4. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 7. apríla 2011
7. apríl 2011
4. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 7. apríla 2011
4. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 7. apríla 2011 Súbory na stiahnutie(49 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 07.04.2011

Dochádzka poslancov z 4. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 7. apríla 2011 Ikona súboru pdf (18 KB)

Hlasovanie z 4. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 7. apríla 2011 Ikona súboru pdf (369 KB)

Pozvánka na 4. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 7. apríla 2011 Ikona súboru pdf (88 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 4. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 7. apríla 2011 Ikona súboru pdf (262 KB)

Zápisnica z 4. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 7. apríla 2011 Ikona súboru pdf (402 KB)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 7. apríl 2011

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 42_2009-MZ, zo dňa 19_3_2009 (Návrh Koncepcie zlepšenia stavu, správy a nakladania s mestským nehnuteľným majetkom) Ikona súboru pdf (58 KB)

101_2011 – Návrh na schválenie zástupcu mesta do funkcie člena predstavenstva NTS, a. s Ikona súboru pdf (84 KB)

26_2011 – Správa o požiarovosti na území mesta Nitry v roku 2010 Ikona súboru pdf (55 KB)

27_2011 – Správa o bezpečnostnej situácii v meste Nitra za rok Ikona súboru pdf (54 KB)

60_2011 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.339_2010-MZ zo dňa 18.11.2010 a na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 39_2011-MZ zo dňa 24.2.2011 (SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44_b, Bratislava, IČO: zo dň Ikona súboru pdf (77 KB)

77_2011 – Návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitra (Richard a Marcela Dulajoví) Ikona súboru pdf (73 KB)

78_2011- Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č_ 179_2009-MZ zo dňa 25_06_2009 (zámena nehnuteľností za účelom realizácie rozšírenia cintorína v Dolných Krškanoch) Ikona súboru pdf (73 KB)

79_2011 – Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: „Odpredaj novovytvoreného pozemku na ul. Piešťanská – Kmeťova, parc. č. 462_107 o výmere 2700 m2 v katastrálnom území Mlynárce“ Ikona súboru pdf (100 KB)

80_2011 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok parc. č. 7162_2 k. ú. Nitra) Ikona súboru pdf (68 KB)

81_2011 -Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (ZSE Distribúcia, a. s., Čulenova 6, Bratislava) Ikona súboru pdf (70 KB)

91_2011 – Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: „Prenájom časti pozemku parc. č. 7220_1 o výmere cca 1000 m2 kat. úz. Nitra“ Ikona súboru pdf (108 KB)

94_2011 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (k.ú. Nitra, stavba s.č.250 na parc. č. 345 a parc. č. 345) Ikona súboru pdf (65 KB)

96_2011 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (časť pozemku parc. č. 1145_1 kat. úz. Zobor) Ikona súboru pdf (75 KB)

97_2011 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra ( k.ú. Veľké Janíkovce, „C“KN parc. č. 1065_136) Ikona súboru pdf (68 KB)

Informatívna správa o činnosti Fóra mladých Ikona súboru pdf (759 KB)

Informatívna správa o stave, správe a nakladaní s mestským nehnuteľným majetkom Ikona súboru pdf (51 KB)

Informatívna správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za minulý školský rok Ikona súboru pdf (170 KB)

mat.63-2011-Grofčík _3_ Ikona súboru pdf (74 KB)

mat.66-2011Viera Králová Ikona súboru pdf (76 KB)

mat.67-2011Adriana Neštinová Ikona súboru pdf (75 KB)

mat.68-2011Ladislav Grác Ikona súboru pdf (75 KB)

mat.69-2011Ing. Jozef Král Ikona súboru pdf (76 KB)

mat.70-2011Milan Szabó Ikona súboru pdf (74 KB)

mat.71-2011Marián Demeter Ikona súboru pdf (72 KB)

mat.72-2011Ema Bazalová Ikona súboru pdf (74 KB)

mat.73-2011Ján Škarba Ikona súboru pdf (75 KB)

mat.74-2011Tibor a Magdaléna Bruckeroví Ikona súboru pdf (75 KB)

mat.75-2011Alžbeta Hlaváčová Ikona súboru pdf (77 KB)

mat.76-2011Anna Mečiarová Ikona súboru pdf (76 KB)

Návrh Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1_2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení dodatkov č. 1 – 6 Ikona súboru pdf (85 KB)

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2011 Ikona súboru pdf (70 KB)

Návrh na zámer odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra (prebytočné nehnuteľnosti) Ikona súboru pdf (119 KB)

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 303_2010-MZ zo dňa 28_10_2010 v znení uznesenia č. 25_2011-MZ zo dňa 27_01_2011 (ASTRAGAL s.r.o.) Ikona súboru pdf (69 KB)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre Ikona súboru pdf (82 KB)

Správa o bezpečnostnej situácii za rok 2010 v meste Nitra Ikona súboru pdf (90 KB)

Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2010 Ikona súboru pdf (152 KB)

Správa o výsledku kontroly dodržiavania smernice č.9_2007 na používanie služobných motorových vozidiel Ikona súboru pdf (119 KB)

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zameranej na tvorbu a použitie peňažných fondov mesta Ikona súboru pdf (85 KB)

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 1_2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ikona súboru pdf (196 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021