Odbor stavebného poriadku

 • Zabezpečuje výkon prenesených úloh štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania

Referát agendy stavebných konaní

 • vykonáva činnosti a vedie agendu všeobecného stavebného úradu pre zabezpečovanie výkonu prenesených úloh štátnej správy zverených zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na úseku územného plánovania a stavebného poriadku a súvisiacej legislatívy, a to pre agendu pozemných a inžinierskych stavieb
 • vykonáva činnosť Spoločného obecného úradu v rozsahu zabezpečovania prenesených úloh štátnej správy zverených zákonom č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v rozsahu činností uvedených v Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu pre agendu pozemných a inžinierskych stavieb

Referát agendy ŠFRB

 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v súlade so zákonom o Štátnom fonde rozvoja bývania
 • vedie evidenciu žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB
 • overuje úplnosť náležitostí žiadosti o podporu rozvoja bývania z fondu
 • zabezpečuje predloženie overenej žiadosti na fond v lehote určenej zákonom
 • zabezpečuje archiváciu agendy
 • vykonáva prieskum programov rozvoja bývania
 • usmerňuje v oblasti prípravy rozvoja bývania a sledovanie účelovosti vynakladania verejných prostriedkov v oblasti bytovej výstavby
 • vykonáva kontroly prác na stavbách podporovaných zo štátnych prostriedkov
 • koordinuje a kontroluje účelovosť vynakladania štátnych prostriedkov pri realizácii programov rozvoja bývania
 • kontroluje dodržiavanie zmluvných podmienok
 • vybavuje sťažnosti a podnety v oblasti rozvoja bývania
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi a vyšším územným celkom pri zabezpečovaní zámerov a úloh koncepcie štátnej bytovej politiky
 • vykonáva štátny stavebný dohľad

Kontakty

Ing. Gabriela Ballayová
referentka pre agendu bývania
číslo dverí: 508
gabriela.ballayova@msunitra.sk
Ing. Kristína Benková
referentka pre agendu bývania
číslo dverí: 508
kristina.benkova@msunitra.sk
Adriana Bobáňová
referentka pre spisovú agendu
číslo dverí: 515
sekretariat.osp@msunitra.sk, adriana.bobanova@msunitra.sk
Ing. Alena Buriová
referentka pre stavebné konania
číslo dverí: 504
alena.buriova@msunitra.sk
Ing. Ivan Dalkovič
referent pre stavené konania
číslo dverí: 534
ivan.dalkovic@msunitra.sk
Ing. Lucia Digoňová
referentka pre stavebné konania
číslo dverí: 515
digonova@msunitra.sk
Ing. Slavka Dubajová
referentka pre stavebné konania
číslo dverí: 523
slavka.dubajova@msunitra.sk
JUDr. Katarína Forrová
referent pre právne konanie
číslo dverí: 513
katarina.forrova@msunitra.sk
Ing. Aurel Hudec
referent pre stavené konania
číslo dverí: 510
aurel.hudec@msunitra.sk
JUDr. Kristína Illíková
referentka pre správne konania
číslo dverí: 513
kristina.illikova@msunitra.sk
Ing. Mária Jančovičová
vedúca odboru stavebného poriadku
číslo dverí: 514
maria.jancovicova@msunitra.sk
Ing. arch. Patrícia Kvasnicová
referentka pre stavebné konania
číslo dverí: 531
patricia.kvasnicova@msunitra.sk
Martina Muziková
referentka pre stavebné konania
číslo dverí: 510
martina.muzikova@msunitra.sk
Ing. Zuzana Pániková
referentka pre stavebné konania
číslo dverí: 506
zuzana.panikova@msunitra.sk
JUDr. Oľga Pažitná
referentka pre stavebné konania
číslo dverí: 513
olga.pazitna@msunitra.sk
Ing. Jana Piačeková
referentka pre stavebné konania
číslo dverí: 510
jana.piacekova@msunitra.sk
Bc. Ivana Porubská
referentka pre spisovú agendu
číslo dverí: 515
sekretariat.osp@msunitra.sk, ivana.porubska@msunitra.sk
Ing. Ingrid Strapáková
referentka pre stavebné konania
číslo dverí: 503
ingrid.strapakova@msunitra.sk
Ing. Eva Torišková
odborná referentka
číslo dverí: 506
eva.toriskova@msunitra.sk
Ing. Monika Wittnerová
referentka pre stavebné konania
číslo dverí: 505
monika.wittnerova@msunitra.sk
Ing. Stanislava zverinová
referentka pre stavebné konania
číslo dverí: 531
stanislava.zverinova@msunitra.sk

Vytvorené: 27. 9. 2022