36. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 12. decembra 2013
2. december 2013
.

Súbory na stiahnutie(46 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 12.12.2013

Dochádzka poslancov z 36. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre konaného dňa 12.12.2013 (1).pdf Ikona súboru - Dochádzka poslancov z 36. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre konaného dňa 12.12.2013  (1).pdf (82 KB)

Hlasovania poslancov z 36. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre konaného dňa 12.12.2013 .pdf Ikona súboru - Hlasovania poslancov z 36. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre konaného dňa 12.12.2013  .pdf (399 KB)

Pozvánka na 36. (riadne) zasadnutie MZ v Nitre, konané dňa 12.12.2013 Ikona súboru - Pozvanka_na_36._(riadne)_zasadnutie_MZ_v_Nitre,_konane_dna_12.12.2013_.pdf (94 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 36. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 12. decembra 2013.pdf Ikona súboru - Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 36. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 12. decembra 2013.pdf (296 KB)

Zápisnica z 36. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 12. Decembra 2013 Ikona súboru - Zapisnica_z_36._zasadnutia_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre,_konaneho_dna_12._Decembra_2013.pdf (359 KB)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 12. december 2013

mat. č. 1219-2013 – Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Nitry a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta Nitry a náležitosti prihlášky Ikona súboru - mat._c.__1219-2013_-_Navrh_na_vyhlasenie_dna_konania_volby_hlavneho_kontrolora_Mesta_Nitry_a_navrh_na_ustanovenie_podrobnosti.pdf (136 KB)

mat. č. 1103-2013 – Návrh na naklad.s nehnuteľ.vo vlastníctve Mesta Nitry_časť poz.C-KN p.č.286-6 a časť pozemku E- KN parc. č. 361-1 k. ú. Veľké Janíkovce_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1103-2013 - Návrh na naklad.s nehnuteľ.vo vlastníctve Mesta Nitry_časť poz.C-KN p.č.286-6 a časť pozemku E- KN parc. č. 361-1 k. ú. Veľké Janíkovce_.pdf (561 KB)

mat. č. 1166-2013 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 4_2013 o určení názvu ulice v časti mesta Staré Mesto.pdf Ikona súboru - mat. č. 1166-2013 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 4_2013 o určení názvu ulice v časti mesta Staré Mesto.pdf (287 KB)

mat. č. 1176- 2013 – Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte SŠaRZ Nitra na rok 2013.pdf Ikona súboru - mat. č. 1176- 2013 - Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte SŠaRZ Nitra na rok 2013.pdf (134 KB)

mat. č. 1177-2013 – Časový plán práce komisií I. polrok 2014.pdf Ikona súboru - mat. č. 1177-2013 - Časový plán práce komisií I. polrok 2014.pdf (215 KB)

mat. č. 1179-2013 – Návrh na naklad.s nehnuteľnosť.vo vlastn.Mesta Nitry_ZVS,a.s.-kanalizácia-čerpacia stanicaČS2-p.č.364-3 a čerpacia stanicaČS4-p.č.1066-409,k.ú.V.Janíkovce-vecné bremeno_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1179-2013 - Návrh na naklad.s nehnuteľnosť.vo vlastn.Mesta Nitry_ZVS,a.s.-kanalizácia-čerpacia stanicaČS2-p.č.364-3 a čerpacia stanicaČS4-p.č.1066-409,k.ú.V.Janíkovce-vecné bremeno_.pdf (386 KB)

mat. č. 1181-2013 – Návrh na zmenu uzn.Mestského zastupiteľstva v Nitre č.276-2012-MZzo dňa 18.10.2012_Združ.Lány,Hlboká73,Nitra,IČO-42115345-prevzatie verej.osvetl.,k.ú.P.Háje_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1181-2013 - Návrh na zmenu uzn.Mestského zastupiteľstva v Nitre č.276-2012-MZzo dňa 18.10.2012_Združ.Lány,Hlboká73,Nitra,IČO-42115345-prevzatie verej.osvetl.,k.ú.P.Háje_.pdf (103 KB)

mat. č. 1183-2013 – Návrh na zruš.uzn.Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 293-2013-MZ zo dňa 12. 09. 2013 _ANTALIMA, s.r.o.prenájom pozemku, k. ú. Nitra_.doc.pdf Ikona súboru - mat. č. 1183-2013 - Návrh na zruš.uzn.Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 293-2013-MZ zo dňa 12. 09. 2013 _ANTALIMA, s.r.o.prenájom pozemku, k. ú. Nitra_.doc.pdf (116 KB)

mat. č. 1184-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry_Hudáč-odpredaj častí pozemkov,k.ú.Mlynárce_.doc.pdf Ikona súboru - mat. č. 1184-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry_Hudáč-odpredaj častí pozemkov,k.ú.Mlynárce_.doc.pdf (637 KB)

