5. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 23.03.2023 a 31.03.2023

23.03.2023
Pozvánka, Dochádzka, Hlasovania, Uznesenia, Zápisnica, Video záznam, Youtube záznam

31.03.2023
Pozvánka, Dochádzka, Hlasovania, Uznesenia, Zápisnica, Video záznam, Youtube záznam

Kontrola plnenia uznesení

3. Prehľad – Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre
3.1 Materiál č. 19 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995
3.2 Materiál č. 143/2019  – Uznesenie Mestskej rady v Nitre č. 126/2019-MZ zo dňa 25. 4. 2019 – Správa o žiadosti MH Invest, s.r.o., na obstaranie zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Nitra
3.3. Materiál č. 801/2021 – Uznesenie Mestské ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021- K bodu Diskusia – predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií
3.4 Materiál č. 1008/2021 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021 – MZ zo dňa 28. 10. 2021 – K bodu Diskusia – predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory
3.5 Materiál č. 1034/2021-1 – Informatívna správa – odstránenie nepovolenej stavby na Podzámskej ulici v Nitre (Samostatná správa)
3.6 Materiál č. 1189/2022 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 171/2022-MZ zo dňa 21.04.2022 – K bodu Diskusia – informovať MZ o možných riešeniach bezproblémového a bezpečného napojenia cesty vedúcej z a na nový chrenovský cintorín s ul. Levická
3.7 Materiál č. 1293/2022 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 385/2022-MZ zo dňa 14.09.2022 – Informatívna správa k plneniu Akčného plánu na riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestských častí Dražovce a Horné a Dolné Krškany
3.8 Materiál č. 1374/2022 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 437/2022 – MZ zo dňa 06.10.2022 – K bodu Diskusia – upraviť a predložiť návrh na zmenu VZN č. 2/95 a nastaviť postup odpredaja bytov v súlade s platnými právnymi predpismi
3.9 Materiál č. 62/2023 –  Návrh koncepcie vydávania Radničných novín a návrh na zriadenie Redakčnej rady Radničných novín, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 38/2023-MZ zo dňa 02.02.2023 (Samostatná správa)
3.10 Materiál č. 42/2023 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 43/2023-MZ, zo dňa 02.02.2023 – Návrh na odvolanie a návrh na voľbu zástupcov mesta do kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. v zakladateľskej pôsobnosti mesta Nitry
3.11 Materiál č. 43/2023 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 44/2023-MZ zo dňa 02.02.2023 – Návrh na odvolanie a návrh na voľbu zástupcov mesta do kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s.r.o. v zakladateľskej pôsobnosti mesta Nitry
3.12 Materiál č. 44/2023 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 45/2023-MZ zo dňa 02.02.2023 – Návrh na odvolanie a návrh na voľbu zástupcov mesta do kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o.
3.13 Materiál č. 45/2023 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 46/2023-MZ, zo dňa 02.02.2023 – Návrh na odvolanie a návrh na voľbu zástupcov mesta do kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti Nitrianska teplárenská spoločnosť, a. s. (v skratke NTS, a. s.)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

