Odbor majetku

 • Odbor majetku vykonáva tieto činnosti:
  • Príjem všetkých žiadostí, týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta,
  • Poskytnutie informácie o vlastníctve k určitej nehnuteľnosti,
  • Poskytnutie informácii, aké doklady je potrebné predložiť na usporiadanie pozemku,
  • Poskytnutie informácií, ako postupovať v prípade záujmu o odkúpenie resp. prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Nitry,
  • Poskytnutie informácií, aké podklady musí predložiť žiadateľ k žiadosti o súhlas s osadením inžinierskych sietí do nehnuteľností vo vlastníctve mesta,
  • Poskytnutie informácií, aké podklady musí predložiť žiadateľ k žiadosti o zriadenie vecného bremena
  • Poskytnutie informácií, aké podklady musí predložiť žiadateľ k prevodu stavebných objektov do vlastníctve Mesta Nitra
  • Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v znení dodatkov

Kontakty

JUDr. Veronika Baková
referentka právnička
číslo dverí: 325
veronika.bakova@msunitra.sk
Ing. Veronika Brestovská
referent pre nakladanie s majetkom
číslo dverí: 324
veronika.brestovska@msunitra.sk
Katarína Buzmová
referentka pre evidenciu majetku a ekonomickú činnosť
číslo dverí: 323
katarina.buzmova@msunitra.sk
Adriana Demeterová
referentka pre majetkovoprávne usporiadanie
číslo dverí: 324
adriana.demeterova@msunitra.sk
Jana Jablonická
referentka pre spisovú agendu
číslo dverí: 303
jana.jablonicka@msunitra.sk
Kristína Kanásová Hriadelová
referentka pre majetkovoprávne usporiadanie stavieb
číslo dverí: 324
kristina.kanasova@msunitra.sk
JUDr. Peter Kudlačák
referent právnik
číslo dverí: 301
peter.kudlacak@msunitra.sk
Mgr. Diana Lichardusová
referentka pre majetkovoprávne usporiadanie
číslo dverí: 326
diana.lichardusova@msunitra.sk
Mgr. Zuzana Móciková
referentka pre nakladanie s majetkom
číslo dverí: 324
zuzana.mocikova@msumitra.sk
Ing. Ludovít Nagy
referent energetik
číslo dverí:
ludovit.nagy@msunitra.sk
Ingrid Nemčeková
referentka pre evidenciu majetku
číslo dverí: 303
ingrid.nemcekova@msunitra.sk
Ing. Margaréta Némová
vedúca odboru majetku
číslo dverí: 302
margareta.nemova@msunitra.sk
Helena Ocelková
referentka pre agendu zmluvných vzťahov a poistenie majetku
číslo dverí: 323
helena.ocelkova@msunitra.sk
Ing. Vladimír Poizl
referent energetik
číslo dverí: Mestská tržnica
vladimir.poizl@msunitra.sk
JUDr. Monika Poperníková
referent právnik
číslo dverí: 325
monika.popernikova@msunitra.sk
Mária Uhrinová
odborná referentka
číslo dverí: 326
maria.uhrinova@msunitra.sk
Ing. Adriana Veselá, PhD.
referent technik – rozpočtár
číslo dverí: 303
adriana.vesela@msunitra.sk
Ing. Zuzana Veselková
referentka pre majetkovoprávne usporiadanie
číslo dverí: 324
zuzana.veselkova@msunitra.sk
Bc. Richard Vítek
referent energetik
číslo dverí: Mestská tržnica
richard.vitek@msunitra.sk

Vytvorené: 19. 9. 2022