41. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 15. mája 2014
6. máj 2014
.

Súbory na stiahnutie(44 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 15.05.2014

Dochádzka poslancov zo 41. (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 15. mája 2014.pdf Ikona súboru - Dochádzka poslancov zo 41. (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 15. mája 2014.pdf (80 KB)

Hlasovania zo 41. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 15. mája 2014.pdf Ikona súboru - Hlasovania zo 41. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 15. mája 2014.pdf (259 KB)

Pozvánka na 41. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 15.05.2014 Ikona súboru - Pozvanka_na_41._zasadnutie_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre,_konaneho_dna_15.05.2014_.pdf (115 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia zo 41. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 15. mája 2014.pdf Ikona súboru - Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia zo 41. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 15. mája 2014.pdf (209 KB)

Zápisnica zo 41. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 15. mája 2014 Ikona súboru - Zapisnica_zo_41._zasadnutia_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre,_konaneho_dna_15._maja_2014.pdf (271 KB)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 15. máj 2014

mat. č. 1408-2014 – Návrh počtu prijímaných žiakov a počtu tried prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry na školský rok 2014-2015.pdf Ikona súboru - mat. č. 1408-2014 - Návrh počtu prijímaných žiakov a počtu tried prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry         na školský rok 2014-2015.pdf (107 KB)

mat. č. 1410-2014 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly na Základnej škole, Škultétyho 1, Nitra.pdf Ikona súboru - mat. č. 1410-2014 - Správa o výsledku následnej finančnej kontroly na Základnej škole, Škultétyho 1, Nitra.pdf (176 KB)

mat. č. 1414-2014 – Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na II. polrok 2014.pdf Ikona súboru - mat. č. 1414-2014 - Návrh  časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na II. polrok 2014.pdf (95 KB)

mat. č. 1415-2014 – Správa o výsledku kontroly spôsobu uzatvorenia servisných zmlúv mesta, ich obsahu a oprávnenosti ročnej výšky ceny služby, konkrétne č. 1526_2012, 90_2005, 1481_2013, 903_2013.pdf Ikona súboru - mat. č. 1415-2014 - Správa o výsledku kontroly spôsobu uzatvorenia servisných zmlúv mesta, ich obsahu a oprávnenosti ročnej výšky ceny služby, konkrétne č. 1526_2012, 90_2005, 1481_2013, 903_2013.pdf (181 KB)

mat. č. 1418-2014 – Informatívna správa o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry pre školský rok 2014-2015 .pdf Ikona súboru - mat. č. 1418-2014 - Informatívna správa o prijímaní detí  na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry pre školský rok 2014-2015 .pdf (159 KB)

mat. č. 1424-2014 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (DOMO, spol. s r.o., Považanova 2, 841 02 Bratislava, prenájom časti parc. č. 7627 v kat. území Nitra).pdf Ikona súboru - mat. č. 1424-2014 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (DOMO, spol. s r.o., Považanova 2, 841 02 Bratislava, prenájom časti parc. č. 7627 v kat. území Nitra).pdf (429 KB)

mat. č. 1425-2014 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5_2014 – dodržiavanie VZN Mesta Nitry č. 1_2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení dodatkov so zameraním na dotácie na futbal.pdf Ikona súboru - mat č. 1425-2014 - Správa o výsledku následnej finančnej kontroly.pdf (162 KB)

mat. č. 1427-2014 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 379_201 -MZ zo dňa 14.11.2013 v znení uznesenia č. 419_2013-MZ zo dňa 12.12.2013 a uznesenia č. 50_2014 zo dňa 13.02.2014 .pdf Ikona súboru - mat. č. 1427-2014 - Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 379_201 -MZ zo dňa 14.11.2013 v znení uznese.pdf (104 KB)

mat. č. 1428-2014 – Návrh súťažných podmienok – Odpredaj nehnuteľností v tenisovom areáli na Ďumbierskej ulici, stavby HOTEL TENIS.pdf Ikona súboru - mat. č. 1428-2014 - Návrh súťažných podmienok - Odpredaj nehnuteľností v tenisovom areáli na Ďumbierskej ulici, stavby HOTEL TENIS.pdf (451 KB)

mat. č. 1429-2014 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (P. Némethy a manželka E. Šugrová, Inovecká ul., Nitra).pdf Ikona súboru - mat. č. 1429-2014 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (P. Némethy a manželka E. Šugrová, Inovecká ul., Nitra).pdf (1100 KB)

mat. č. 1430-2014 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Dolné Krškany (manželia Pribilincoví, Biovetská ul. 36A, Nitra).pdf Ikona súboru - mat. č. 1430-2014 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Dolné Krškany (manželia Pribilincoví, Biovetská ul. 36A, Nitra).pdf (1680 KB)

mat. č. 1431-2014 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (trafostanica k.ú. Zobor, parc. č. 5343_6, Ľaliová ul.).pdf Ikona súboru - mat. č. 1431-2014 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (trafostanica k.ú. Zobor, parc. č. 5343_6, Ľaliová ul.).pdf (355 KB)

mat. č. 1432-2014 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. úz. Zobor a Dražovce (Západoslovenská distribučná, a.s., vecné bremeno Ľaliová a Azalková ul.).pdf Ikona súboru - mat. č. 1432-2014 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. úz. Zobor a Dražovce (Západoslovenská distribučná, a.s., vecné bremeno Ľaliová a Azalková ul.).pdf (893 KB)

