Útvar hlavného architekta

Útvar hlavného architekta

 • zabezpečuje činnosti súvisiace s obstarávaním, prerokúvaním a udržiavaním aktuálneho stavu územnoplánovacej dokumentácie mesta prostredníctvom odborne spôsobilých osôb podľa stavebného zákona
 • zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu Geografického mestského informačného systému, ktorého súčasťou sú podsystémy Parciálnych informačných systémov (PIS)
 • úzko spolupracuje a spolupodieľa sa s príslušnými odbormi na vypracovaní koncepčných materiálov a rozvojových projektov vyplývajúcich z osobitných predpisov, týkajúcich sa rozvojových programov na miestnej úrovni v oblasti:
  • ochrany a tvorby životného prostredia
  • ochrany prírody a tvorby krajiny
  • technickej a dopravnej infraštruktúry
  • odpadového hospodárstva
  • ochrany ovzdušia
  • energetiky
 • vydáva stanoviská k investičnej činnosti v meste
 • vypracúva územnoplánovacie informácie
 • zabezpečuje a vypracúva architektonické a ideové štúdie pre potreby mesta
 • zabezpečuje výkon prenesených úloh štátnej správy podľa osobitných predpisov.

Referát urbanizmu a architektúry

 • obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu a územnoplánovacie podklady prostredníctvom odborne spôsobilých osôb podľa stavebného zákona a zabezpečuje a koordinuje proces ich spracovania až po ich schválenie
 • zabezpečuje aktuálnosť ÚPD a jej zmeny a doplnky a koordinuje súčinnosť a súlad územnoplánovacích podkladov obstarávaných inými subjektmi so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou mesta
 • sleduje, vedie evidenciu a priebežne spracúva informácie o území mesta, požiadavky na zmeny funkčného a priestorového riešenia využitia územia a vydaných rozhodnutí orgánov štátnej správy týkajúcich sa územia mesta
 • vydáva stanoviská k investičnej činnosti v meste a stanovuje regulatívy pre investičné zámery stavebníkov na území mesta z hľadiska súladu so schválenou ÚPD
 • vytvára, prevádzkuje a aktualizuje Geografický mestský informačný systém mesta v rozsahu:
  • tvorby a aktualizácie parciálnych informačných systémov
  • zabezpečovania aktualizácie Digitálnej technickej mapy mesta
  • poskytovania informácií žiadateľom o územnoplánovaciu informáciu z hľadiska regulatívov funkčného využitia a priestorového usporiadania pozemkov a stavieb v zmysle schválenej ÚPD a poskytovanie ďalších výstupov z GMIS
 • vykonáva činnosti a vedie agendu všeobecného stavebného úradu pre zabezpečovanie výkonu prenesených úloh štátnej správy zverených zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na úseku povoľovania reklamných stavieb a súvisiacej legislatívy
 • vydáva odborné stanoviská pri procese posudzovania dopadov zámerov na životné prostredie a zabezpečuje riadny procesný postup EIA v zmysle osobitných predpisov, pri výkone tejto agendy spolupracuje v úzkej súčinnosti a koordinácii s oborom životného prostredia a podľa povahy veci aj s odborom dopravy

Kontakty

JUDr. Matej Brucker
referent pre reklamné stavby / právnik
číslo dverí: 406
matej.brucker@msunitra.sk
Ing. arch. Alexandra Fáziková
referent pre mestskú architektúru a verejný priestor
číslo dverí: 415
alexandra.fazikova@msunitra.sk
Ing. arch. Petronela Čapská
referent pre mestskú architektúru a verejný priestor
číslo dverí: 415
petronela.capska@msunitra.sk
Ing. arch. Milan Csanda
hlavný architekt mesta Nitry
číslo dverí: 406
milan.csanda@msunitra.sk
Ing. arch. Lívia Dulíková
referent pre mestskú architektúru a verejný priestor
číslo dverí: 415
livia.dulikova@msunitra.sk
Ing. Pavol Hort
referent GMIS
číslo dverí: 410
pavol.hort@msunitra.sk
Ing. Zuzana Karabínová
referentka pre spisovú agendu
číslo dverí: 413
zuzana.karabinova@msunitra.sk
Ing. arch. Anton Kondrla
referent pre stanoviská a územnoplánovacie informácie
číslo dverí: 413
anton.kondrla@msunitra.sk
Ing. arch. Lenka Lazorová
referent pre územné plánovanie a urbanizmus
číslo dverí: 415
lenka.lazorova@msunitra.sk
Ing. arch. Eva Ligačová
odborná referentka
číslo dverí: 409
eva.ligacova@msunitra.sk
Ing. arch. Zuzana Mokrášová
referent pre stanoviská a územnoplánovacie informácie
číslo dverí: 413
zuzana.mokrasova@msunitra.sk
Mgr. Tibor Nevický
referent GMIS
číslo dverí: 410
tibor.nevicky@msunitra.sk

Vytvorené: 27. 9. 2022