31. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 27. júna 2013
14. jún 2013
.

Súbory na stiahnutie(64 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 27.06.2013

Dochádzka poslancov z 31. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 27.06.2013.pdf Ikona súboru - Dochádzka poslancov z 31. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 27.06.2013.pdf (80 KB)

Hlasovania z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 27. 6. 2013.pdf Ikona súboru - Hlasovania z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 27. 6. 2013.pdf (402 KB)

Pozvánka na 31. (riadne) zasadnutie MZ v Nitre, konané dňa 27.06.2013 Ikona súboru - Pozvanka_na_31._(riadne)_zasadnutie_MZ_v_Nitre,_konane_dna_27.06.2013.pdf (123 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 31. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 27. júna 2013 Ikona súboru - Uznesenie,_vseobecne_zavazne_nariadenie_a_dalsie_rozhodnutia_z_31._zasadnutia_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre,_konaneho_dna_27._juna_2013.pdf (306 KB)

Zápisnica z 31. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 27.06.2013.pdf Ikona súboru - Zapisnica_z_31._zasadnutia_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre,_konaneho_dna_21.06.2013.pdf_.pdf (415 KB)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 27. jún 2013

mat. č. 1000-2013 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 134_2010-MZ zo dňa 06.05.2010 v znení uznesenia č. 209_2012-MZ zo dňa 06.09.2012.pdf Ikona súboru - mat. č. 1000-2013 - Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 134_2010-MZ zo dňa 06.05.2010 v znení uznesenia č. 209_2012-MZ zo dňa 06.09.2012.pdf (134 KB)

mat. č. 1001-2003 – Návrh na nakladanie s hnuteľným majetkom vo vlastníctve Mesta Nitry a v správe príspevkovej organizácii Správa zariadení sociálnych služieb so sídlom Baničova.pdf Ikona súboru - mat. č. 1001-2003 - Návrh na nakladanie s hnuteľným majetkom vo vlastníctve Mesta Nitry a v správe príspevkovej organizácii Správa zariadení sociálnych služieb so sídlom Baničova.pdf (108 KB)

mat. č. 1003-2013 – Návrh pravidiel zostavovania rozpočtu Mesta Nitry na rok 2014.pdf Ikona súboru - mat. č. 1003-2013 - Návrh pravidiel zostavovania rozpočtu Mesta Nitry na rok 2014.pdf (604 KB)

mat. č. 1004-2013 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013.pdf Ikona súboru - mat. č. 1004-2013 - Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013.pdf (199 KB)

mat. č. 1006-2013 – Návrh na prenájom nebytových priestorov ZŠ Krčméryho 2, Nitra ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Súkromnú základnú umemeckú školu a Súkromné konzervatórium H. Madariovej.pdf Ikona súboru - mat. č. 1006-2013 - Návrh na prenájom nebytových priestorov ZŠ Krčméryho 2, Nitra ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Súkromnú základnú umemeckú školu a Súkromné konzervatórium H. Madariovej.pdf (107 KB)

mat. č. 1008-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra _k.ú.Zobor,p.č.4578-7,Dolnozoborská ul._.pdf Ikona súboru - mat. č. 1008-2013 - Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra _k.ú.Zobor,p.č.4578-7,Dolnozoborská ul._.pdf (267 KB)

mat. č. 1010-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _pozemok C KN parc.č.317-3 k. ú. Mlynárce_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1010-2013 - Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _pozemok C KN parc.č.317-3 k. ú. Mlynárce_.pdf (228 KB)

mat. č. 1011-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _časť pozemku C KN parc. č. 7261-201 k. ú. Nitra_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1011-2013 - Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _časť pozemku C KN parc. č. 7261-201 k. ú. Nitra_.pdf (325 KB)

mat. č. 1012-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra _k.ú.Chrenová,pozemok C-KN p.č.1114-1_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1012-2013 - Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra _k.ú.Chrenová,pozemok C-KN p.č.1114-1_.pdf (345 KB)

mat. č. 1013-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _stavba na cintoríne Chrenová_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1013-2013 - Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _stavba na cintoríne Chrenová_.pdf (298 KB)

