33. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 12. septembra 2013
23. august 2013
.

Súbory na stiahnutie(46 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 12.09.2013

Dochádzka poslancov z 33 zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre konaného dňa 12.09.2013.pdf Ikona súboru - Dochádzka poslancov z 33  zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre konaného dňa 12.09.2013.pdf (80 KB)

Hlasovania poslancov z 33. (riadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 12. 9. 2013.pdf Ikona súboru - Hlasovania poslancov z 33. (riadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 12. 9. 2013.pdf (303 KB)

Pozvánka na 33. _riadne_ zasadnutie MZ v Nitre, konané dňa 12.09.2013 Ikona súboru - Pozvanka_na_33.__riadne__zasadnutie_MZ_v_Nitre,_konane_dna_12.09.2013_.pdf (94 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 33. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 12. septembra 2013 Ikona súboru - Uznesenie,_vseobecne_zavazne_nariadenie_a_dalsie_rozhodnutia_z_33._zasadnutia_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre,_konaneho_dna_12._septembra_2013.pdf (348 KB)

Zápisnica z 33. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 12.09.2013 Ikona súboru - Zapisnica_z_33._zasadnutia_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre,_konaneho_dna_12.09.2013_.pdf (404 KB)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 12. september 2013

mat. č. 1002-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta Nitra _k.ú.Nitra,parc.reg.C-KN,parc.č.160,park na Sihoti_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1002-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta Nitra _k.ú.Nitra,parc.reg.C-KN,parc.č.160,park na Sihoti_.pdf (520 KB)

mat. č. 1023-2013 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102_2013 – MZ zo dňa 14.03.2013.pdf Ikona súboru - mat. č. 1023-2013 - Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102_2013 - MZ zo dňa 14.03.2013.pdf (53 KB)

mat. č. 1030-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľ.vo vlastníctve Mesta Nitra _k.ú.Zobor,parc.č.4578-7,Dolnozoborská ul._.pdf Ikona súboru - mat. č. 1030-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľ.vo vlastníctve Mesta Nitra _k.ú.Zobor,parc.č.4578-7,Dolnozoborská ul._.pdf (241 KB)

mat. č. 1031-2013 – Návrh na nakladanie s majetkom mesta_odpredaj pozemku reg.C-KN parc.č.862,k.ú.Chrenová_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1031-2013 - Návrh na nakladanie s majetkom mesta_odpredaj pozemku reg.C-KN parc.č.862,k.ú.Chrenová_.pdf (217 KB)

mat. č. 1033-2013 – Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských.pdf Ikona súboru - mat. č. 1033-2013 - Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských.pdf (148 KB)

mat. č. 1039-2013 – Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Nitry za prvý polrok 2013.pdf Ikona súboru - mat. č. 1039-2013 - Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Nitry za prvý polrok 2013.pdf (2771 KB)

mat. č. 1040-2013 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013 .pdf Ikona súboru - mat. č. 1040-2013 - Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013 .pdf (169 KB)

mat. č. 1041-2013 – Návrh na stanovenie priorít pre podporu projektov v zmysle VZN č. 1_2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2014 v znení neskorších dodatkov.pdf Ikona súboru - mat. č. 1041-2013 - Návrh na stanovenie priorít pre podporu projektov v zmysle VZN č. 1_2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2014 v znení neskorších dodatkov.pdf (136 KB)

mat. č. 1042-2013 – Návrh na odkúpenie nehnuteľ.do vlastníctva Mesta Nitry_Stavabbas,s.r.o. a MD REAL,s.r.o.,Čerešňový vrch 39 RD_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1042-2013 - Návrh na odkúpenie nehnuteľ.do vlastníctva Mesta Nitry_Stavabbas,s.r.o. a MD REAL,s.r.o.,Čerešňový vrch 39 RD_.pdf (281 KB)

mat. č. 1044-2013 – Návrh na odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitry_IBV Pri Háji,Kynek_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1044-2013 - Návrh na odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitry_IBV Pri Háji,Kynek_.pdf (573 KB)

mat. č. 1045-2013 – Návrh na zruš.uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.142-2013-MZ zo dňa 09.05.2013_Š.Lužbeťák a spol._.pdf Ikona súboru - mat. č. 1045-2013 - Návrh na zruš.uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.142-2013-MZ zo dňa 09.05.2013_Š.Lužbeťák a spol._.pdf (102 KB)

mat. č. 1047-2013 – Návrh na zmenu uzn.Mests.zastup.v Nitre č.31-2013-MZ zo dňa 21.2.2013 v znení uzn.č.161-2013-MZ zo dňa 9.5.2013_Západ.distribučná,a.s.,k.ú.Nitra_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1047-2013 - Návrh na zmenu uzn.Mests.zastup.v Nitre č.31-2013-MZ zo dňa 21.2.2013 v znení uzn.č.161-2013-MZ zo dňa 9.5.2013_Západ.distribučná,a.s.,k.ú.Nitra_.pdf (108 KB)

mat. č. 1049-2013 – Správa o vybavovaní sťažností a petícií za I. polrok 2013 .pdf Ikona súboru - mat. č. 1049-2013 - Správa o vybavovaní sťažností a petícií za I. polrok 2013 .pdf (467 KB)