mat. č. 1188-2013 – Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2014.pdf Ikona súboru - mat._c._1188-2013_-_Navrh_na_pridelenie_dotacii_z_rozpoctu_Mesta_Nitry_na_rok_2014.pdf_.pdf (4181 KB)

mat. č. 1189-2013 – Správa o výsledku kontroly žiadostí súvisiacich s prevodom a prenájmom majetku, doručených odboru majetku, ktoré neboli predložené na rokovanie MZ.pdf Ikona súboru - mat. č. 1189-2013 - Správa o výsledku kontroly žiadostí súvisiacich s prevodom a prenájmom majetku, doručených odboru majetku, ktoré neboli predložené na rokovanie MZ.pdf (191 KB)

mat. č. 1190-2013 – Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na I. polrok 2014.pdf Ikona súboru - mat. č. 1190-2013 - Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na I. polrok 2014.pdf (117 KB)

mat. č. 1191-2013 – Správa o činnosti Nitrianskej komunitnej nadácie za rok 2013 .pdf Ikona súboru - mat. č. 1191-2013 - Správa o činnosti Nitrianskej komunitnej nadácie za rok 2013 .pdf (1122 KB)

mat. č. 1192-2013 – Návrh na opätovné zvolenie prísediaceho sudcu z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu.pdf Ikona súboru - mat. č. 1192-2013 - Návrh na opätovné zvolenie prísediaceho sudcu z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu.pdf (125 KB)

mat. č. 1193-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry_prenájom časti o výmere 9 m2 z pozemku parc. č. 904-62 kat. úz. Chrenová_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1193-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry_prenájom časti o výmere 9 m2 z pozemku parc. č. 904-62 kat. úz. Chrenová_.pdf (721 KB)

mat. č. 1194-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _prenájom časti o výmere 7 m2 z pozemku parc. č. 874-13 kat. úz. Chrenová_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1194-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _prenájom časti o výmere 7 m2 z pozemku parc. č. 874-13 kat. úz. Chrenová_.pdf (699 KB)

mat. č. 1195-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry_prenájom pozemku p.č.462-3 k.ú.Mlynárce pre spoločnosť LOKATRADE s. r. o. Nitra_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1195-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry_prenájom pozemku p.č.462-3 k.ú.Mlynárce pre spoločnosť LOKATRADE s. r. o. Nitra_.pdf (681 KB)

mat. č. 1202-2013 – Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2014 – 2016.pdf Ikona súboru - mat. č. 1202-2013 - Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2014 - 2016.pdf (2047 KB)

mat. č. 1203-2013 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 287-2013-MZ zo dňa 12.09.2013 _Ing.Tomáš Brath_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1203-2013 - Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 287-2013-MZ zo dňa 12.09.2013 _Ing.Tomáš Brath_.pdf (185 KB)

mat. č. 1204-2013 – Návrh na odkúp.pozem.do vlastníctva Mesta Nitry v k.ú.Nitra a Dolné Krškany_JUDr. Kollárová, správca konkurznej podstaty_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1204-2013 - Návrh na odkúp.pozem.do vlastníctva Mesta Nitry v k.ú.Nitra a Dolné Krškany_JUDr. Kollárová, správca konkurznej podstaty_.pdf (715 KB)

mat. č. 1207-2013 – Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove Základnej školy kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra.pdf Ikona súboru - mat. č. 1207-2013 - Návrh na prenájom  nebytových priestorov v budove Základnej školy kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra.pdf (117 KB)

mat. č. 1208-2013 – Návrh na naklad.so spoluvlastn.podielom vo veľkosti 6358-26854 na poz.p.č.433-2,k.ú.Nitra,Ul. Janka Kráľa 1055-54.pdf Ikona súboru - mat. č. 1208-2013 - Návrh na naklad.so spoluvlastn.podielom vo veľkosti 6358-26854 na poz.p.č.433-2,k.ú.Nitra,Ul. Janka Kráľa 1055-54.pdf (502 KB)

mat. č. 1211-2013 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.351-2013-MZ zo dňa 17.10.2013_zámer odpredaja – manž. Haulikovci_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1211-2013 - Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.351-2013-MZ zo dňa 17.10.2013_zámer odpredaja - manž. Haulikovci_.pdf (106 KB)

mat. č. 1212-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra _k.ú. Mlynárce,C-KN parc. č. 425-78 a 559-7_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1212-2013 - Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra _k.ú. Mlynárce,C-KN parc. č. 425-78 a 559-7_.pdf (685 KB)

mat. č. 1213-2013 – Návrh na zmenu uzn.č.393-2013-MZ zo dňa 14.11.2013_Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry_pozemok C-KN p.č.131-5 k.ú.Mlynárce_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1213-2013 - Návrh na zmenu uzn.č.393-2013-MZ zo dňa 14.11.2013_Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry_pozemok C-KN p.č.131-5 k.ú.Mlynárce_.pdf (121 KB)

