34. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 17. októbra 2013
8. október 2013
.
Súbory na stiahnutie(51 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 17.10.2013

Dochádzka poslancov z 34 zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre konaného dňa 17.10.2013 .pdf Ikona súboru - Dochádzka poslancov z 34 zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre konaného dňa 17.10.2013 .pdf (82 KB) Hlasovania poslancov z 34. (riadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 17.10. 2013.pdf Ikona súboru - Hlasovania poslancov z 34. (riadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 17.10. 2013.pdf (314 KB) Pozvánka na 34. (riadne) zasadnutie MZ v Nitre, konané dňa 17.10.2013 Ikona súboru - Pozvanka_na_34._(riadne)_zasadnutie_MZ_v_Nitre,_konane_dna_17.10.2013_.pdf (2555 KB) Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 34. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 17. októbra 2013 Ikona súboru - Uznesenie,_vseobecne_zavazne_nariadenie_a_dalsie_rozhodnutia_z_34._zasadnutia_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre,_konaneho_dna_17._oktobra_2013.pdf (234 KB) Zápisnica z 34. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 17.10.2013 Ikona súboru - Zapisnica_z_34._zasadnutia_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre,_konaneho_dna_17.10.2013.pdf (326 KB)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 17. október 2013

mat. č. – 1147-2013 – Informatívna správa o odpredaji bytov spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku .pdf Ikona súboru - mat. č. - 1147-2013 - Informatívna správa o odpredaji bytov spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku .pdf (116 KB) mat. č. 1052-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _časť pozemku C-KN parc.č.1070-6 k.ú.Veľké Janíkovce.pdf Ikona súboru - mat. č. 1052-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _časť pozemku C-KN parc.č.1070-6 k.ú.Veľké Janíkovce.pdf (586 KB) mat. č. 1058-1-2013 – Návrh na nakl.s nehnuteľn.vo vlastníctve Mesta Nitry_IZOTOPCENTRUM s.r.o.,Špitálska 6,949 01 Nitra,IČO-36563587,prenájom časti p.č.4217,k.ú.Nitra.pdf Ikona súboru - mat. č. 1058-1-2013 - Návrh na nakl.s nehnuteľn.vo vlastníctve Mesta Nitry_IZOTOPCENTRUM s.r.o.,Špitálska 6,949 01 Nitra,IČO-36563587,prenájom časti p.č.4217,k.ú.Nitra.pdf (328 KB) mat. č. 1065-2013 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 296-2013-MZ Ikona súboru - mat._c._1065-2013_-_Navrh_na_zmenu_uznesenia_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre_c._296-2013-MZ_.pdf (101 KB) mat. č. 1085-2013 – Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu.pdf Ikona súboru - mat. č. 1085-2013 - Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu.pdf (124 KB) mat. č. 1087-2013 – Návrh na schválenie podmienok dohody o urovnaní _k.ú.Zobor,parc.reg.C-KN,p.č.2876-1.pdf Ikona súboru - mat. č. 1087-2013 - Návrh na schválenie podmienok dohody o urovnaní _k.ú.Zobor,parc.reg.C-KN,p.č.2876-1.pdf (615 KB) mat. č. 1088-2013 – Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na obstaranie náhradných nájomných bytov.pdf Ikona súboru - mat. č. 1088-2013 -  Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na obstaranie náhradných nájomných bytov.pdf (122 KB) mat. č. 1090-2013 – Návrh súť.podm.pre vyprac.súť.návrhu do OVS-Prenájom nebyt.priest.o výmere 170 m2 v stavbe súp.č.126 na p.č.1497-13,fut.ihrisko Dražovce.pdf Ikona súboru - mat. č. 1090-2013 - Návrh súť.podm.pre vyprac.súť.návrhu do OVS-Prenájom nebyt.priest.o výmere 170 m2 v stavbe súp.č.126 na p.