mat. č. 1051-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľ.vo vlastníctve Mesta Nitry_pozemky C-KN parc.č.317-3,317-4 a 317-15 k.ú.Mlynárce_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1051-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľ.vo vlastníctve Mesta Nitry_pozemky C-KN parc.č.317-3,317-4 a 317-15 k.ú.Mlynárce_.pdf (680 KB)

mat. č. 1053-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry_Ing.Tomáš Brath_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1053-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry_Ing.Tomáš Brath_.pdf (477 KB)

mat. č. 1054-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry_stavba na cintoríne Chrenová_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1054-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry_stavba na cintoríne Chrenová_.pdf (664 KB)

mat. č. 1055-2013 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181_95-MZ zo dňa 14.12.1995 v znení uznesenia MZ č.206_2004-MZ a uznesenia MZ č.88_2006-MZ.pdf Ikona súboru - mat. č. 1055-2013 - Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181_95-MZ zo dňa 14.12.1995 v znení uznesenia MZ č.206_2004-MZ a uznesenia MZ č.88_2006-MZ.pdf (91 KB)

mat. č. 1058-2013 – Návrh na naklad.s nehn.vo vlastníctve Mesta Nitry_IZOTOPCENTRUM s.r.o.,Špitálska 6,949 01Nitra,IČO-36563587,prenáj.časti p.č.4217,k.ú.Nitra_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1058-2013 - Návrh na naklad.s nehn.vo vlastníctve Mesta Nitry_IZOTOPCENTRUM s.r.o.,Špitálska 6,949 01Nitra,IČO-36563587,prenáj.časti p.č.4217,k.ú.Nitra_.pdf (328 KB)

mat. č. 1060-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry_prenájom pozemkov p.č.183-3 a 183-4 k.ú.Nitra_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1060-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry_prenájom pozemkov p.č.183-3 a 183-4 k.ú.Nitra_.pdf (473 KB)

mat. č. 1062-2013 – príloha.pdf Ikona súboru - mat. č. 1062-2013 - príloha.pdf (197 KB)

mat. č. 1063-2013 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Základnej.pdf Ikona súboru - mat. č. 1063-2013 - Správa o výsledku následnej finančnej  kontroly v Základnej.pdf (176 KB)

mat. č. 1065-2013 – Návrh na zme.uzn.MZvNitre č.404-2011-MZzo dňa15.12.2011v zn.uzn.č.27-2012-MZzo dňa2.2.2012,v zn.uzn.č.234-2013-MZzo dňa27.6.2013,v zn.uzn.č.256-2013-MZzo dňa1.8.2013..pdf Ikona súboru - mat. č. 1065-2013 - Návrh na zme.uzn.MZvNitre č.404-2011-MZzo dňa15.12.2011v zn.uzn.č.27-2012-MZzo dňa2.2.2012,v zn.uzn.č.234-2013-MZzo dňa27.6.2013,v zn.uzn.č.256-2013-MZzo dňa1.8.2013..pdf (176 KB)

mat. č. 1068-2013 – Správa o výsledkoch hosp. Službyt-u s neb. priest. zmysle Kom.zmluvy č. j. 149007OM za rok 2012 .pdf Ikona súboru - mat. č. 1068-2013 - Správa o výsledkoch hosp. Službyt-u  s neb. priest. zmysle Kom.zmluvy  č. j. 149007OM za rok 2012  .pdf (201 KB)

mat. č. 1069-2013 – Návrh ročného plánu nákladov a výnosov za nebytové priestory zverené do správy spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. Komisionárskou zmluvou.pdf Ikona súboru - mat. č. 1069-2013 - Návrh ročného plánu nákladov a výnosov za nebytové priestory zverené do správy spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. Komisionárskou zmluvou.pdf (177 KB)

mat. č. 1070 2013 – Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte SŠaRZ Nitra na rok 2013.pdf Ikona súboru - mat. č. 1070 2013 - Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte SŠaRZ Nitra na rok 2013.pdf (134 KB)

mat. č. 1071-2013 – Kontrola jestvujúcich reklamných zariadení na území mesta Nitry a ich porovnanie s počtom vydaných rozhodnutí o povolení reklamných zariadení mestom Nitra ako správnym orgánom.pdf Ikona súboru - mat. č. 1071-2013 - Kontrola jestvujúcich reklamných zariadení na území mesta Nitry a ich porovnanie s počtom vydaných rozhodnutí o povolení reklamných zariadení mestom Nitra ako správnym orgánom.pdf (263 KB)

mat. č. 1072-2013 – Návrh na zmenu uznes.Mestského zastupiteľstva v Nitre č.160-2013-MZ zo dňa 9.5.2013_Ing.arch.Tibor Zelenický_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1072-2013 - Návrh na zmenu uznes.Mestského zastupiteľstva v Nitre č.160-2013-MZ zo dňa 9.5.2013_Ing.arch.Tibor Zelenický_.pdf (111 KB)

