35. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 14. novembra 2013
5. november 2013
.

Súbory na stiahnutie(32 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 14.11.2013

Dochádzka poslancov z 35. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre konaného dňa 14.11.2013 .pdf .pdf Ikona súboru - Dochádzka poslancov z 35. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre konaného dňa 14.11.2013 .pdf .pdf (82 KB)

Hlasovania poslancov z 35. (riadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 14.11. 2013.pdf .pdf Ikona súboru - Hlasovania poslancov z 35. (riadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 14.11. 2013.pdf .pdf (254 KB)

Pozvánka na 35. (riadne) zasadnutie MZ v Nitre, konané dňa 14.11.2013 Ikona súboru - Pozvanka_na_35._(riadne)_zasadnutie_MZ_v_Nitre,_konane_dna_14.11.2013_.pdf (64 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 35. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 14. novembra 2013.pdf Ikona súboru - Uznesenie,_vseobecne_zavazne_nariadenie_a_dalsie_rozhodnutia_z_35._zasadnutia_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre,_konaneho_dna_14._novembra_2013.pdf (220 KB)

Zápisnica z 35. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 14.11.2013 Ikona súboru - Zapisnica_z_35._zasadnutia_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre,_konaneho_dna_14.11.2013.pdf (285 KB)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 14. november 2013

mat .č. 1172-2013 – Návrh na odpredaj bytov spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemkov na ulici Považská 3,5,7 podľa zákona 182_1993 Z.z. v znení neskorších predpisov .pdf Ikona súboru - mat .č. 1172-2013 - Návrh na odpredaj bytov spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemkov na ulici Považská 3,5,7 podľa zákona 182_1993 Z.z. v znení neskorších predpisov .pdf (154 KB)

mat. č. 1023-2013 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102_2013 – MZ zo dňa 14.03.2013.pdf Ikona súboru - mat. č. 1023-2013 - Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102_2013 - MZ zo dňa 14.03.2013.pdf (53 KB)

mat. č. 1097-2013 – Návrh Dodatku č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8_2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov .pdf Ikona súboru - mat. č. 1097-2013 - Návrh Dodatku č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8_2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov .pdf (249 KB)

mat. č. 1098-2013 – Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č.1_2011.pdf Ikona súboru - mat. č. 1098-2013 - Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu Mesta Nitry č.1_2011.pdf (164 KB)

mat. č. 1101-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Rímskokatolícka cirkev, nehnuteľnosti v k.ú. Nitra, Zobor, Dolné Krškany).pdf Ikona súboru - mat. č. 1101-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Rímskokatolícka cirkev, nehnuteľnosti v  k.ú. Nitra, Zobor, Dolné Krškany).pdf (342 KB)

mat. č. 1107-2013 – Návrh na odkúpenie nehnuteľností v kat. úz. Nitra na Borovej ulici v Nitre vo vlastníctve Mgr. Jozefy Slezákovej, J. Kráľa 37, 972 01 Bojnice.pdf Ikona súboru - mat. č. 1107-2013 - Návrh na odkúpenie nehnuteľností v kat. úz. Nitra na Borovej ulici v Nitre vo vlastníctve Mgr. Jozefy Slezákovej, J. Kráľa 37, 972 01 Bojnice.pdf (230 KB)

mat. č. 1120-2013 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v ZŠ s MŠ, Novozámocká ul.č. 129, Nitra.pdf Ikona súboru - mat. č. 1120-2013 - Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v ZŠ s MŠ, Novozámocká ul.č. 129, Nitra.pdf (174 KB)

mat. č. 1148-2013 – Protest prokurátora proti VZN 12 2012 MZ.pdf Ikona súboru - mat. č. 1148-2013 - Protest prokurátora proti VZN 12 2012 MZ.pdf (460 KB)

mat. č. 1149-2013 – Návrh na prijatie daru nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitry (kat. územie Párovské Háje, Ing. Martin Hronec a spol.).pdf Ikona súboru - mat. č. 1149-2013 - Návrh na prijatie daru nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitry (kat. územie Párovské Háje, Ing. Martin Hronec a spol.).pdf (213 KB)

mat. č. 1153-2013 – Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu.pdf Ikona súboru - mat. č. 1153-2013 - Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu.pdf (124 KB)

mat. č. 1154-2013 – Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu.pdf Ikona súboru - mat. č. 1154-2013 - Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu.pdf (125 KB)

mat. č. 1155-2013 – Návrh upraveného rozpočtu ZŠ, CVČ Domino a ZUŠ J. Rosinského na rok 2013.pdf Ikona súboru - mat. č. 1155-2013 - Návrh upraveného rozpočtu ZŠ, CVČ Domino a ZUŠ J. Rosinského na rok 2013.pdf (337 KB)

