Názov Číslo Stav Dokument č.
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2021, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry 7/2021 Na pripomienkovanie
Návrh Dodatku č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 15/2002 o určení školských obvodov základných škôl v meste Nitra 15/2002 Na pripomienkovanie
Návrh Dodatku č. 10 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych službách v znení dodatkov č. 1 – 9 4/2014 Na pripomienkovanie
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 2/2024 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia emisiami z malého zdroja 2/2024 účinné
Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení dodatku č. 1 3/2021 návrh
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitra č. 7/2023 o poplatku za malý zdroj znečistenia 7/2023 Na pripomienkovanie
Dodatok č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 8/2019 schválené
Dodatok č.7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov č.1,2,3,4,5 a 6 11/2014 schválené
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2023, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitra č. 22/2009 pre vyhlasovanie, organizovanie a vyhodnocovanie súťaží k predaju a prenájmu majetku mesta Nitry 5/2023 účinné
Dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 13/2019 o nakladaní s majetkom mesta v znení dodatkov 1 a 2 13/2019 schválené
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 4/2023 o miestnej dani za osobitné užívanie verejného priestranstva trvalým parkovaním vozidla 4/2023 účinné
Dodatok č. 7 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 16/2008 o trhovom poriadku trhovísk a príležitostných trhov na Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 16/2008 schválené

Vytvorené: 14. 10. 2021