mat. č. 1014-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _Tomáš Brath_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1014-2013 - Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _Tomáš Brath_.pdf (217 KB)

mat. č. 1015-2013 – Protest prokurátora č. Pd 164_2013_6 zo dňa 24.5.2013 proti VZN č. 26_2007.pdf Ikona súboru - mat. č. 1015-2013 - Protest prokurátora č. Pd 164_2013_6 zo dňa 24.5.2013 proti VZN č. 26_2007.pdf (1952 KB)

mat. č. 1016-2013 – Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 26_2007 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nitry.pdf Ikona súboru - mat. č. 1016-2013 - Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 26_2007 o podnikateľskej činnosti a ur.pdf (300 KB)

mat. č. 1017-2013 – Protest prokurátora č. Pd 162_2013_5 zo dňa 27.5.2013 proti VZN č. 20_2009.pdf Ikona súboru - mat. č. 1017-2013 - Protest prokurátora č. Pd 162_2013_5 zo dňa 27.5.2013 proti VZN č. 20_2009.pdf (2138 KB)

mat. č. 1018-2013 – Potvrdenie o dodržaní podmienok pre prijatie úveru.pdf Ikona súboru - mat. č. 1018-2013 - Potvrdenie o dodržaní podmienok pre prijatie úveru.pdf (114 KB)

mat. č. 1019-2013 – Návrh na zmenu uznes.Mestského zastupiteľstva v Nitre č.170-2013-MZ zo dňa 9.5.2013 _COA,s.r.o._.pdf Ikona súboru - mat. č. 1019-2013 - Návrh na zmenu uznes.Mestského zastupiteľstva v Nitre č.170-2013-MZ zo dňa 9.5.2013 _COA,s.r.o._.pdf (100 KB)

mat. č. 1020-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _Miroslav Hinca_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1020-2013 - Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _Miroslav Hinca_.pdf (415 KB)

mat. č. 1021-2013 – Návrh na zmenu uznesenia č 158-2013-MZ zo dňa 09 05 2013 _časť parc reg C KN p č 1413-2 k ú Nitra Štefánikova tr 3_ Ikona súboru - mat._c._1021-2013_-_Navrh_na_zmenu_uznesenia_c__158-2013-MZ_zo_dna_09_05_2013__cast_parc__reg__C_KN_p__c__1413-2_k__u__Nitra_Stefanikova_tr__3_.pdf (169 KB)

mat. č. 1022-2013 – Návrh Memoranda Mesto Nitra – ZIPP Bratislava Ikona súboru - mat._c._1022-2013_-_Navrh_Memoranda_Mesto_Nitra_-_ZIPP_Bratislava.pdf (147 KB)

mat. č. 19-2013 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 18195-MZ zo dňa 14.12.1995.pdf Ikona súboru - mat. č. 19-2013 - Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 18195-MZ zo dňa 14.12.1995.pdf (90 KB)

mat. č. 884-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra _Košovan – kat. územie Nitra, časť parc. registra C KN č. 2287_.pdf Ikona súboru - mat. č. 884-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra _Košovan - kat. územie Nitra, časť parc. registra C KN č. 2287_.pdf (189 KB)

mat. č. 905-2013 – Návrh na umiestnenie tureckého vojnového pamätníka a obnovu tureckých vojnových hrobov v Nitre.pdf Ikona súboru - mat. č. 905-2013 - Návrh na umiestnenie tureckého vojnového pamätníka a obnovu tureckých vojnových hrobov v Nitre.pdf (1575 KB)

mat. č. 913-2013-1 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry _mestský park v Nitre na Sihoti_.pdf Ikona súboru - mat. č. 913-2013-1 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry _mestský park v Nitre na Sihoti_.pdf (200 KB)

mat. č. 930-2013 – Návrh na pridelenie bytu obstaraného z verejných prostriedkov v zmysle VZN č.1_2011 .pdf Ikona súboru - mat. č. 930-2013 - Návrh na pridelenie bytu obstaraného z verejných prostriedkov v zmysle VZN č.1_2011 .pdf (110 KB)

