Odbor služieb úradu

Odbor služieb úradu zabezpečuje odborné, vecné a procesné úkony pri výkone pôsobnosti mesta ako orgánu územnej samosprávy na úrovni mesta a vo vzťahu k verejnosti.

Odbor služieb úradu zabezpečuje odborné, vecné a procesné úkony pri výkone pôsobnosti mesta ako orgánu územnej samosprávy na úrovni mesta a vo vzťahu k verejnosti.

 • v oblasti právnych služieb
  • vedie komplexnú právnu agendu v pôsobnosti mesta
  • zastupuje mesto v konaniach pred súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní, štátnymi orgánmi a inými príslušnými orgánmi na všetkých úrovniach konania
  • vypracúva právne a výkladové stanoviská pre potreby mesta
  • vypracúva všetky typy zmlúv pre všetky záväzkové vzťahy, v ktorých mesto vystupuje ako zmluvný účastník
 • v oblasti vymáhania pohľadávok
  • zabezpečuje právne a procesné úkony pri vymáhaní daňových pohľadávok, pohľadávok vyplývajúcich zo zmluvných a administratívnych vzťahov a pohľadávok v rámci konkurzného konania
  • vykonáva dohľad nad procesom výkonu exekúcií realizovaný exekútormi
 • prvý kontakt s občanmi a klientske centrum
 • podateľňa
  • prijíma zásielky doručené MsÚ a orgánom mesta a zabezpečuje ich registratúrnu evidenciu, preraďuje poštu príslušným útvarom a odborom
 • registratúrne stredisko
  • zabezpečuje správu archívu a predarchívnu starostlivosť a spolupracuje so štátnym archívom
 • pripravuje podklady pre konštituovanie orgánov mesta (MZ, MR, komisie MZ a VMČ) a zmien v ich zložení
 • zabezpečuje po organizačno-technickej stránke zasadnutia MZ a MR
 • vyhotovuje a overuje výpisy uznesení
 • vybavuje a zabezpečuje agendu vyplývajúcu zo zákona o matrikách vrátane vykonávacích predpisov, zákona o rodine, zákona o mene a priezvisku, zákona o štátnom občianstve a zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
 • spracúva agendu súvisiacu so zákonom o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
 • vedie agendu súvisiacu s číslovaním stavieb v zmysle zákona o obecnom zriadení
 • vedie evidenciu budov a domov

Kontakty

Patrik Sura
referent informátor
číslo dverí: 600
patrik.sura@msunitra.sk
Zuzana Beneová
referentka
číslo dverí: 600
Mgr. Juraj Bíro
referent právnik
číslo dverí: 619
juraj.biro@msunitra.sk
Adriana Blisková
referentka matrikárka
číslo dverí: 610
adriana.bliskova@msunitra.sk
Lucia Bosáková
referentka
číslo dverí: 601
lucia.bosakova@msunitra.sk
Janette Bublincová
odborná referentka
číslo dverí: 604
janette.bublincova@msunitra.sk
JUDr. Ivana Buranská
vedúca odboru a zástupkyňa prednostu
číslo dverí: 629
ivana.buranska@msunitra.sk
Alžbeta Červená
referentka pre evidenciu
číslo dverí: 604
alzbeta.cervena@msunitra.sk
Ing. Jarmila Chlebcová
referentka pre pohľadávky
číslo dverí: 628
jarmila.chlebcova@msunitra.sk
Mgr. Oľga Hodálová
odborná referentka právnička
číslo dverí: 617
olga.hodalova@msunitra.sk
Andrea Horemužová
referentka matrikárka
číslo dverí: 610
andrea.horemuzova@msunitra.sk
Mgr. Aneta Korienková
referentka pre pohľadávky
číslo dverí: 628
aneta.korienkova@msunitra.sk
JUDr. Katarína Kotlárová
referentka právnička
číslo dverí: 619
katarina.kotlarova@msunitra.sk
Marek Kukučka
referent pre archiváciu
číslo dverí:
kukucka@nitra.sk
Erika Mentová
referentka matrikárka
číslo dverí: 610
erika.mentova@msunitra.sk
Ing. Františka Môcová
referentka pre evidenciu
číslo dverí: 604
frantiska.mocova@msunitra.sk
Anna Molnárová
referentka pre evidenciu
číslo dverí: 604
anna.molnarova@msunitra.sk
JUDr. Slávka Nouzáková
referentka právnička
číslo dverí: 619
slavka.nouzakova@msunitra.sk
Peter Pócsik
referent doručovateľ
číslo dverí: 600
dorucovatel@msunitra.sk
Gabriela Porubská
referentka doručovateľka
číslo dverí: 600
dorucovatelia@msunitra.sk
Janka Rybárová
odborná referentka
číslo dverí: 611
janka.rybarova@msunitra.sk
JUDr. Michaela Strapková
referentka pre pohľadávky
číslo dverí: 619
michaela.strapkova@msunitra.sk
Henrieta Strnisková
referentka matrikárka
číslo dverí: 610
henrieta.strniskova@msunitra.sk
Ing. Andrea Trojanovičová
odborná referentka
číslo dverí: 203
andrea.trojanovicova@msunitra.sk
Mgr. Ján Turba
referent právnik
číslo dverí: 619
jan.turba@msunitra.sk
Zuzana Tvarožková
odborná referentka
číslo dverí: 601
zuzana.tvarozkova@msunitra.sk
Lucia Vojtechová
referentka
číslo dverí: 204
lucia.vojtechova@msunitra.sk
Gabriela Zachar Prešinská
referentka pre spisovú agendu
číslo dverí: 619
gabriela.zacharpresinska@msunitra.sk
Zlatica Zsebiová
referentka pre archiváciu
číslo dverí:
zsebiova@nitra.sk

Vytvorené: 16. 6. 2022