č.1497-13,fut.ihrisko Dražovce.pdf (155 KB) mat. č. 1092-2013 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Základnej škole Beethovenova ul. č. 1, Nitra.pdf Ikona súboru - mat. č. 1092-2013 - Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Základnej škole Beethovenova ul. č. 1, Nitra.pdf (201 KB) mat. č. 1093-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľ.vo vlastníctve Mesta Nitry_prenájom časti o výmere 18m2 z pozem.p.č.7350,k.ú.Nitra.pdf Ikona súboru - mat. č. 1093-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľ.vo vlastníctve Mesta Nitry_prenájom časti o výmere 18m2 z pozem.p.č.7350,k.ú.Nitra.pdf (453 KB) mat. č. 1094-2013 – Návrh na zmenu uzn.MZ v Nitre č.187-2010-MZ zo dňa 17.6.2010_Anton Földeši,Petzwalova 6,Nitra,IČO-35138581,p.č.462-102.pdf Ikona súboru - mat. č. 1094-2013 - Návrh na zmenu uzn.MZ v Nitre č.187-2010-MZ zo dňa 17.6.2010_Anton Földeši,Petzwalova 6,Nitra,IČO-35138581,p.č.462-102.pdf (110 KB) mat. č. 1095-2013 – Návrh na prenájom pozemku za symbolické nájomné a vybudovanie hokejbalového ihriska v areáli Základnej školy kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra.pdf Ikona súboru - mat. č. 1095-2013 - Návrh na prenájom pozemku za symbolické nájomné a vybudovanie hokejbalového ihriska v areáli Základnej školy kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra.pdf (528 KB) mat. č. 1100-2013 – Návrh DODATKU č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 3_2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nitra.pdf Ikona súboru - mat. č. 1100-2013 - Návrh DODATKU č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 3_2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nitra.pdf (318 KB) mat. č. 1106-2013 – Návrh na zmenu uzn.č.157-2013-MZ zo dňa 9.5.2013_Návrh na nakl.s nehnut.vo vlastn.Mesta Nitry-časť pozemku C-KN p.č.858-1 k.ú.Nitra.pdf Ikona súboru - mat. č. 1106-2013 - Návrh na zmenu uzn.č.157-2013-MZ zo dňa 9.5.2013_Návrh na nakl.s nehnut.vo vlastn.Mesta Nitry-časť pozemku C-KN p.č.858-1 k.ú.Nitra.pdf (134 KB) mat. č. 1108-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry_Ing.Malý a manž.-odpredaj pozemkov Tehelná ul..pdf Ikona súboru - mat. č. 1108-2013 - Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry_Ing.Malý a manž.-odpredaj pozemkov Tehelná ul..pdf (525 KB) mat. č. 1109-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry_Hudáč-odpredaj častí pozemkov,k.ú.Mlynárce.pdf Ikona súboru - mat. č. 1109-2013 - Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry_Hudáč-odpredaj častí pozemkov,k.ú.Mlynárce.pdf (622 KB) mat. č. 1110-2013 – Návrh naklad.s nehnut.vo vlastníctve Mesta Nitry_odpredaj spoluvlast.podielu Mesta Nitry k pozemku p.C-KN č.2192-1 k.ú.Nitra ul.Štúrova.pdf Ikona súboru - mat. č. 1110-2013 - Návrh naklad.s nehnut.vo vlastníctve Mesta Nitry_odpredaj spoluvlast.podielu Mesta Nitry k pozemku p.C-KN č.2192-1 k.ú.Nitra ul.Štúrova.pdf (425 KB) mat. č. 1111-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry_odpredaj pozemku k.ú.Zobor ul. Klinčeková.pdf Ikona súboru - mat. č. 1111-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry_odpredaj pozemku k.ú.Zobor ul. Klinčeková.pdf (264 KB) mat. č. 1113-2013 – Návrh na zmenu uzn.MZv Nitre č.115-2010-MZ zo dňa 6.5.2010 v zn. uzn.č.189-2012-MZ zo dňa 28.6.2012 a 233-2013-MZ zo dňa 27.6.2013_SPF-prepoj.komunik.,GP č.15-2009.pdf Ikona súboru - mat. č. 1113-2013 - Návrh na zmenu uzn.MZv Nitre č.115-2010-MZ zo dňa 6.5.2010 v zn. uzn.č.189-2012-MZ zo dňa 28.6.2012 a 233-2013-MZ zo dňa 27.6.2013_SPF-prepoj.komunik.,GP č.15-2009.pdf (109 KB) mat. č. 1115-2013 – Návrh na naklad.s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v k.