mat. č. 947-2013 – Návrh na odčlenenie elokovaného pracoviska Orechov Dvor z MŠ Dolnočermánska 57 ….pdf Ikona súboru - mat. č. 947-2013 - Návrh na odčlenenie elokovaného pracoviska Orechov Dvor z MŠ Dolnočermánska 57 ....pdf (206 KB)

mat. č. 951-2013 – Návrhy na zmeny v členstve v Komisii MZ v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo a v Komisii MZ v Nitre pre dopravu, životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok .pdf Ikona súboru - 951-2013.pdf (105 KB)

mat. č. 952-2013 – Návrh časových plánov práce K MZ Ikona súboru - mat._c._952-2013_-_Navrh_casovych_planov_prace_K_MZ.pdf (4471 KB)

mat. č. 955-2013 – Informatívna správa o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2013 pre cieľovú oblasť osveta, výchova a vzdelávanie do 2 000 €.pdf Ikona súboru - mat. č. 955-2013 - Informatívna správa o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2013 pre cieľovú oblasť osveta, výchova a vzdelávanie do 2 000 €.pdf (137 KB)

mat. č. 956-2013 – Návrh dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21_2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách….pdf Ikona súboru - mat. č. 956-2013 - Návrh dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21_2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách....pdf (163 KB)

mat. č. 958-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _časť pozemku C KN parc. č. 377-4 k. ú. Chrenová_.pdf Ikona súboru - mat. č. 958-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _časť pozemku C KN parc. č. 377-4 k. ú. Chrenová_.pdf (225 KB)

mat. č. 959-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _časť pozemku E KN parc. č.142-1 k. ú. Mlynárce_.pdf Ikona súboru - mat. č. 959-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _časť pozemku E KN parc. č.142-1 k. ú. Mlynárce_.pdf (242 KB)

mat. č. 960-2013 – Návrh na nakladanie s majetkom vo vlastníctve Mesta Nitry _Západoslovenská distribučná,a.s.,Čulenova 6,Bratislava,IČO-36361518_.pdf Ikona súboru - mat. č. 960-2013 - Návrh na nakladanie s majetkom vo vlastníctve Mesta Nitry _Západoslovenská distribučná,a.s.,Čulenova 6,Bratislava,IČO-36361518_.pdf (213 KB)

mat. č. 962-2013 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 103_2013-MZ zo dňa 14. 03. 2013.pdf Ikona súboru - mat. č. 962-2013 - Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 103_2013-MZ zo dňa 14. 03. 2013.pdf (79 KB)

mat. č. 963-2013 – Návrh na naklad.s majetkom mesta_odpredaj časti pozemku reg.C KN p.č.904-62,k.ú.Chrenová pre Centrálnu obstarávaciu agentúru,s.r.o. skrát.názov COA,s.r.o._.pdf Ikona súboru - mat. č. 963-2013 - Návrh na naklad.s majetkom mesta_odpredaj časti pozemku reg.C KN p.č.904-62,k.ú.Chrenová pre Centrálnu obstarávaciu agentúru,s.r.o. skrát.názov COA,s.r.o._.pdf (227 KB)

mat. č. 964-2013 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.126-2012-MZ zo dňa 24.05.2012 _NISAT, spol. s.r.o._.pdf Ikona súboru - mat. č. 964-2013 - Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.126-2012-MZ zo dňa 24.05.2012 _NISAT, spol. s.r.o._.pdf (197 KB)

mat. č. 967-2013 – Návrh na zmenu uzn.MZ v Nitre č.404-2011-MZ zo dňa 15.12.2011_prenájom nebyt.priest.a voľných plôch Mestskej tržnice na Štefánikovej ul.50 a Jurkovičovej ul.v Nitre_.pdf Ikona súboru - mat. č. 967-2013 - Návrh na zmenu uzn.MZ v Nitre č.404-2011-MZ zo dňa 15.12.2011_prenájom nebyt.priest.a voľných plôch Mestskej tržnice na Štefánikovej ul.50 a Jurkovičovej ul.v Nitre_.pdf (102 KB)

mat. č. 968-2013 – Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na II. polrok 2013.pdf Ikona súboru - mat. č. 968-2013 - Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na II. polrok 2013.pdf (120 KB)

