28. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 14. marca 2013
4. marec 2013
 Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

rokovalo mestske zastupitelstvo.JPG

Vo štvrtok 14. marca sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Poslanci prerokovali správu o vybavovaní sťažností a petícií, správu  o požiarovosti na území Nitry a správu o bezpečnostnej situácii v Nitre za obdobie minulého roka. Pri prerokúvaní správy o činnosti Mestskej polície za minulý rok bolo konštatované, že príslušníci MsP zistili 19 464 priestupkov, z čoho väčšina boli dopravné priestupky.
V oblasti verejného poriadku riešili 3878 priestupkov. V ďalšej časti rokovania poslanci prerokovali informatívnu správu o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2013 v celkovej výške do 2000 eur. Pre cieľovú oblasť telesná kultúra na základe žiadostí pridelili dotácie v celkovej výške 11 150 eur a v cieľovej oblasti rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana a šírenie kultúrnych hodnôt pridelili dotácie v celkovej výške 10 000 eur. Tieto finančné prostriedky boli pridelené v súlade s VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nitry.
Schválený bol tiež návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na tento rok. V súvislosti so spojením Zariadenia pre seniorov Zobor so Správou zariadení sociálnych služieb (SZSS) prerokovali a schválili zmenu organizačnej štruktúry SZSS. Poslanci schválili aj Akčný plán „Nitra pre všetkých“ – Informácie (nielen) pre hendikepovaných turistov, ktorým Nitra získava v tejto oblasti prvenstvo ako prvé a jediné mesto na Slovensku. Poslanci prerokovali návrh územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre a návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Nitry č. 14/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre. (s)
 

 

Súbory na stiahnutie(55 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 14.03.2013

Dochádzka poslancov z 28. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 14.3.2013.pdf .pdf Ikona súboru - Dochadzka_poslancov_z_28._zasadnutia_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre,_konaneho_dna_14.3.2013.pdf_.pdf (80 KB)

Hlasovania poslancov z 28. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 14.3.2013.pdf .pdf Ikona súboru - Hlasovania poslancov z 28. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 14.3.2013.pdf .pdf (351 KB)

Pozvánka na 28. zasadnutie (riadneho ) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 14. marca 2013 Ikona súboru - Pozvanka_na_28._zasadnutie_(riadneho_)_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre,_konaneho_dna_14._marca_2013.pdf (94 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 28. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 14. marca 2013 Ikona súboru - Uznesenie,_vseobecne_zavazne_nariadenie_a_dalsie_rozhodnutia_z_28._zasadnutia_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre,_konaneho_dna_14._marca_2013.pdf (295 KB)

Zápisnica z 28. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 14.3.2013 Ikona súboru - Zapisnica_z_28._zasadnutia_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre,_konaneho_dna_14.3.2013.pdf (312 KB)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 14. marec 2013

mat. č. 19 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181_95-MZ zo dňa 14.12.1995.pdf Ikona súboru - mat. č. 19 - Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181_95-MZ zo dňa 14.12.1995.pdf (90 KB)

mat. č. 703-2012 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 301-201 2 – MZ zo dňa 15. novembra 2012.pdf Ikona súboru - mat. č. 703-2012 - Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 301-201 2 - MZ zo dňa 15. novembra 2012.pdf (316 KB)

mat. č. 801-2013 – Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu.pdf Ikona súboru - mat. č. 801-2013 - Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu.pdf (124 KB)

mat. č. 802-2013 – Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu.pdf Ikona súboru - mat. č. 802-2013 - Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu.pdf (124 KB)

mat. č. 803-2013 – Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu.pdf Ikona súboru - mat. č. 803-2013 - Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu.pdf (124 KB)

mat. č. 804-2013 – Návrh na zvolenie prísediaceho sudcu z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu.pdf Ikona súboru - mat. č. 804-2013 - Návrh na zvolenie prísediaceho sudcu z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu.pdf (123 KB)