ú.Zobor_zberný dvor-prenájom stavby v Zoborských kasárňach.pdf Ikona súboru - mat. č. 1115-2013 - Návrh na naklad.s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v k.ú.Zobor_zberný dvor-prenájom stavby v Zoborských kasárňach.pdf (324 KB) mat. č. 1116-2013 – Návrh na nakl.s nehn.vo vlas.Mesta Nitry_prenáj.častí.p.C-KN č.5164-6 k.ú.Zobor,Klinčeková ul.-výmera44m2 pre JUDr.Jozefa Molnára a 107m2 pre MUDr.Mariána Bakoša,PhD..pdf Ikona súboru - mat. č. 1116-2013 - Návrh na nakl.s nehn.vo vlas.Mesta Nitry_prenáj.častí.p.C-KN č.5164-6 k.ú.Zobor,Klinčeková ul.-výmera44m2 pre JUDr.Jozefa Molnára a 107m2 pre MUDr.Mariána Bakoša,PhD..pdf (387 KB) mat. č. 1119-2013 – Návrh na odvolanie prísediacej sudkyne Okresného súdu Nitra z funkcie prísediacej .pdf Ikona súboru - mat. č. 1119-2013 - Návrh na odvolanie prísediacej sudkyne Okresného súdu Nitra z funkcie prísediacej .pdf (119 KB) mat. č. 1121-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra_k.ú.Zobor,C-KN p.č.3587-8 a E-KN p.č.2715.pdf Ikona súboru - mat. č. 1121-2013 - Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra_k.ú.Zobor,C-KN p.č.3587-8 a E-KN p.č.2715.pdf (1228 KB) mat. č. 1122-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra_k.ú.Mlynárce,C-KN p.č.462-102,A.Földeši.pdf Ikona súboru - mat. č. 1122-2013 - Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra_k.ú.Mlynárce,C-KN p.č.462-102,A.Földeši.pdf (118 KB) mat. č. 1123-2013 – Konanie vo veci ochrany verejného záujmu.pdf Ikona súboru - mat. č. 1123-2013 - Konanie vo veci ochrany verejného záujmu.pdf (194 KB) mat. č. 1124-2013 – Návrh pravidiel dočasného parkovania a cenový predpis sadzieb parkovného na území mesta Nitry.pdf Ikona súboru - mat. č. 1124-2013 - Návrh pravidiel dočasného parkovania a cenový predpis sadzieb parkovného na území mesta Nitry.pdf (163 KB) mat. č. 1127-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra_zámena pozemkov s RK cirkvou v k.ú.Dražovce.pdf Ikona súboru - mat. č. 1127-2013 - Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra_zámena pozemkov s RK cirkvou v k.ú.Dražovce.pdf (443 KB) mat. č. 1128-2013 – Návrh na zámer naklad.s nehnut.vo vlastníctve Mesta Nitry_odpredaj poz.p.C-KN č.1862,1863 a stavby súp.č.159 na p.C-KN č.1862,k.ú.Nitra,Wils.nábrež..pdf Ikona súboru - mat. č. 1128-2013 - Návrh na zámer naklad.s nehnut.vo vlastníctve Mesta Nitry_odpredaj poz.p.C-KN č.1862,1863 a stavby súp.č.159 na p.C-KN č.1862,k.ú.Nitra,Wils.nábrež..pdf (900 KB) mat. č. 1129-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry_novovytvorený pozemok C-KN p.č.141-41 k.ú.Nitra.pdf Ikona súboru - mat. č. 1129-2013 - Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry_novovytvorený pozemok C-KN p.č.141-41 k.ú.Nitra.pdf (556 KB) mat. č. 1130-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľ.vo vlastníctve Mesta Nitry_HOTEL TENIS na p.č.810-15,pozem.p.č.810-15 a novovytvorený pozemok p.č.810-21 k.ú.Chrenová.pdf Ikona súboru - mat. č. 1130-2013 - Návrh na zámer nakladania s nehnuteľ.vo vlastníctve Mesta Nitry_HOTEL TENIS na p.č.810-15,pozem.p.č.810-15 a novovytvorený pozemok p.č.810-21 k.ú.Chrenová.pdf (552 KB) mat. č. 1131-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry_časť p.č.1875 k.ú.Nitra.pdf Ikona súboru - mat. č. 1131-2013 - Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry_časť p.č.1875 k.ú.Nitra.pdf (779 KB) mat. č. 1132-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra_k.ú.Nitra,p.