Odbor školstva, mládeže a športu

  • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť základným školám, základnej umeleckej škole a centrám voľného času. Vykonáva činnosti v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
  • Referát ekonomiky školstva a školského stravovania materiálno –technicky a finančne  zabezpečuje činnosť škôl a školských zariadení. Vykonáva činnosti v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
  • Referát športu spracúva strategické zámery v oblasti športu a telesnej kultúry mesta. Podporuje organizovanie športových podujatí, utvára podmienky pre rozvoj športu, podporu športovej aktivity detí, žiakov a zdravotne postihnutých občanov a podporu iniciatív mesta v rámci telesnej kultúry. Spolupracuje s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry. Vedie agendu v zmysle zákona o verejných telovýchovných športových a turistických podujatiach a kontroluje plnenie ohlasovacej povinnosti športových podujatí.
  • Spracováva podklady pre poskytovanie dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré poskytuje Mesto Nitra v súlade s VZN mesta o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry. Kontroluje vyúčtovania poskytnutých finančných a dotačných prostriedkov z rozpočtu Mesta na šport. Organizuje tradičné športové podujatia.
  • Referát podpory vzdelávania a práce s mládežou vykonáva činnosti na úseku starostlivosti o mládež v súlade so zákonom č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou. Spolupracuje s občianskymi združeniami pôsobiacimi v oblasti detských a mládežníckych aktivít,  koordinuje ich činnosť a pomáha vytvárať podmienky pre rozvoj ich činnosti. Spolupracuje so základnými a strednými školami, školskými zariadeniami, mládežníckymi organizáciami, neziskovými organizáciami pôsobiacimi v oblasti práce s deťmi a mládežou, koordinuje a organizuje aktivity pre deti a mládež. 
  • Podporuje možnosti ďalšieho vzdelávania v rodinách zdravotne znevýhodnenej mládeže, mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia a mládeže znevýhodnenej iným spôsobom spolupracuje s kľúčovými partnermi v oblasti vzdelávania a práce s mládežou zo znevýhodneného a menej podnetného prostredia.
  • Referát predprimárneho vzdelávania poskytuje odbornú a poradenskú činnosť materským školám a mestským detským jasliam v oblasti zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu. Zabezpečuje činnosti v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 32b) zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Kontakty

Vladyslava Balera
koordinátor práce s mládežou
číslo dverí:
vladyslava.balera@msunitra.sk
Monika Blahová
referentka pre prácu s ohrozenými a znevýhodnenými skupinami mládeže
číslo dverí:
monika.blahova@msunitra.sk
PaedDr. Drahoslava Bóňová
referentka školského úradu
číslo dverí: 103
drahoslava.bonova@msunitra.sk
Darina Ďurčová
referentka pre ekonomiku základných škôl a školských zariadení
číslo dverí: 102
darina.durcova@msunitra.sk
Mgr. Miriam Glovňová
odborná referentka – riaditeľka centra (RCPU NITRA)
číslo dverí: 105
miriam.glovnova@msunitra.sk
Ing. Mária Holečková, PhD.
referentka pre šport
číslo dverí: 105
maria.holeckova@msunitra.sk
Mgr. Lenka Kováčová
referentka pre agendu materských škôl a detských jasieľ
číslo dverí: 620
lenka.kovacova@msunitra.sk
Mgr. Ľuboslava Macievičová
odborná referentka pre materské školy a mestské detské jasle
číslo dverí: 620
luboslava.macievicova@msunitra.sk
PaedDr. Mária Orságová
vedúca odboru školstva, mládeže a športu
číslo dverí: 101
maria.orsagova@msunitra.sk
Mgr. Júlia Prablesková
referentka koordinátorka medzinárodných projektov a programov
číslo dverí: 105
julia.prableskova@msunitra.sk
Mgr. Róbert Šiška
odborný referent pre šport
číslo dverí: 105
robert.siska@msunitra.sk
Ing. Jana Skřivanová
referentka pre školské stravovanie
číslo dverí: 104
jana.skrivanova@msunitra.sk
Iveta Šodelová
referentka pre ekonomiku materských škôl a školských zariadení
číslo dverí: 104
iveta.sodelova@msunitra.sk
PaedDr. Tatiana Vaňová
referentka školského úradu
číslo dverí: 103
tatiana.vanova@msunitra.sk

Vytvorené: 20. 6. 2022