3. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 20.12.2022

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovania, Uznesenia, Zápisnica, Video záznam, Youtube záznam

Kontrola plnenia uznesení MZ

3. Prehľad – Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre
3.1 Materiál č. 19 – Uznesenie č.181/95 zo dňa 14.12.1995
3.2. Materiál č. 906/2017 – Uznesenie č. 335/2016-MZ zo dňa 13.10.2016
3.3 Materiál č. 801/2021 – Uznesenie č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021
3.4 Materiál č. 843/2021 – Uznesenie č. 147/2021 -MZ zo dňa 22. apríla 2021
3.5 Materiál č. 1008/2021 –  Uznesenie č. 352/2021 – MZ zo dňa 28. 10. 2021
3.6 Materiál č. 1034/2021 –  Uznesenie č.27/2022-MZ zo dňa 27.01.2022
3.7 Materiál č. 1117/2022 –  Uznesenie č. 75/2022-MZ zo dňa 16.3.2022
3.8 Materiál č. 1189/2022 –  Uznesenie č. 171/2022-MZ zo dňa 21.04.2022
3.9 Materiál č. 1234/2022 –  Uznesenie č. 194/2022–MZ zo dňa 26. 05. 2022
3.10 Materiál č. 1393/2022 –  (plnené Mat. č. 1234/2022, pod por. č. 9)
3.11 Materiál č. 1366/2022 –  Uznesenie č. 434/2022-MZ zo dňa 6.10.2022
3.12 Materiál č. 1373/2022 – Uznesenie č. 436/2022 zo dňa 06.10.2022
3.13 Materiál č. 1374/2022 – Uznesenie č. 437/2022 – MZ zo dňa 06.10.2022
3.14 Materiál č. 1378/2022 – Uznesenie č. 443/2022-MZ zo dňa 19.10.2022

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

 1. Materiál č. 1422/2022
  Informatívna správa o projekte Kreatívne centrum k 05.12.2022
 2. Materiál č. 1421/2022
  Návrh na odpredaj služobných motorových vozidiel
 3. Materiál č. 1431/2022
  Návrh na delegovanie zástupcu mesta Nitry do štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Nitrianska teplárenská spoločnosť, a. s. so sídlom Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra (IČO: 36 550 604)
 4. Materiál č. 1440/2022
  Návrh na variantné riešenia návratnej finančnej výpomoci Nitrianskej investičnej s.r.o. poskytnutej na základe zmluvy č.j. 2779/2019/OM zo dňa 13.12.2019 v znení jej dodatku č.1 zo dňa 11.11.2021
 5. Materiál č. 1350/2022-2
  Návrh na nakladanie s majetkom Nitrianskej investičnej, s.r.o. (prenájom pozemkov – tenisový areál v rámci futbalového štadióna na Jesenského ulici pre Tenisový klub TCN Nitra)
 6. Materiál č. 1393/2022
  Návrh Dodatku č. 10 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra v znení neskorších dodatkov
 7. Materiál č. 1415/2022
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (PhDr. Ing. Miroslava Adámeková, PhD. a Miroslav Adámek – pozemky v k. ú. Veľké Janíkovce
 8. Materiál č. 1435/2022
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom nebytových priestorov na Mestskej tržnici v Nitre (Ivan Kopecký SAMI DECOR)
 9. Materiál č. 1436/2022
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v správe ZŠ Benkova (prenájom časti nebytových priestorov v budove základnej školy a časti pozemku v areáli školy)
 10. Materiál č. 1312/2022-1
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (novovytvorený pozemok „C“ KN parc. č. 2410/12 v k. ú. Nitra – Juhás, Fecko)
 11. Materiál č. 1424/2022
  Návrh odkúpenie spoluvlastníckych podielov k pozemkom do vlastníctva mesta Nitra (v k.ú. Nitra od spoločnosti SLOVAK ESTATE s.r.o. )
 12. Materiál č. 1417/2022
  Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: „Odpredaj domov na ul. Misionárska č. 1a 3 v Nitre“
 13. Materiál č. 1437/2022
  Návrh na dočasné zníženie výšky nájomného za prenájom nebytového priestoru na Mestskej tržnici Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 336/2022-MZ zo dňa 14.09.2022 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom nebytového priestoru na Mestskej tržnici v Nitre, Karol Tarr ml.)a Štefánikovej tr. 50 v Nitre (František Šranko F. A M.)
 14. Materiál č. 1439/2022
  Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 336/2022-MZ zo dňa 14.09.2022 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom nebytového priestoru na Mestskej tržnici v Nitre, Karol Tarr ml.)
 15. Materiál č. 1416/2022
  Návrh na zmenu uznesenia č. 156/2022-MZ zo dňa 21.04.2022 – Návrh na ukončenie platnosti Nájomnej zmluvy č. j. 861/2015/OM v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 100/2022-MZ zo dňa 16.03.2022 (prenájom časti pozemku o výmere 18 m2 z parc. reg. C KN č. 222/1 kat. úz. Nitra)
 16. Materiál č. 1432/2022
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 315/2016-MZ zo dňa 13.10.2016 (bezodplatný prevod vlastníctva parc. č. 7469/59 v k. ú. Nitra z vlastníctva SR – SPF do vlastníctva Mesta Nitra – ul. I. Braunera)
 17. Materiál č. 1429/2022
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 228/2022-MZ zo dňa 26.05.2022 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – Čitáry – odpredaj pozemku – k.ú. Nitra)
 18. Materiál č. 1423/2022
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj pozemku v kat. území Nitra pre spoluvlastníkov zapísaných na LV č. 7140)
 19. Materiál č. 1438/2022
  Návrh poradovníka žiadateľov o prenájom 3 – izbových nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov
 20. Materiál č. 1433/2022
  Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2023-2025
 21. Materiál č. 1418/2022
  Správa o výsledku kontroly dodržiavania zmluvných podmienok zo strany poskytovateľov údržby verejnej zelene na území mesta
 22. Materiál č. 1428/2022
  Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023

Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

 • Materiál č. 1448/2022
  Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2022
 • Materiál č. 1434/2022
  Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu z dotačného programu Ministerstva kultúry SR, Obnovme si svoj dom – 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
 • Materiál č. 1443/2022
  Návrh na dofinancovanie projektu „Bezpečný ženský dom – krok k životu bez násilia“
 • Materiál č. 1444/2022
  Návrh na poskytnutie kapitálovej dotácie Čermánsky futbalový klub Nitra – ČFK Nitra na vzniknuté nevyhnutné výdavky počas rekonštrukcie stavby
 • Materiál č. 1447/2022
  Návrh na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu na prípravu regionálnych projektov v zmysle vyhlásenej výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98
 • Materiál č. 1425/2022
  Návrh Dodatku č. 4 k Cenníku mesta Nitra v znení neskorších dodatkov
 • Materiál č. 1369/2022-1
  Informatívna správa o úhrade energií vo všetkých mestských budovách do konca roka 2022
 • Materiál č. 1442/2022
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 287/2021-MZ zo dňa 09.09.2021 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 99/2022-MZ zo dňa 16.03.2022 (návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom pre Mgr. Jozefínu Bihariovú)
 • Materiál č. 1445/2022
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra a zrušenie uznesenia č. 422/2021-MZ zo dňa 16.12.2021 (byt č. 6, Richtára Peregrína č. 13)
 • Materiál č. 1446/2022
  Návrh Memoranda o spolupráci medzi detským fondom OSN (ďalej len „UNICEF“) a mestom Nitra
 • Príloha k materiálu č. 1433-2022
  Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mesta Nitry na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025
 • Stanoviská Mestskej rady v Nitre k materiálom predkladaným na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre konané dňa 20.12.2022
 • Materiál č. 1234/2022
  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 194/2022 – MZ zo dňa 26. 05. 2022
 • Prílohy k materiálu č. 1234/2022
 • Materiál č. 1356/2022
  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 332/2022-MZ zo dňa 08.09.2022
 • Kontrola plnenia uznesení
 • Materiál č. 1449/2022
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva n Nitre č. 449/1022-MZ zo dňa 15.11.2022 a návrh na doplnenie členov do stálich Komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre z radov poslancov

Vytvorené: 12. 12. 2022