mat. č. 815-2013 – Návrh na zrušenie uzn.MZ v Nitre č.280-2011-MZ zo dňa 08.09.2011_k.ú.Zobor,pozem.E KN p.č.2731,3876,3877 a 3908-3_.pdf Ikona súboru - mat. č. 815-2013 - Návrh na zrušenie uzn.MZ v Nitre č.280-2011-MZ zo dňa 08.09.2011_k.ú.Zobor,pozem.E KN p.č.2731,3876,3877 a 3908-3_.pdf (115 KB)

mat. č. 818-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _spoloč. JOJO,s.r.o., Cintorínska 10, Nitra_.pdf Ikona súboru - mat. č. 818-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _spoloč. JOJO,s.r.o., Cintorínska 10, Nitra_.pdf (208 KB)

mat. č. 819-2013 – Návrh na bezodplatné nadobudnutie nehnuteľnosti v kat.úz.Nitra _KABASHI s.r.o.,Mostná 46-234,Nitra_.pdf Ikona súboru - mat. č. 819-2013 - Návrh na bezodplatné nadobudnutie nehnuteľnosti v kat.úz.Nitra _KABASHI s.r.o.,Mostná 46-234,Nitra_.pdf (251 KB)

mat. č. 823 2013 – Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry….pdf Ikona súboru - mat. č. 823 2013 - Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry....pdf (107 KB)

mat. č. 824-2013 – Návrh na rozpis finančných prostriedkov pre súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia na rok 2013.pdf Ikona súboru - mat. č. 824-2013 - Návrh na rozpis finančných prostriedkov pre súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia na rok 2013.pdf (166 KB)

mat. č. 825-2013 – Návrh Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy – „kniežaťa Pribinu“ Andreja Šulgana 1, Nitra, 949 01 a Návrh Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Základnej školy – Škultétyho 1, Nitra.pdf Ikona súboru - mat č. 825-2013.pdf (110 KB)

mat. č. 827-2013 – Návrh na nakladanie s majet mesta Nitry-zmena výšky náj za pren neb priest a voľ plôch na Štef ulici č 50 a pozem pod stán n.pdf Ikona súboru - mat. č. 827-2013 - Návrh na nakladanie s majet mesta Nitry-zmena výšky náj za pren neb priest a voľ plôch na Štef ulici č 50 a pozem pod stán n.pdf (377 KB)

mat. č. 830-2013 – Informatívna správa o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2013 pre cieľovú oblasť telesná kultúra a rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana a šírenie kultúrnych hodnôt do 2000,-.pdf Ikona súboru - 830-2013.pdf (267 KB)

mat. č. 831-2013 – Návrh na zruš. uznes. MZ v Nitre č. 356-2012-MZ zo dňa 13.12.2012 _prenáj. časti poz. reg. C KN p. č. 1279-18,k.ú. H. Krškany.pdf Ikona súboru - mat. č. 831-2013 - Návrh na zruš. uznes. MZ v Nitre č. 356-2012-MZ zo dňa 13.12.2012 _prenáj. časti poz. reg. C KN p. č. 1279-18,k.ú. H. Krškany.pdf (105 KB)

mat. č. 832-2013 – Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry do správy príspevkovej organizácii Mestské služby Nitra (chodník na pozemku parc. č. 290 k. ú. Nitra) .pdf Ikona súboru - mat. č. 832-2013 - Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry do správy príspevkovej organizácii Mestské služby Nitra (chodník na pozemku parc. č. 290 k. ú. Nitra) .pdf (205 KB)

mat. č. 833-2013 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1_2013 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Mesta Nitry .doc.pdf Ikona súboru - mat. č. 833-2013 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1_2013 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Mesta Nitry .doc.pdf (102 KB)

mat. č. 834-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – futbalové ihrisko, k.ú. D. Krškany, časť p.č. 1718-1.pdf Ikona súboru - mat. č. 834-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra - futbalové ihrisko, k.ú. D. Krškany, časť p.č. 1718-1.pdf (383 KB)

mat. č. 835-2013 – Správa o požiarovosti na území mesta Nitra za rok 2012.pdf Ikona súboru - mat. č. 835-2013 - Správa o požiarovosti na území mesta Nitra za rok 2012.pdf (314 KB)