mat. č. 1074-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra_ANTALIMA,s.r.o.prenájom pozemku,k.ú.Nitra_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1074-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra_ANTALIMA,s.r.o.prenájom pozemku,k.ú.Nitra_.pdf (456 KB)

mat. č. 1075-2013 – Návrh podnikateľského zámeru obchodnej spoločnosti Nitrianska.pdf Ikona súboru - mat. č. 1075-2013 - Návrh podnikateľského zámeru obchodnej spoločnosti Nitrianska.pdf (120 KB)

mat. č. 1077-2013 – Návrh na zme.uzn.č.40-2013-MZzo dňa21.2.2013_Návrh na zámer naklad.s nehnuteľ.vo vlastníctveMestaNitry-pozemok C-KN p.č.333-20 k.ú.Mlynárce_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1077-2013 - Návrh na zme.uzn.č.40-2013-MZzo dňa21.2.2013_Návrh na zámer naklad.s nehnuteľ.vo vlastníctveMestaNitry-pozemok C-KN p.č.333-20 k.ú.Mlynárce_.pdf (742 KB)

mat. č. 1079-2013 – Návrh na zámer naklad.s nehnuteľ.vo vlastníctveMestaNitra_k.ú.Nitra,p.č.222-1 a p.č.1574-1,Mgr.Jakub Polák_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1079-2013 - Návrh na zámer naklad.s nehnuteľ.vo vlastníctveMestaNitra_k.ú.Nitra,p.č.222-1 a p.č.1574-1,Mgr.Jakub Polák_.pdf (359 KB)

mat. č. 1080-2013 – Návrh na zámer naklad.s nehnuteľ.vo vlastníctve Mesta Nitra_Ing.M.Brath-k.ú.Nitra,Kollárova ul.,časť p.reg.E-KN č.1449-1 a 1309_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1080-2013 - Návrh na zámer naklad.s nehnuteľ.vo vlastníctve Mesta Nitra_Ing.M.Brath-k.ú.Nitra,Kollárova ul.,časť p.reg.E-KN č.1449-1 a 1309_.pdf (540 KB)

mat. č. 1081-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľ.vo vlastníctve Mesta Nitra_Rímskokatolícka cirkev,nehnuteľnosti v k.ú.Nitra,Zobor,Dolné Krškany_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1081-2013 - Návrh na zámer nakladania s nehnuteľ.vo vlastníctve Mesta Nitra_Rímskokatolícka cirkev,nehnuteľnosti v k.ú.Nitra,Zobor,Dolné Krškany_.pdf (812 KB)

mat. č. 1082-2013 – Návrh na zámer naklad.s nehnuteľ.vo vlastníctve Mesta Nitry_odpredaj spoluvlastníckeho podieluMestaNitry k pozemku p.C-KN č.2192-1 k.ú.Nitra ul.Štúrova_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1082-2013 - Návrh na zámer naklad.s nehnuteľ.vo vlastníctve Mesta Nitry_odpredaj spoluvlastníckeho podieluMestaNitry k pozemku p.C-KN č.2192-1 k.ú.Nitra ul.Štúrova_.pdf (190 KB)

mat. č. 1083-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry_odpredaj pozemku k.ú.Zobor ul.Klinčeková_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1083-2013 - Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry_odpredaj pozemku k.ú.Zobor ul.Klinčeková_.pdf (169 KB)

mat. č. 1084-2013 – Návrh na zámer naklad.s nehnuteľ.vo vlastníctveMestaNitry_časť pozemku C-KN p.č.286-6 a časť pozemku E-KN p.č.361-1 k.ú.Veľké Janíkovce_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1084-2013 - Návrh na zámer naklad.s nehnuteľ.vo vlastníctveMestaNitry_časť pozemku C-KN p.č.286-6 a časť pozemku E-KN p.č.361-1 k.ú.Veľké Janíkovce_.pdf (511 KB)

mat. č. 19-2013 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181_95 zo dňa 14.12.1995.pdf Ikona súboru - mat. č. 19-2013 - Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181_95 zo dňa 14.12.1995.pdf (112 KB)

mat. č. 926-2013 – Informatívna správa o vykonaní zmeny správy o výsledku kontroly č.6_2013.pdf Ikona súboru - mat. č. 926-2013 - Informatívna správa o vykonaní zmeny správy o výsledku kontroly č.6_2013.pdf (175 KB)

mat. č. 955-2008 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 295_2007 – MZ zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre konaného dňa 23.8.2007.pdf Ikona súboru - mat. č. 955-2008 - Uznesenie Mestského zastupiteľstva  v Nitre  číslo 295_2007 - MZ zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre konaného dňa 23.8.2007.pdf (63 KB)

mat. č. 981-2013-1 – Návrh na nakladanie s majetkom mesta (voľné byty vo vlastníctva mesta Nitry).pdf Ikona súboru - mat. č. 981-2013-1 - Návrh na nakladanie s majetkom mesta  (voľné byty vo vlastníctva mesta Nitry).pdf (98 KB)

mat. č. 995-2013 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 197_2013-MZ zo dňa 27. 06. 2013.pdf Ikona súboru - mat. č. 995-2013 - Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 197_2013-MZ zo dňa 27. 06. 2013.pdf (80 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021