6. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 30.05.2019
21. máj 2019

AUDIO-VIDEO záznam zo 6. riadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 30.05.2019

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 30.05.2019


Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 30.05.2019

3.

3.1

Materiál č. 19

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo dňa 14.12.1995 v bode a), b), c)

3.2

Materiál č. 666/2016

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 172/2016-MZ zo dňa 23.06.2016

3.3

Materiál č. 906/2017

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 335/2016-MZ zo dňa 13.10.2016

3.4

Materiál č. 107/2019

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 43/2019-MZ zo dňa 31.01.2019

3.5

Materiál č. 89/2019

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 69/2019-MZ zo dňa 14.03.2019 a 21.03.2019


4.

Materiál č. 180/2019

Správa o výsledku kontroly zmlúv o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta odovzdaných na výkon správy Službytu Nitra s.r.o. na základe komisionárskych zmlúv a príkaznej zmluvy


5.

Materiál č. 180/2019

Správa o výsledku kontroly financovania rekonštrukcie futbalového štadióna FC Nitra


6.

Materiál č. 176/2019

Správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 225/2017-MZ zo dňa 29.6.2017


7.

Materiál č. 177/2019

Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia pre projekt „Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území“


8.

Materiál č. 194/2019

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2019


9.

Materiál č. 121/2019

Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na II. Polrok 2019


10.

Materiál č. 195/2019

Návrh Dodatku č. 4 k Zásadám pre zriaďovanie a činnosť komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre


11.

Materiál č. 196/2019

Návrh Dodatku č. 4 k Rokovaciemu poriadku výborov v mestských častiach v Nitre


12.

Materiál č. 120/2019

Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu


13.

Materiál č. 174/2019

Návrh na zvolenie prísediaceho sudcu z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu


14.

Materiál č. 175/2019

Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu


15.

Materiál č. 183/2019

Návrh na vznik členstva Mesta Nitry v záujmovom združení miest Únia miest Slovenska


16.

Materiál č. 179/2019

Informatívna správa o počte prijímaných žiakov a počte tried prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry na školský rok 2019/2020


17.

Materiál č. 182/2019

Návrh dodatku č. 13 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení neskorších dodatkov


18.

Materiál č. 153/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Párovské Háje, nájom nebytového priestoru v Dome smútku na cintoríne sv. Cyrila a Metoda v Nitre)


19.

Materiál č. 156/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom nebytových priestorov na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre


20.

Materiál č. 157/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ervín Molnár – zmena nájomcu v Nájomnej zmluve č. j. 515/2013/OM zo dňa 08.03.2013)


21.

Materiál č. 161/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra  (zmena nájomcu v Nájomnej zmluve č. 73/2002 PM zo dňa 27.01.2003)


22.

Materiál č. 162/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Nitra (Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava, vecné bremeno k stavbe „Park pod Borinou – Klokočina, Nitra“ SO 01 Káblový elektrický rozvod NN)


23.

Materiál č. 163/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Chrenová (ZsDis, a.s., zriadenie vecného bremena pre stavebný objekt  „SO 01 Elektrická VN prípojka a SO 03 Distribučný NN rozvod, Brezový háj – Chrenová“)


24.

Materiál č. 165/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Zobor, ul. Ružová)


25.

Materiál č. 166/2019

Návrh na nakladanie s  nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (garáže na Wilsonovom nábreží 164 – 166)


26.

Materiál č. 168/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Mlynárce (MH Invest, s.r.o. a ZsVS, a.s., zriadenie vecného bremena pre stavbu “Prepojenie vodojemu Mlynárce – PnSV“)


27.

Materiál č. 169/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Mlynárce, Kynek, Párovské Háje a Nitra (ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „NA_Nitra, VN 236, 300, 1214, 1216, VNV, TS, VNK“, ul. Poľná Jarabinová, Kamenecká, Viničky, Rýnska, Šúdolská, Pod Hájom, Hviezdoslavova, Kmeťova, Golianova)


28.

Materiál č. 170/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Nitra (Martinák, s.r.o. – zámena pozemkov pod bytovým domom „E“)


29.

Materiál č. 171/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (M&S GLOBTRADE, a.s.- zmena nájomcu v NZ, k.ú. Zobor)


30.

Materiál č. 173/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (DOMO s. r. o., Prievozská 38, Bratislava)


31.

Materiál č. 132/2019-1

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 259/2014-MZ zo dňa 04.09.2014 a zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 55/2014-MZ zo dňa 13.02.2014 (odpredaj a prenájom pozemkov bývalej MŠ Javorová, k. ú. Chrenová – Orpheus Production s.r.o., Zbehy 824, IČO: 46738657)


32.

Materiál č. 1607/2018-1

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 122/2017-MZ zo dňa 06.04.2017 a zrušenie uznesenia č. 123/2017-MZ zo dňa 06.04.2017 (Mgr. D. Bittner, Zajíčková, manž. Hajdákoví, prenájom pozemkov „C“KN parc. č. 1208 a 1204/1, ul. Pri mlyne)


33.

Materiál č. 154/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 28/2019-MZ zo dňa 31.01.2019 (pozemky pod Hornozoborskou ul.)


34.

Materiál č. 155/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 332/2014-MZ zo dňa 20.11.2014 v znení uznesenia č. 240/2016-MZ zo dňa 15.12.2016 (Agro Janíkovce, s. r. o. „IBV Janíkovce“)


35.

Materiál č. 158/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 351/2012-MZ zo dňa 13.12.2012 (Agro Janíkovce s. r. o., IČO 36848891, „IBV Janíkovce“ I. etapa – pokračovanie)


36.

Materiál č. 178/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 238/2017-MZ zo dňa 29.06.2017 („NA_Kamenecká, Furmanská, 6RD-NNK“ – vecné bremeno)


37.

Materiál č. 181/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 200/2018-MZ zo dňa 21.06.2018 v znení uznesení č. 292/2018-MZ zo dňa 13.09.2018 a č. 96/2019-MZ zo dňa 14.3.2019 a 21.3.2019 (Západoslovenská energetika, a. s., prenájom a vecné bremeno k nabíjacím staniciam pre elektromobily)


38.

Materiál č. 159/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (LIDL Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35793783)


39.

Materiál č. 185/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (METROPOLITEJ, s.r.o., Rastislavova 12, 949 01 Nitra, IČO: 36 544 019)


40.

Materiál č. 186/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj parcely C KN č. 3918, 3686/2 v kat. území Zobor – Ing. František Ščerba)


41.

Materiál č. 187/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Galbavá-odpredaj parcely reg. C KN č. 803/27, k.ú. Horné Krškany)


42.

Materiál č. 189/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (AVS, s.r.o. – odpredaj pozemku, k.ú. Horné Krškany)


43.

Materiál č. 190/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Horné Krškany (zámena pozemkov pre spoločnosť F 4U, spol. s r. o., Bratislava a Tomáša Pilného, Malacky)


44.

Materiál č. 191/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Nitra, ul. Inovecká)


45.

Materiál č. 192/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (zámena pozemkov v kat. úz. Zobor, ul. Kláštorská – Chmeľová)


Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 30.05.2019

1.

Materiál č. 200/2019

Petícia za vyriešenie spoločenských problémov obyvateľov mestskej časti Horné a Dolné Krškany


2. Materiál č. 197/2019

Návrh na delegovanie zástupcu mesta Nitry do štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra (IČO: 36 550 604)Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021