mat. č. 836-2013 – Správa o bezpečnostnej situácii v meste Nitra za rok 2012.pdf Ikona súboru - mat. č. 836-2013 - Správa o bezpečnostnej situácii v meste Nitra za rok 2012.pdf (230 KB)

mat. č. 837-2013 – Návrh na zmenu uznesenia MZ v Nitre č. 84-2012 – MZ zo dňa 5.4.2012 – NSK časť cesty III triedy na p. č. 3812-8.pdf Ikona súboru - mat. č. 837-2013 - Návrh na zmenu uznesenia MZ v Nitre č. 84-2012 - MZ zo dňa 5.4.2012 - NSK časť cesty III triedy na p. č. 3812-8.pdf (132 KB)

mat. č. 838-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Nitra – Kršková, Vojtech, Švantner ul. J. Mrvu.pdf Ikona súboru - mat. č. 838-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Nitra - Kršková, Vojtech, Švantner ul. J. Mrvu.pdf (254 KB)

mat. č. 840-2013 – Návrh na odovzdanie majetku mesta Nitry do správy príspevkovej organizácii Mestské služby Nitra.pdf Ikona súboru - mat. č. 840-2013 - Návrh na odovzdanie majetku mesta Nitry do správy príspevkovej organizácii Mestské služby Nitra.pdf (103 KB)

mat. č. 841-2013 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013.pdf Ikona súboru - mat. č. 841-2013 - Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013.pdf (122 KB)

mat. č. 842-2013 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly Základnej školy na Hôrke č.30, Nitra s osobitným zameraním na financovanie školského klubu.pdf Ikona súboru - mat. č. 842-2013 - Správa o výsledku následnej finančnej kontroly Základnej školy na Hôrke č.30, Nitra s osobitným zameraním na financovanie školského klubu.pdf (156 KB)

mat. č. 843-2013 – Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2012.pdf Ikona súboru - mat. č. 843-2013 - Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2012.pdf (501 KB)

mat. č. 844-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (zberné dvory separovaného odpadu) Ikona súboru - mat._c._844-2013_-_Navrh_na_nakladanie_s_nehnutelnostami_vo_vlastnictve_Mesta_Nitra_(zberne_dvory_separovaneho_odpadu).pdf (4048 KB)

mat. č. 845-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. úz. Chrenová – NDS cest. kanalizácia vec. bremeno_.pdf Ikona súboru - mat. č. 845-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. úz. Chrenová - NDS cest. kanalizácia vec. bremeno_.pdf (320 KB)

mat. č. 846-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v k.ú. Dolné Krškany (Západoslovenská distribučná, a.s., v.z. Enermont, s.r.o.).pdf Ikona súboru - mat. č. 846-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v k.ú. Dolné Krškany (Západoslovenská distribučná, a.s., v.z. Enermont, s.r.o.).pdf (350 KB)

mat. č. 847-2013 – Akčný plán (Nitra pre všetkých) – Informácie (nielen) pre hendikepovaných turistov Ikona súboru - mat._c._847-2013_-_Akcny_plan_(Nitra_pre_vsetkych)_-_Informacie_(nielen)_pre_hendikepovanych_turistov.pdf (7456 KB)

mat. č. 848-2013 – Správa o činnosti Mestskej polície v Nitre za rok 2012 – Ms zastupiteľstvo.pdf Ikona súboru - mat. č. 848-2013 - Správa o činnosti Mestskej polície v Nitre za rok 2012 - Ms zastupiteľstvo.pdf (260 KB)

mat. č. 849-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Dami Invest s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, IČO 45636915).pdf Ikona súboru - mat. č. 849-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Dami Invest s.r.o., Hornočermánska 4,  949 01 Nitra, IČO 45636915).pdf (303 KB)

mat. č. 850-2013 – Návrh organizačnej štruktúry Správy zariadení sociálnych služieb.pdf Ikona súboru - mat. č. 850-2013 - Návrh organizačnej štruktúry Správy zariadení sociálnych služieb.pdf (411 KB)

mat. č. 855-2013 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 2_2013 o niektorých podmienkach držania psov .pdf Ikona súboru - mat. č. 855-2013 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 2_2013 o niektorých podmienkach držania psov .pdf (1584 KB)