č.6312-1,MARTINÁK,s.r.o..pdf Ikona súboru - mat. č. 1132-2013 - Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra_k.ú.Nitra,p.č.6312-1,MARTINÁK,s.r.o..pdf (261 KB) mat. č. 1134-2013 – Návrh na prenájom nebytových priestorov za obvyklé nájomné na kancelárske priestory v budove Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra.pdf Ikona súboru - mat. č. 1134-2013 - Návrh na prenájom nebytových priestorov za obvyklé nájomné na kancelárske priestory v budove  Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra.pdf (127 KB) mat. č. 1135-2013 – Návrh na odovzdanie majetku mesta Nitry do správy príspevkovej organizácii Mestské služby Nitra.pdf Ikona súboru - mat. č. 1135-2013 - Návrh na odovzdanie majetku mesta Nitry do správy príspevkovej organizácii Mestské služby Nitra.pdf (118 KB) mat. č. 1136-2013 – Návrh na odovzdanie majetku mesta Nitry do správy ZŠ Benkova_technické zhodnotenie ZŠ Benkova.pdf Ikona súboru - mat. č. 1136-2013 - Návrh na odovzdanie majetku mesta Nitry do správy ZŠ Benkova_technické zhodnotenie ZŠ Benkova.pdf (98 KB) mat. č. 1137-2013 – Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte SŠaRZ Nitra na rok 2013.pdf Ikona súboru - mat. č. 1137-2013 - Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte SŠaRZ Nitra na rok 2013.pdf (133 KB) mat. č. 1138-2013 – Návrh na zámer nakladania s majetkom mesta_odpredaj časti pozemku p.č.222-1,k.ú.Nitra,Podzámska ulica.pdf Ikona súboru - mat. č. 1138-2013 - Návrh na zámer nakladania s majetkom mesta_odpredaj časti pozemku p.č.222-1,k.ú.Nitra,Podzámska ulica.pdf (270 KB) mat. č. 1139-2013 – Návrh na zverenie nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitra do správy CVČ DOMINO.pdf Ikona súboru - mat. č. 1139-2013 - Návrh na zverenie nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitra do správy CVČ DOMINO.pdf (106 KB) mat. č. 1141-2013 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013.pdf Ikona súboru - mat. č. 1141-2013 - Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013.pdf (155 KB) mat. č. 1142-2013 – Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2014.pdf Ikona súboru - mat. č. 1142-2013 - Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2014.pdf (597 KB) mat. č. 1143-2013 – Návrh na prijatie úveru na prefinancovanie predčasne splatených úverov z vlastných zdrojov mesta v Prima banke Slovensko, a.s. .pdf Ikona súboru - mat. č. 1143-2013 - Návrh na prijatie úveru  na prefinancovanie predčasne splatených úverov z vlastných zdrojov mesta v Prima banke Slovensko, a.s. .pdf (92 KB) mat. č. 1144-2013 – Informatívna správa o aktuálnych súdnych sporoch s možným dopadom na rozpočet mesta Ikona súboru - mat._c._1144-2013_-_Informativna_sprava_o_aktualnych_sudnych_sporoch_s_moznym_dopadom_na_rozpocet_mesta.pdf (164 KB) mat. č. 1145-2013 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 320-2012-MZ zo dňa 28.11.2012 Ikona súboru - mat._c._1145-2013_-__Navrh_na_zmenu_uznesenia_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre_c._320-2012-MZ_zo_dna_28.11.2012.pdf (200 KB) mat. č. 1146-2013 – Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií 2013-2014 Ikona súboru - mat._c._1146-2013_-_Operacny_plan_zimnej_udrzby_miestnych_komunikacii_2013-2014.pdf (162 KB) mat. č. 1147- 2013 – zoznam KBV.pdf Ikona súboru - mat. č. 1147- 2013 - zoznam KBV.pdf (94 KB) mat. č. 19-2013 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181_95 zo dňa 14.12.1995 .pdf Ikona súboru - mat. č. 19-2013 - Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181_95 zo dňa 14.12.1995 .pdf (134 KB)
Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021