mat. č. 1157-2013 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2013.pdf Ikona súboru - mat. č. 1157-2013 - Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2013.pdf (117 KB)

mat. č. 1160-2013-1 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013.pdf Ikona súboru - mat. č. 1160-2013-1 - Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013.pdf (229 KB)

mat. č. 1162-2013 – Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2014.pdf Ikona súboru - mat. č. 1162-2013 - Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2014.pdf (96 KB)

mat. č. 1164-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (objekt na Štefánikovej tr. 146 k. ú. Nitra) .pdf Ikona súboru - mat. č. 1164-2013 - Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (objekt na Štefánikovej tr. 146 k. ú. Nitra) .pdf (262 KB)

mat. č. 1167-2013 – Zmena uzn.č. 242-2010-MZ Agrokomplex – prepojovacia komunikácia, GP č. 15-2009.pdf Ikona súboru - mat. č. 1167-2013 - Zmena uzn.č. 242-2010-MZ Agrokomplex - prepojovacia komunikácia, GP č. 15-2009.pdf (101 KB)

mat. č. 1168-2013 – Protest prokurátora č. Pd 284_13 – 5 zo dňa 7.10.2013 proti VZN Mesta Nitra č. 2_2003 o používaní mestských symbolov v znení dod. č. 2 Ikona súboru - mat._c._1168-2013_-_Protest_prokuratora_c._Pd_284_13_-_5_zo_dna_7.10.2013_proti_VZN_Mesta_Nitra_c._2_2003_o_pouzivani_mestskych_symbolov_v_zneni_dod._c._2.pdf (10722 KB)

mat. č. 1169-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (zámer prenájmu objektu bývalej MŠ Javorová, k.ú. Chrenová- Orpheus Production s.r.o., Zbehy 822, IČO 46738657).pdf Ikona súboru - mat. č. 1169-2013 - Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (zámer prenájmu objektu bývalej MŠ.pdf (405 KB)

mat. č. 1170-2013 – Preukázaná strata za poskytovanie služieb vo verejnom záujme voči dopravcovi ARRIVA Nitra, a.s. za rok 2012 a návrh jej vysporiadania Ikona súboru - mat._c._1170_-_Preukazana_strata_za_poskytovanie_sluzieb_vo_verejnom_zaujme_voci_dopravcovi_ARRIVA_Nitra,_a.s._za_rok_2012_a_navrh_jej_vysporiadania.pdf (95 KB)

mat. č. 1171-2013 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č 236-2012-MZ zo dňa 6.9. 2012 – vyporiadanie dvojitého vlastníctva manž. Gabašových Ikona súboru - mat.c._1171-2013_-_Navrh_na_zmenu_uznesenia_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre_c_236-2012-MZ_zo_dna_6_9_2012__vyporiadanie_dvojiteho_vlastnictvamanz_Gabasov.pdf (114 KB)

mat. č. 1173-2013 – Návrh na odpredaj bytov spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemkov na ulici Na Hôrke 17, 19 ,21 podľa zákona 182_1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.pdf Ikona súboru - mat. č. 1173-2013 - Návrh na odpredaj bytov spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemkov na ulici Na Hôrke 17, 19 ,21 podľa zákona 182_1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.pdf (158 KB)

mat. č. 1174-2013 – Návrh na odpredaj bytov spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemkov na ulici Murániho 28-36 podľa zákona 182_1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.pdf Ikona súboru - mat. č. 1174-2013 - Návrh na odpredaj bytov spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemkov na ulici Murániho 28-36 podľa zákona 182_1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.pdf (138 KB)

mat. č. 19-2013 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181_95 zo dňa 14.12.1995.pdf Ikona súboru - mat. č. 19-2013 - Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181_95 zo dňa 14.12.1995.pdf (112 KB)

mat. č. 20-2013 Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 32_98-MZ z 29.1.1998 Ikona súboru - mat._c._1170_-_Preukazana_strata_za_poskytovanie_sluzieb_vo_verejnom_zaujme_voci_dopravcovi_ARRIVA_Nitra,_a.s._za_rok_2012_a_navrh_jej_vysporiadania.pdf (95 KB)

mat. č. 995-2013 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 197_2013-MZ zo dňa 27. 06. 2013.pdf Ikona súboru - mat. č. 995-2013 - Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 197_2013-MZ zo dňa 27. 06. 2013.pdf (80 KB)

mat.č. 1133-2013 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Základnej škole kráľa Svätopluka, Drážovská č. 6 Nitra.pdf Ikona súboru - mat.č. 1133-2013 - Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Základnej škole kráľa Svätopluka, Drážovská č. 6  Nitra.pdf (186 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021