44. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 04. septembra 2014
4. september 2014
.
Súbory na stiahnutie(48 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 04.09.2014

Dochádzka zo 44. (riadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 04. 09. 2014 .pdf Ikona súboru pdf (57 KB)

Hlasovania zo 44. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 04. 09. 2014.pdf Ikona súboru pdf (398 KB)

Pozvánka na 44. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 04.09.2014 Ikona súboru pdf (71 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia zo 44. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 04. septembra 2014 Ikona súboru pdf (250 KB)

Zápisnica zo 44. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 04. septembra 2014 Ikona súboru pdf (492 KB)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 04. september 2014

mat. č. 137-2014 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 137_2014-MZ zo dňa 15.05.2014.pdf Ikona súboru pdf (30 KB)

mat. č. 1430-2014-1 – Návrh nanakladanie s nehnuteľnosťami -manželia Pribilincoví, Biovetská ul. 36A, Nitra Ikona súboru pdf (3529 KB)

mat. č. 1462-2014 – Návrh na odpredaj voľných bytov vo vlastníctve mesta Nitry v zmysle VZN č.2-95.pdf Ikona súboru pdf (79 KB)

mat. č. 1506-2014 – Návrh na zámer nakl.-p. č. 5298-5 a parc. č. 5298-6, k.ú. Nitra.pdf Ikona súboru pdf (924 KB)

mat. č. 1512-2014 – Zvolenie prísediaceho sudcu z radov občanov pre OS Nitra.pdf Ikona súboru pdf (97 KB)

mat. č. 1513-2014 – Správa z vykon. kontrol kvality podáv. jedál v škol. jedálňach za I. polrok 2014.pdf Ikona súboru pdf (115 KB)

mat. č. 1514-2014 – Správa o výsledku kontroly zmlúv o poistení nehn. majetku a služob. motor. vozidiel.pdf Ikona súboru pdf (177 KB)

mat. č. 1516-2014 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami,k.ú.Mlynár.-Zsl. distribučná, a.s. Bratislava – vecné bremeno Rýnska ul.pdf Ikona súboru pdf (446 KB)

mat. č. 1517-2014 – Návrh na stanovenie priorít pre podporu projektov v zmysle VZN č.1-2001 o posk. dotác.z rozpoč.pdf Ikona súboru pdf (122 KB)

mat. č. 1518-2014 – Návrh dodatku č.11 k VZN č.8-2004 o zásadách nakl. s bytmi vo vlastn. Mesta.pdf Ikona súboru pdf (147 KB)

mat. č. 1519-2014 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami -prenájom nebyt. priest. a poz.na Ms tržnici na Štefánikovej tr.50.pdf Ikona súboru pdf (576 KB)

mat. č. 1521-2014 Návrh na prijatie daru dovlastníctva Mesta Nitry – k.ú. P. Háje, Spoločenstvo Hájespol zastúp. Mgr.Šedovičovou.pdf Ikona súboru pdf (755 KB)

mat. č. 1522-2014 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami – prenájom Mestskej športovej haly na Dolnočermánskej ulici.pdf Ikona súboru pdf (121 KB)

mat. č. 1525-2014 – Návrh na zmenu uz.45-2014-MZ-Ing. Marek Molnár, prenájom pozemku na Novozámockej ul.pdf Ikona súboru pdf (408 KB)

mat. č. 1527-2014 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami -k.ú. Nitra, pozemok pod trafostanicou Štúrova ul.pdf Ikona súboru pdf (1807 KB)

mat. č. 1528-2014 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami -k.ú. Nitra, pozemok pod trafostanicou Mostná ul.pdf Ikona súboru pdf (1725 KB)

mat. č. 1532-2014 – Protest prokurátora Pd 56-14-4403-9 zo dňa 16.06.2014.pdf Ikona súboru pdf (137 KB)

mat. č. 1533-2014 – Návrh na opätovné zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre OS.pdf Ikona súboru pdf (102 KB)

mat. č. 1534-2014-0 – Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Nitry za I. polrok 2014 Ikona súboru pdf (7596 KB)

mat. č. 1534-2014-1 – Plnenie výdavkov PR mesta Nitry k 30.06.2014.pdf Ikona súboru pdf (1615 KB)