mat. č. 1214-2013- Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v správe príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb-prenájom nebytových priestorov v objekte Baničova 14 .pdf Ikona súboru - mat. č. 1214-2013- Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v správe príspevkovej organizácie Správa z.pdf (120 KB)

mat. č. 1215-2013 – Návrh Dodatku č. 5 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č.21-2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatku č. 1, 2, 3 a 4.pdf Ikona súboru - mat. č. 1215-2013 - Návrh Dodatku č. 5 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č.21-2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatku č. 1, 2, 3 a 4.pdf (416 KB)

mat. č. 1216-2013 – Návrh Dodatku č.4 k všeob.záväz.nariad.č.16-2008 o trhovom poriadku trhovísk a príležitost.trhov na Štefán.ul.50 a Jurkovič.ul.vNitre v znení dod.č.1,2a3.pdf Ikona súboru - mat. č. 1216-2013 - Návrh Dodatku č.4 k všeob.záväz.nariad.č.16-2008 o trhovom poriadku trhovísk a príležitost.trhov na Štefán.ul.50 a Jurkovič.ul.vNitre v znení dod.č.1,2a3.pdf (693 KB)

mat. č. 1217-2013 – Návrh dodatku č. 3 Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry.pdf Ikona súboru - mat. č. 1217-2013 - Návrh dodatku č. 3 Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry.pdf (96 KB)

mat. č. 1218-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry_časť p.č.874-13 a p.č.874-14 o výmere cca 170 m2 kat. úz. Chrenová_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1218-2013 - Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry_časť p.č.874-13 a p.č.874-14 o výmere cca 170 m2 kat. úz. Chrenová_.pdf (399 KB)

mat. č. 1220-2013 – Upozornenie prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 6_2001 Ikona súboru - mat._c._1220-2013_-_Upozornenie_prokuratora_proti_Vseobecne_zavaznemu_nariadeniu_mesta_Nitry_c._6_2001.pdf (124 KB)

mat. č. 1221-2013 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 214-2013-MZ zo dňa 27.06.2013 _mestský park v Nitre na Sihoti_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1221-2013 - Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 214-2013-MZ zo dňa 27.06.2013 _mestský park v Nitre na Sihoti_.pdf (103 KB)

mat. č. 1222-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _odpredaj časti pozemku kat. úz. Zobor ul. Strmá_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1222-2013 - Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _odpredaj časti pozemku kat. úz. Zobor ul. Strmá_.pdf (577 KB)

mat. č. 1225-2013 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013.pdf Ikona súboru - mat. č. 1225-2013 - Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013.pdf (124 KB)

mat. č. 1226 -2013 – Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2013.pdf Ikona súboru - mat. č. 1226 -2013 - Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2013.pdf (169 KB)

mat. č. 1227-2013 – Návrh Programu odpadového hospodárstva mesta Nitra na roky 2011- 2015.pdf Ikona súboru - mat. č. 1227-2013 - Návrh Programu odpadového hospodárstva mesta Nitra na roky 2011- 2015.pdf (751 KB)

mat. č. 1231-2013 – Návrh na zmenu uzn MZ v Nitre č 379-2013-MZ zo dňa 14 11 2013_Rímskokatolícka cirkevnehnuteľnosti v k ú NitraZoborDolné Krškany_.pdf Ikona súboru - mat. č. 1231-2013 - Návrh na zmenu uzn MZ v Nitre č 379-2013-MZ zo dňa 14 11 2013_Rímskokatolícka cirkevnehnuteľnosti v  k ú NitraZoborDolné Krškany_.pdf (166 KB)

mat. č. 1242-2013 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 111_2001 – MZ.pdf Ikona súboru - mat. č. 1242-2013 - Uznesenie  Mestského  zastupiteľstva  v Nitre č. 111_2001 - MZ.pdf (55 KB)

mat. č. 19-2013 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181_95 zo dňa 14.12.1995.pdf Ikona súboru - mat. č. 19-2013 - Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181_95 zo dňa 14.12.1995.pdf (112 KB)

mat. č. 963-2013-1 – Návrh na nakladanie s majetkom mesta_odpredaj časti pozemku registraC-KN p.č.904-62,k.ú.Chrenová pre Centrálnu obstarávaciu agentúru,s.r.o.skrátený názov COA,s.r.o._.pdf Ikona súboru - mat. č. 963-2013-1 - Návrh na nakladanie s majetkom mesta_odpredaj časti pozemku registraC-KN p.č.904-62,k.ú.Chrenová pre Centrálnu obstarávaciu agentúru,s.r.o.skrátený názov COA,s.r.o._.pdf (124 KB)

Návrh organizačno-procesných zmien na úrovni mestom riadených organizácií Ikona súboru - mat._c._1233-2013_-_Navrh_organizacno-procesnych_zmien_na_urovni_mestom_riadenych_organizacii_.pdf (129 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021