 1. Materiál č. 51/2023
  Správa o bezpečnostnej situácii v meste Nitra za rok 2022
 2. Materiál č. 50/2023
  Správa o požiarovosti na území mesta Nitra za rok 2022
 3. Materiál č. 52/2023
  Správa o činnosti Mestskej polície v Nitre za rok 2022
 4. Materiál č. 53/2023
  Správa o výsledku kontroly hospodárenia v Základnej škole, Beethovenova 11, Nitra
 5. Materiál č. 59/2023
  Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach za rok 2022
 6. Materiál č. 58/2023
  Správa o výsledku kontroly zákonnosti postupu mesta pri príprave a realizácii investičnej akcie „Chodník popri ceste III. tr. Dlhá ul. od rodinného domu orient. č. 95 po komunikáciu sprístupňujúcu letisko“.
 7. Materiál č. 67/2023
  Správa o výsledku kontroly oprávnenosti využívania všetkých vyhradených parkovacích miest označených príslušnou dopravnou značkou, resp. dopravným zariadením na území mesta
 8. Materiál č. 68/2023
  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č.1/2023 o určení názvu ulice v časti mesta Janíkovce („Ulica kardinála Korca“)
 9. Materiál č. 69/2023
  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 2/2023 o určení názvu ulice v časti mesta Janíkovce („Ulica Andreja Bieleka“)
 10. Materiál č. 70/2023
  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 3/2023 o určení názvu ulice v časti mesta Janíkovce („Ulica Eugena Filkorna“)
 11. Materiál č. 35/2023
  Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Nitry a zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
 12. Materiál č. 87/2023
  Dodatok č. 6 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 16/2008 o trhovom poriadku trhovísk a príležitostných trhov na Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre v znení dodatku č. 1, 2 ,3 , 4 a 5
 13. Materiál č. 54/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj parcely registra C KN č. 5347/16 v k. ú. Nitra, Cabanova ul.)
 14. Materiál č. 55/2023
  Návrh na nakladanie so spoluvlastníckym podielom vo veľkosti 6358/26854 na pozemku parc. reg. „C“ KN č. 433/2, k. ú . Nitra , Ul. Janka Kráľa 1055/54 – Ľ. Molnár
 15. Materiál č. 56/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Čitáry – odpredaj pozemku – k. ú. Nitra)
 16. Materiál č. 63/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (novovytvorený pozemok „C“ KN parc. č. 813/2 v k. ú. Dolné Krškany – Ivan Gorž a manž.)
 17. Materiál č. 66/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemku v k. ú. Zobor – Metodova ulica)
 18. Materiál č. 72/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti pre spoločnosť SIMI – NITRA s.r.o., Petzvalova 552/46, 949 11 Nitra)
 19. Materiál č. 74/2023
  Návrh na odkúpenie stavebného objektu do vlastníctva Mesta Nitra (spol. Kaufland Slovenská republika, v.o.s., stavebný objekt „SO 606.1-Vonkajšie osvetlenie chodník + cyklochodník“ vybudovaný v rámci stavby “Obchodné centrum, ul. Zlatomoravecká, Nitra“)
 20. Materiál č. 77/2023
  Návrh na zníženie výšky nájomného za prenájom nebytového priestoru na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre (NITRAZDROJ, a.s.)
 21. Materiál č. 1402/2022-1
  Návrh na odkúpenie stavebných objektov a pozemkov do majetku Mesta Nitry – SO 114 „Verejné osvetlenie“ a SO 106 „Komunikácie“- Neva Group development s.r.o. Nitra, kat. úz. Mikov Dvor
 22. Materiál č. 76/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – ukončenie prenájmu na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre
 23. Materiál č. 78/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom nebytových priestorov na Mestskej tržnici v Nitre (DK – in s.r.o.)
 24. Materiál č. 1318/2022-2
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Chrenová (zámer zámeny pozemkov v k. ú. Mlynárce so spoločnosťou PDB Group, s.r.o., Nám. J. Murgaša 1, 921 01 Piešťany)
 25. Materiál č. 64/2023
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 4199 v k. ú. Nitra – Alexander Bihari)
 26. Materiál č. 65/2023
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Jozef Košarišťan s manželkou, Kamenná 1174/106, 949 01 Nitra)
 27. Materiál č. 88/2023
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (zámena pozemku v k. ú. Chrenová – Jozef Baláži)
 28. Materiál č. 89/2023
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj pozemku v kat. území Dražovce – Zdenek Studený, Katarína Šullová)
 29. Materiál č. 92/2023
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (zámena pozemku v kat. území Nitra – Štefan Kobes)
 30. Materiál č. 90/2023
  Návrh na zámer nakladania so spoluvlastníckym podielom vo veľkosti 137/2240 na priľahlom pozemku parc. reg. C KN č. 1418/2,k.ú. Nitra, Ul.Fraňa Mojtu č.42, Sýkorová a spol.
 31. Materiál č. 75/2023-1
  Návrh na poskytnutie finančných transferov pre Nitriansku investičnú s.r.o.
 32. Materiál č. 62/2023
  Návrh koncepcie vydávania Radničných novín a návrh na zriadenie Redakčnej rady Radničných novín, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 38/2023-MZ zo dňa 02.02.2023
 33. Materiál č. 71/2023
  Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2023
 34. Materiál č. 73/2023
  Návrh na uzatvorenie partnerskej dohody pre projekt ,, Rozšírenie kapacít sociálno-zdravotného zariadenia pre ťažko zdravotne postihnuté deti a mládež“
 35. Materiál č. 79/2023
  Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu z Fondu na podporu športu na realizáciu projektu: „Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra – Chrenová – Strešný a obv. plášť kolkárne a obv. plášť tenisovej haly – sendvičové panely“
 36. Materiál č. 57/2023
  Informatívna správa k plneniu Akčného plánu na riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestských častí Dražovce a Horné a Dolné Krškany za II. polrok 2022
 37. Materiál č. 60/2023
  Program aktívneho starnutia seniorov v meste Nitra na roky 2023 – 2030
 38. Materiál č. 1430/2022
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 126/2019 – MZ zo dňa 25. 04. 2019 v znení uznesenia č. 219/2019 – MZ zo dňa 27. 06. 2019
 39. Materiál č. 1034/2021-1
  Informatívna správa – odstránenie nepovolenej stavby na Podzámskej ulici v Nitre
 40. Materiál č. 86/2023
  Návrh na potvrdenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre
 41. Materiál č. 28/2023-1
  Návrh Dodatku č. 2 Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry
 42. Materiál č. 29/2023-1
  Návrh Dodatku č. 11 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra v znení neskorších dodatkov
 43. Materiál č. 30/2023-1
  Návrh Dodatku č. 5 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre
 44. Materiál č. 82/2023
  Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 431/2021-MZ zo dňa 16. decembra 2021
 45. Materiál č. 83/2023
  Návrh povinného obsahu zmlúv uzatváraných Mestom Nitra ako objednávateľom
 46. Materiál č. 84/2023
  Návrh na delegovanie zástupcov mesta do štatutárneho orgánov obchodných spoločností v zakladateľskej pôsobnosti mesta Nitry
 47. Materiál č. 85/2023
  Návrh dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 10/2014 o miestnych daniach v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6
 48. Materiál č. 31/2023
  Rámcový návrh podnikateľského zámeru obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o.

Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

 • Materiál č. 95/2023
  Návrh Dodatku č. 7 k Cenníku mesta Nitra v znení neskorších dodatkov
 • Materiál č. 1411/2022-1
  Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2023
 • Materiál č. 91/2023
  Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do orgánov školskej samosprávy
 • Materiál č. 97/2023
  Návrh na uzatvorenie dodatku k uzatvorenej zmluve o dielo č. 1157/2022/OPaSR vo veci účinnosti – Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre
 • Materiál č. 94/2023
  Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2023 pre cieľovú oblasť:
  Podpory strategických športových klubov
  Podpory ostatných športových klubov Podpory športových podujatí
 • Materiál č. 96/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – ukončenie prenájmu na trhovisku na Jurkovičovej ulici v Nitre
 • Materiál č. 81/2003
  Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2023
 • Materiál č. 93/2003
  Stanovisko k materiálu
  Návrh na prijatie úveru za účelom predfinancovania a prefinancovania celkových nákladov projektov s podporov EU fondov
 • Stanoviská
  Komisie MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť k materiálom predkladaným MZ v Nitre na zasadnutie konané dňa 23.03.2023
 • Materiál č. 98/2023
  Návrh riešenia aktuálnej situácie v FC Nitra, a.s.

Vytvorené: 15. 3. 2023