mat. č. 969-2013 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly krátkodobých záväzkov mesta k 31.12.2012.pdf Ikona súboru - mat. č. 969-2013 - Správa o výsledku následnej finančnej kontroly krátkodobých záväzkov  mesta k 31.12.2012.pdf (111 KB)

mat. č. 973-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _časť pozemku parc.reg. C-KN č.2764-3 k.ú.Nitra o výmere 98 m2 na Staničnej ulici_.pdf Ikona súboru - mat. č. 973-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _časť pozemku parc.reg. C-KN č.2764-3 k.ú.Nitra o výmere 98 m2 na Staničnej ulici_.pdf (248 KB)

mat. č. 974-2013 – Návrh na naklad.s nehnuteľn.vo vlastníctve Mesta Nitry _pozemok p.C-KN č.4066-2 a budova transform.stanice s.č.2952 na p.C-KN č.4066-2 vrát.technol.,k.ú.Nitra ul.Borová_.pdf Ikona súboru - mat. č. 974-2013 - Návrh na naklad.s nehnuteľn.vo vlastníctve Mesta Nitry _pozemok p.C-KN č.4066-2 a budova transform.stanice s.č.2952 na p.C-KN č.4066-2 vrát.technol.,k.ú.Nitra ul.Borová_.pdf (190 KB)

mat. č. 977-2013 – Správa o výsledku kontroly zmluvne dohodnutých úkonov vykonávaných subdodávateľmi údržby zelene.pdf Ikona súboru - mat. č. 977-2013 - Správa o výsledku kontroly zmluvne dohodnutých úkonov vykonávaných subdodávateľmi údržby zelene.pdf (208 KB)

mat. č. 978-2013 – Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu.pdf Ikona súboru - mat. č. 978-2013 - Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu.pdf (124 KB)

mat. č. 979-2013 – Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu.pdf Ikona súboru - mat. č. 979-2013 - Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu.pdf (124 KB)

mat. č. 980-2013 – Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku.pdf Ikona súboru - mat. č. 980-2013 - Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku.pdf (128 KB)

mat. č. 981-2013 – Návrh na odpredaj voľných bytov vo vlastníctve mesta Nitry v zmysle VZN č.2_95 o prevode vlastníctva bytov nebytových priestorov na území mesta Nitry.pdf Ikona súboru - mat. č. 981-2013 - Návrh na odpredaj voľných bytov vo vlastníctve mesta Nitry v zmysle VZN č.2_95 o prevode vlastníctva bytov nebytových priestorov na území mesta Nitry.pdf (97 KB)

mat. č. 982-2013 – Správa o výsledku kontroly zameranej na opodstatnenosť zmien a doplnkov Územného plánu mesta Nitry v rokoch 2007 a 2008.pdf Ikona súboru - mat. č. 982-2013 - Správa o výsledku kontroly zameranej na opodstatnenosť zmien a doplnkov Územného plánu mesta Nitry v rokoch 2007 a 2008.pdf (138 KB)

mat. č. 984-2013 – Informatívna správa k návrhu štúdie funkčného a prevádzkového využitia časti mestského parku na Sihoti v Nitre.pdf Ikona súboru - mat. č. 984-2013 - Informatívna správa k návrhu štúdie funkčného a prevádzkového využitia časti mestského parku na Sihoti v Nitre.pdf (2556 KB)

mat. č. 985-2013 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 8_2013….pdf Ikona súboru - mat. č. 985-2013 - Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 8_2013....pdf (165 KB)

mat. č. 986-2013 – Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 15_2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatkov č. 1, 2, 3 .pdf Ikona súboru - mat. č. 986-2013 - Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 15_2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatkov č. 1, 2, 3 .pdf (223 KB)

mat. č. 987-2013 – Návrh súť.podm.pre vypr.súť.návrhu do OVS-Odpred.neh.na Braneck.ul.č.12 v Nitre,stavby s.č.1527 na p.č.7753-1,poz.C KN p.č.7753-1 a poz.C KN p.č.7753-2 k.ú.Nitra.pdf Ikona súboru - mat. č. 987-2013 - Návrh súť.podm.pre vypr.súť.návrhu do OVS-Odpred.neh.na Braneck.ul.č.12 v Nitre,stavby s.č.1527 na p.č.7753-1,poz.C KN p.č.7753-1 a poz.C KN p.č.7753-2 k.ú.Nitra.pdf (253 KB)