mat. č. 1436-2014 – Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 322_2012-MZ zo dňa 28.11.2012 v znení uznesenia č. 35_2013-MZ zo dňa 21.02.2013 .pdf Ikona súboru - mat. č. 1436-2014 - Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 322_2012-MZ zo dňa 28.11.2012 v znení uznesenia č. 35_2013-MZ zo dňa 21.02.2013 .pdf (127 KB)

mat. č. 1437-2014 – Návrh na pridelenie voľného bytu č.9-2. poschodie na Rýnskej 15 pre zamestnancov spoločnosti FOXCONN.pdf Ikona súboru - mat. č. 1437-2014 - Návrh na pridelenie voľného bytu č.9-2. poschodie na Rýnskej 15 pre zamestnancov spoločnosti FOXCONN.pdf (102 KB)

mat. č. 1439-2014 – Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 438_2013-MZ zo dňa 12.12.2013 (prenájom nebytového priestoru č. 253 na Mestskej tržnici v Nitre).pdf Ikona súboru - mat. č. 1439-2014 - Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 438_2013-MZ zo dňa 12.12.2013 (prenájom nebytového priestoru č. 253 na Mestskej tržnici v Nitre).pdf (126 KB)

mat. č. 1440-2014 – Návrh Organizačného poriadku príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb .pdf Ikona súboru - mat. č. 1440-2014 - Návrh Organizačného poriadku príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb .pdf (436 KB)

mat. č. 1441-2014 – Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2014.pdf Ikona súboru - mat. č. 1441-2014 - Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2014.pdf (165 KB)

mat. č. 1442-2014 – Návrh Dodatku č. 10 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8_2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov.pdf Ikona súboru - mat. č. 1442-2014 - Návrh Dodatku č. 10 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8_2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov.pdf (150 KB)

mat. č. 1443-2014 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti z pozemku parc. č. 2039_1 kat. úz. Nitra pre spoločnosť J.C. DECAUX SLOVAKIA, s. r. o. Bratislava).pdf Ikona súboru - mat. č. 1443-2014 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti z pozemku parc. č. 2039_1.pdf (972 KB)

mat. č. 1444-2014 – Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21_2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5.pdf Ikona súboru - mat. č. 1444-2014 - Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21_2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5.pdf (344 KB)

mat. č. 1446-2014 – Návrh súťažných podmienok – sídl. Nitra-Klokočina -hromadné garáže.pdf Ikona súboru - mat. č. 1446-2014 - Návrh súťažných podmienok - sídl. Nitra-Klokočina -hromadné garáže.pdf (641 KB)

mat. č. 1447-2014 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 105_2014-MZ zo dňa 27.03.2014 – Návrh na majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. úz. Nitra .pdf Ikona súboru - mat. č. 1447-2014 - Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 105_2014-MZ zo dňa 27.03.2014 - Návrh na majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. úz. Nitra .pdf (576 KB)

mat. č. 1449-2014 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (MC – Real s. r. o., Kupecká 9, Nitra).pdf Ikona súboru - mat. č. 1449-2014 - Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (MC - Real s. r. o., Kupecká 9, Nitra).pdf (636 KB)

mat. č. 1450-2014 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 359_2013-MZ zo dňa 17.10.2013 (zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra.pdf Ikona súboru - mat. č. 1450-2014 - Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 359_2013-MZ zo dňa 17.10.2013 (zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra.pdf (536 KB)

mat. č. 1452-2014 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 40_2013-MZ zo dňa 21.02.2013 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 298_2013-MZ zo dňa 12.09.2013.pdf Ikona súboru - mat. č. 1452-2014 - Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 40_2013-MZ zo dňa 21.02.2013 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 298_2013-MZ zo dňa 12.09.2013.pdf (152 KB)

mat. č. 1453-2014 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (garáže s pozemkami v kat. úz. Nitra ul. Schurmannova) .pdf Ikona súboru - mat. č. 1453-2014 - Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (garáže s pozemkami v kat. úz. Nitra ul. Schurmannova) .pdf (235 KB)

mat. č. 1455-2014 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra _Mudr Kirinovič odpredaj pozemku p č 3790-2 k ú Párovské Háje Ikona súboru - mat._c._1455-2014_-_Navrh_na_zamer_nakladania_s_nehnutelnostami_vo_vlastnictve_Mesta_Nitra__Mudr__Kirinovic__odpredaj_pozemku_p_c__3790-2__k_u__Parovske_Haje.pdf (375 KB)

mat. č. 1458-2014 – Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na realizáciu projektu „Riešenie bezpečnosti cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v Ikona súboru - 1458-2014.pdf (131 KB)

mat. č. 19 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181_95 zo dňa 14.12.1995.pdf Ikona súboru - mat. č. 19 - Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181_95 zo dňa 14.12.1995.pdf (77 KB)

mat. č. 731-2012 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 345_2012-MZ zo dňa 13.12.2012.pdf Ikona súboru - mat. č. 731-2012 - Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 345_2012-MZ zo dňa 13.12.2012.pdf (70 KB)

mat. č. 847-2013 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 54_2013-MZ zo dňa 14.3.2013.pdf Ikona súboru - mat. č. 847-2013 - Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 54_2013-MZ zo dňa 14.3.2013.pdf (82 KB)

mat.c.1423  Ikona súboru pdf (237.6 KB)

mat.c.1434  Ikona súboru pdf (132.5 KB)

mat.c.1433  Ikona súboru pdf (559.9 KB)

mat.c.1445  Ikona súboru pdf (104.2 KB)

mat.c.1448  Ikona súboru pdf (1.1 MB)

mat.c.1454  Ikona súboru pdf (241.3 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021