mat. č. 860-2013 – Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 14_2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre.pdf Ikona súboru - mat. č. 860-2013 - Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 14_2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre.pdf (132 KB)

mat. č. 861-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v k. ú. V. Janíkovce – Západoslovenská distribučná a. s. Bratislava.pdf Ikona súboru - mat. č. 861-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v k. ú. V. Janíkovce - Západoslovenská distribučná a. s. Bratislava.pdf (261 KB)

mat. č. 862-2013 – Návrh súť.podmienok pre vypr.súť.návrhu do obch.ver.súťaže Prenájom neb.priestorov o výmere 225,35 m2 v Polikl.Chrenová na Fa.pdf Ikona súboru - mat. č. 862-2013 - Návrh súť.podmienok pre vypr.súť.návrhu do obch.ver.súťaže Prenájom neb.priestorov o výmere 225,35 m2 v Polikl.Chrenová na Fa.pdf (205 KB)

mat. č. 864-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnut vo vlastn Mesta Nitra _k ú Nitračasť pozemku reg C KN p č 7261-102-Volek.pdf Ikona súboru - mat. č. 864-2013 - Návrh na zámer nakladania s nehnut vo vlastn Mesta Nitra _k ú Nitračasť pozemku reg C KN p č 7261-102-Volek.pdf (231 KB)

mat. č. 865-2013 – Návrh na zámer naklad. s nehnuteľ. vo vlast. Mesta Nitra – Košovan k. ú. Nitra časť parc. reg. C KN č. 2287.pdf Ikona súboru - mat. č. 865-2013 - Návrh na zámer naklad. s nehnuteľ. vo vlast. Mesta Nitra - Košovan k. ú. Nitra časť parc. reg. C KN č. 2287.pdf (205 KB)

mat. č. 866-2013 – Návrh na zámer nakl. s nehn. vo vl. Mesta Nitra, k. ú. Kynek časť parc. reg. E KN č. 891 kt. tvorí maj. pods. par. regis.pdf Ikona súboru - mat. č. 866-2013 - Návrh na zámer nakl. s nehn. vo vl. Mesta Nitra, k. ú. Kynek časť parc. reg. E KN č. 891 kt. tvorí maj. pods. par. regis.pdf (209 KB)

mat. č. 867-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k.ú. Nitra, parc.č. 5299_2 a 5299_3, Hornočermánska ul.).pdf Ikona súboru - mat. č. 867-2013 - Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k.ú. Nitra, parc.č. 5299_2 a 5299_3, Hornočermánska ul.).pdf (261 KB)

mat. č. 869-2013 – Návrh na zámer naklad. s nehnuteľ. vo vlastn. Mesta Nitry – časť pozemku C KN p. č. 858-1 k. ú. Nitra.pdf Ikona súboru - mat. č. 869-2013 - Návrh na zámer naklad. s nehnuteľ. vo vlastn. Mesta Nitry - časť pozemku C KN p. č. 858-1 k. ú. Nitra.pdf (227 KB)

mat. č. 870-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľn vo vlastn Mesta Nitry _časť pozemku reg C KN p č 5492 k ú Nitra.pdf Ikona súboru - mat. č. 870-2013 - Návrh na zámer nakladania s nehnuteľn vo vlastn Mesta Nitry _časť pozemku reg C KN p č 5492 k ú Nitra.pdf (207 KB)

mat. č. 871-2013 – Návrh cenových relácií za zriadenie vecného bremena na nehnuteľ vo vlast Mesta Nitry v prospech spol Západ distribučná a s .pdf Ikona súboru - mat. č. 871-2013 - Návrh cenových relácií za zriadenie vecného bremena na nehnuteľ vo vlast Mesta Nitry v prospech spol Západ distribučná a s .pdf (106 KB)

mat. č. 872-2013 – Návrh na naklad s majetkom mesta prenájom časti pozemku na Mests tržnici na Štefánikovej ul č 50 v Nitre Ikona súboru - mat._c._872-2013_-_Navrh_na_naklad__s_majetkom_mesta__prenajom_casti_pozemku_na_Mests__trznici_na_Stefanikovej_ul_c_50_v_Nitre.pdf (379 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021