mat. č. 988-2013 – Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte SŠaRZ Nitra na rok 2013.pdf Ikona súboru - mat. č. 988-2013 - Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte SŠaRZ Nitra na rok 2013.pdf (142 KB)

mat. č. 989-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta Nitra _k.ú. Nitra,parcela registra C KN,parc.č. 7261-201,križovatka Hviezdoslavova tr. a Kmeťova ul._.pdf Ikona súboru - mat. č. 989-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta Nitra _k.ú. Nitra,parcela registra C KN,parc.č. 7261-201,križovatka Hviezdoslavova tr. a Kmeťova ul._.pdf (751 KB)

mat. č. 990-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľ.vo vlastníctve mesta Nitra _k.ú.Nitra,parcely reg.C KN,parc.č.159 a parc.č.160, park na Sihoti_.pdf Ikona súboru - mat. č. 990-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľ.vo vlastníctve mesta Nitra _k.ú.Nitra,parcely reg.C KN,parc.č.159 a parc.č.160, park na Sihoti_.pdf (259 KB)

mat. č. 992-2013 – Návrh na nakladanie s majetkom vo vlastníctve Mesta Nitry _úprava výšky nájomného – Poliklinika Chrenová, Poliklinika Klokočina a Zubná poliklinika Párovce_.pdf Ikona súboru - mat. č. 992-2013 - Návrh na nakladanie s majetkom vo vlastníctve Mesta Nitry _úprava výšky nájomného - Poliklinika Chrenová, Poliklinika Klokočina a Zubná poliklinika Párovce_.pdf (125 KB)

mat. č. 993-2013 – Návrh na odpustenie pohľadávky _DROMOS s. r. o., Svätoplukova 13, Nitra_.pdf Ikona súboru - mat. č. 993-2013 - Návrh na odpustenie pohľadávky _DROMOS s. r. o., Svätoplukova 13, Nitra_.pdf (227 KB)

mat. č. 994-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry_prenájom časti o výmere 11m2 z pozemku p.č.1660 k.ú.Zobor_.pdf Ikona súboru - mat. č. 994-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry_prenájom časti o výmere 11m2 z pozemku p.č.1660 k.ú.Zobor_.pdf (856 KB)

mat. č. 996-2013 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.358-2012-MZ zo dňa 13.12.2012 _ zámena nehnuteľností s NSK v k.ú. Nitra, Mlynárce, Chrenová_.pdf Ikona súboru - mat. č. 996-2013 - Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.358-2012-MZ zo dňa 13.12.2012 _ zámena nehnuteľností s NSK v k.ú. Nitra, Mlynárce, Chrenová_.pdf (99 KB)

mat. č. 997-2013 – Návrh na nakladanie s majetkom mesta _odpredaj pozemku registra C KN parc. č. 1691, k. ú. Nitra, JUDr. Matúš Filo_.pdf Ikona súboru - mat. č. 997-2013 - Návrh na nakladanie s majetkom mesta _odpredaj pozemku registra C KN parc. č. 1691, k. ú. Nitra, JUDr. Matúš Filo_.pdf (205 KB)

mat. č. 998-2013 – Návrh na zmenu účelového určenia majetku _budova MŠ na Párovskej ul., súp. č. 1201_.pdf Ikona súboru - mat. č. 998-2013 - Návrh na zmenu účelového určenia majetku _budova MŠ na Párovskej ul., súp. č. 1201_.pdf (128 KB)

mat. č. 999-2013 – Návrh na nakladanie s majetkom mesta _prenájom budovy bývalej MŠ na Párovskej ul., súp.č.1201_.pdf Ikona súboru - mat. č. 999-2013 - Návrh na nakladanie s majetkom mesta _prenájom budovy bývalej MŠ na Párovskej ul., súp.č.1201_.pdf (179 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021