mat. č. 1535-2014 – Návrh poradovníka žiadostí o pridel.1,2,3 izbových nájom. bytov.pdf Ikona súboru pdf (141 KB)

mat. č. 1536-2014 – Návrh na pridel. 2-izb. bytu č.11-2.posch. na Rýnskej 15, vyčlen. pre zamest. spol. FOXCONN Slovakia….pdf Ikona súboru pdf (87 KB)

mat. č. 1537-2014 – Správao o výsledku kontroly úplnosti a pravdiv.predlož. žiadostí o prenáj. bytov obstar. z verejn. prostried.pdf Ikona súboru pdf (138 KB)

mat. č. 1538-2014 – Správa o výsledku NFK nákladov na prevádzku spol. ARRIVA vrátane výšky zisku.pdf Ikona súboru pdf (1269 KB)

mat. č. 1539-2014 – Návrh súťažných podmienok -Odpredaj budovy MŠ na Párovskej ul., o.č. 40, súp.č.1201.pdf Ikona súboru pdf (123 KB)

mat. č. 1541-2014 – Návrh na zámer nakl.- poz. CKN parc. č. 362-21 k. ú. V. Janíkovce.pdf Ikona súboru pdf (805 KB)

mat. č. 1542-2014 – Návrh na zmenu uz.240-2013-MZ-zámer nakl.-časť poz.CKN p. č. 7261-201 k.ú.NR.pdf Ikona súboru pdf (109 KB)

mat. č. 1543-2014 – Návrh na zámer nakl.-časť poz.EKN p.č. 248-1 a časť poz.CKN p.č. 926-5 k.ú. D.Krškany.pdf Ikona súboru pdf (614 KB)

mat. č. 1544-2014 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami -prenájom časti z poz.p.č. 874-7 k. ú. Chrenová pre spol. DATA-ZDROJ.pdf Ikona súboru pdf (909 KB)

mat. č. 1545-2014 – Návrh súťažných podmienok -Odpredaj nehn. v tenis. areáli na Ďumbierskej ul.- HOTEL TENIS.pdf Ikona súboru pdf (1202 KB)

mat. č. 1546-2014 – Návrh na zámer nakl.-poz. reg.CKN p. č. 2012-6 k.ú. Nitra.pdf Ikona súboru pdf (537 KB)

mat. č. 1547-2014 – Návrh na zámer nakl.-časť poz. reg. CKN p. č. 300-71 k. ú. Chrenová.pdf Ikona súboru pdf (984 KB)

mat. č. 1548-2014 – Návrh na zámer nakl.-areál býval. VO v mestskom parku Sihoť.pdf Ikona súboru pdf (1032 KB)

mat. č. 1549-2014 – Návrh nazámer nakl.-pozemky na Borovej ulici v Nitre.pdf Ikona súboru pdf (1051 KB)

mat. č. 1552-2014 – Návrh na bezodpl. prevod staveb. objektov do vlast. Mesta a odovzd. na prevádz.-SSC, BL, Cesta I64 – Lipová ul.pdf Ikona súboru pdf (335 KB)

mat. č. 1554-2014 – Informatívna správa o stave detských ihrísk v meste -riešenie dopadových plôch Ikona súboru pdf (3506 KB)

mat. č. 1555-2014 – Návrh na zámer nakl.-k.ú. Nitra, odpredaj poz.CKN p. č.3437-4 Ikona súboru pdf (2589 KB)

mat. č. 1556-2014 – Návrhy na eventuálne možné umiestnenie ďalších tried MŠ v meste Nitra.pdf Ikona súboru pdf (109 KB)

mat. č. 1558-2014 – Návrh na zmenu uz.-odpr.a prenájom poz. býv.MŠ Javorová k.ú. Chren.- Orpheus Production s.r.o.pdf Ikona súboru pdf (93 KB)

mat. č. 19 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181_95 zo dňa 14.12.1995.pdf Ikona súboru pdf (77 KB)

mat.č. 1526-2014 – Návrh na odkúpenie časti pozemku – Mgr. Marek Rovňák, prepojov. komunikácia,GP č.15-2009.pdf Ikona súboru pdf (297 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021