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti parcely registra „C“ KN č. 2283/1 v kat. úz. Nitra pre Slavomíra Dubského)
21. Materiál č. 1214/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (JUDr. Podhorec a manž.- odpredaj pozemku- k.ú. Nitra )
22. Materiál č. 1223/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom nebytového priestoru na Mestskej tržnici v Nitre (PurPur Slovenská republika, s.r.o.)
23. Materiál č. 1208/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (dlhodobý prenájom stavby súpisné číslo 159 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1862 v kat. úz. Nitra pre BUDÚCNOSŤ, n. o., Wilsonovo nábrežie 82, Nitra)
24. Materiál č. 1211/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnostami vo vlastníctve Mesta Nitra (zmena v zmluve o nájme č. 526 13/002/2018 – Občianske združenie „Pre Dražovce“, IČO:36105520)
25. Materiál č. 1194/2022 – Návrh na odkúpenie stavebného objektu do vlastníctva Mesta Nitra (BEST-clue s.r.o., SO 05.06 vybudovaný v rámci stavby “IBV Golianovská ulica, Nitra-Janíkovce“)
26. Materiál č. 1203/2022 – Návrh súťažných podmienok pre  vypracovanie  súťažného návrhu  do  obchodnej verejnej súťaže: „Odpredaj nehnuteľností – časť areálu a haly (N-ADOVA) v k. ú. Horné Krškany“
27. Materiál č. 1213/2022 – Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: „Odpredaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1167 – orná pôda o výmere 8245 m2 v k. ú. Horné Krškany“
28. Materiál č. 1215/2022 – Návrh na zmenu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 212/2020 zo dňa 17.09.2020 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom pozemku kat. úz. Nitra, ul. Hviezdoslavova – Jurkovičova)
29. Materiál č. 1218/2022 – Návrh na zmenu uznesenia č. 233/2021-MZ (Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra v kat. území Zobor k stavbe – Cyklotrasa Nitra – Dražovce)
30. Materiál č. 1196/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Pavol Miko s manž., Ľaliová 2, 949 01 Nitra)
31. Materiál č. 1197/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (časť pozemku „C“ KN parc. č. 7161 v k. ú. Nitra – Monika Laláková Šimová a spol.)
32. Materiál č. 1198/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Peter Kapri s manž., Golianovská 422/2, 949 07 Nitra)
33. Materiál č. 1199/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Jozef Duchoň, Golianovská 423/4, 949 07 Nitra)
34. Materiál č. 1205/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj parcely registra „C“ KN č. 5299/6 v kat. úz. Nitra pre Ing. Tomáša Bratha)
35. Materiál č. 1206/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (obytné domy Misionárska ul. č. 1, 3, 5 a 13 v Nitre)
36. Materiál č. 1200/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Gabriela Hamarová, Golianovská 424/6, 949 07 Nitra)
37. Materiál č. 1224/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Zobor, Ul. Radová)
38. Materiál č. 1225/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Čitáry – odpredaj pozemku – k.ú. Nitra)
39. Materiál č. 1219/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Horné Krškany (Helena Tvrdoňová)
40. Materiál č. 1209/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/23-ina z parcely registra „C“ KN č. 1316 v kat. úz. Dolné Krškany)
41. Materiál č. 1195/2022 – Návrh na pridelenie 4-izbového bytu č. 2 v bytovom dvojdome na Biovetskej ulici č. 36 v Nitre, neziskovej organizácii Centrum Slniečko n. o.

Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

1. Materiál č. 1229/2022 – Informatívna správa o schválení projektov „Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra – Chrenová“ a „Čermáňsky futbalový klub rekonštrukcia stavby“ v rámci výzvy č. 2021/004 Fondu na podporu športu
2. Materiál č. 1230/2022 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2022
3. K materiálu č. 1186/2022 – Dôvodová správa – Akčný plán prístupnosti mesta Nitra pre všetkých pre roky 2022 – 2028
4. Stanoviská – Stanoviská Mestskej rady zo dňa 17.05.2022
5. K materiálu č. 1207/2022 – Vizualizácia
6. K materiálu č. 1202/2022 – Výpis uznesenia zo zasadnutia Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu zdravia zo dňa 15.03.2022
7. Materiál č. 1234/2022 – Návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nitra (mimoriadna dotácia pre FC Nitra – Mládež, o. z.) na prenájom, resp. kúpu šatňových a hygienických kontajnerov pre potreby mládežníckych futbalových kategórií v areáli FC Nitra
8. Materiál č. 1233/2022 – Návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nitra (mimoriadna dotácia pre FC Nitra, a. s.) vo výške 100 000,- EUR s DPH na športovú činnosť a úhradu zvýšených cien energií za rok 2022
9. Stanoviská – Stanoviská Komisie MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť k materiálom predkladaným MZ v Nitre na zasadnutie konané dňa 26.05.2022


Vytvorené: 6. 6. 2022