29. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 09. mája 2013
2. máj 2013
.

Súbory na stiahnutie(56 ks):

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 09. máj 2013

mat. č. 948-2013 – Protest prokurátor Pd 41_2013-11 zo dňa 18.04.2013 Ikona súboru - mat._c.__948-2013_-_Protest_prokurator_Pd_41_2013-11_zo_dna_18.04.2013_.pdf (780 KB)

mat. č. 19-2013 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181_95-MZ zo dňa 14.12.1995.pdf Ikona súboru - mat. č. 19-2013 - Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181_95-MZ zo dňa 14.12.1995.pdf (89 KB)

mat. č. 828-2013 – Návrh na zmenu uznesenia č.270-2012-MZ zo dňa 18.10.2012 _k.ú.Zobor,parc.reg.C-KN, p. č. 11-2 a časť parcely č. 11-1, Morušová ul._.pdf Ikona súboru - mat. č. 828-2013 - Návrh na zmenu uznesenia č.270-2012-MZ zo dňa 18.10.2012 _k.ú.Zobor,parc.reg.C-KN, p. č. 11-2 a časť parcely č. 11-1, Morušová ul._.pdf (107 KB)

mat. č. 829-2013 – Návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitra _časť parc. reg.C-KN, p. č. 1413-1, k. ú. Nitra, Štefánikova tr. 3_ .pdf Ikona súboru - mat. č. 829-2013 - Návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitra _časť parc. reg.C-KN, p. č. 1413-1, k. ú. Nitra, Štefánikova tr. 3_ .pdf (407 KB)

mat. č. 875-2013-1 – Návrh počtu prijímaných žiakov do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry .pdf Ikona súboru - mat. č. 875-2013-1 - Návrh počtu prijímaných žiakov do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry .pdf (105 KB)

mat. č. 879-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _časť pozemku C- KN parc. č. 102-2 k. ú. Horné Krškany_ .doc.pdf Ikona súboru - mat. č. 879-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _časť pozemku C- KN parc. č. 102-2 k. ú. Horné Krškany_ .doc.pdf (289 KB)

mat. č. 881-2013 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly príjmovej položky 223-poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb.pdf Ikona súboru - mat. č. 881-2013 - Správa o výsledku následnej finančnej kontroly príjmovej položky 223-poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb.pdf (139 KB)

mat. č. 883-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra _kat. územie Nitra, časť pozemku registra C- KN parc. č. 7261-102 – Volek_.pdf Ikona súboru - mat. č. 883-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra _kat. územie Nitra, časť pozemku registra C- KN parc. č. 7261-102 - Volek_.pdf (211 KB)

mat. č. 885-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra _k.ú.Kynek,časť parc.reg.E- KN č.89-1,ktorá tvorí majetkovú podstatu parciel reg.C-KN č.89-142 a 89-143.pdf Ikona súboru - mat. č. 885-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra _k.ú.Kynek,časť parc.reg.E- KN č.89-1,ktorá tvorí majetkovú podstatu parciel reg.C-KN č.89-142 a 89-143.pdf (589 KB)

mat. č. 888-2013 – Návrh na prijatie daru nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitry _kat. územie Párovské Háje, Juraj Hargaš a spol._.pdf Ikona súboru - mat. č. 888-2013 - Návrh na prijatie daru nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitry _kat. územie Párovské Háje, Juraj Hargaš a spol._.pdf (199 KB)

mat. č. 889-2013 – Informatívna správa o prijímaní detí na predprimárnevzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry pre školský rok 2013-2014.pdf Ikona súboru - mat. č. 889-2013 - Informatívna správa o prijímaní detí na predprimárnevzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry pre školský rok 2013-2014.pdf (170 KB)

mat. č. 890-2013 – Návrh na vyradenie služobného motorového vozidla zn. Renault Kangoo _Mestská polícia_.pdf Ikona súboru - mat. č. 890-2013 - Návrh na vyradenie služobného motorového vozidla zn. Renault Kangoo _Mestská polícia_.pdf (103 KB)

mat. č. 891-2013 – Návrh na odovzdanie majetku mesta Nitry do správy príspevkovej organizácii Mestské služby Nitra _Priemyselná zóna JUH_.pdf Ikona súboru - mat. č. 891-2013 - Návrh na odovzdanie majetku mesta Nitry do správy príspevkovej organizácii Mestské služby Nitra _Priemyselná zóna JUH_.pdf (105 KB)

mat. č. 892-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _časť pozemku C- KN parc. č. 4621 k. ú. Nitra_ .pdf Ikona súboru - mat. č. 892-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _časť pozemku C- KN parc. č. 4621 k. ú. Nitra_ .pdf (246 KB)

mat. č. 893-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _časť pozemku C- KN parc. č. 858-1 k. ú. Nitra_ .pdf Ikona súboru - mat. č. 893-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _časť pozemku C- KN parc. č. 858-1 k. ú. Nitra_ .pdf (256 KB)

mat. č. 894-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _Osvetová beseda Janíkovce v k. ú. Veľké Janíkovce_ .pdf Ikona súboru - mat. č. 894-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _Osvetová beseda Janíkovce v k. ú. Veľké Janíkovce_ .pdf (228 KB)

mat. č. 895-2013 – Návrh záverečného účtu Mesta Nitry za rok 2012 Ikona súboru - mat._c._895-2013_-_Navrh_zaverecneho_uctu_Mesta_Nitry_za_rok_2012.pdf (7738 KB)

mat. č. 895-2013-a – Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.pdf Ikona súboru - mat. č. 895-2013-a - Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.pdf (100 KB)

mat. č. 897-2013 – Návrh na nakladanie s nehnut.vo vlast.Mesta Nitry_odpredaj spoluvl.podielu Mesta Nitry vo veľk.11671-67879-ín k pozemku parc.C-KN č.1901,1902,k.ú.Nitra ul.Spojovac.pdf Ikona súboru - mat. č. 897-2013 - Návrh na nakladanie s nehnut.vo vlast.Mesta Nitry_odpredaj spoluvl.podielu Mesta Nitry vo veľk.11671-67879-ín k pozemku parc.C-KN č.1901,1902,k.ú.Nitra ul.Spojovac.pdf (200 KB)

mat. č. 898-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Chrenová, Levická ul. _Orlíkoví_.pdf Ikona súboru - mat. č. 898-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Chrenová, Levická ul. _Orlíkoví_.pdf (258 KB)

mat. č. 901-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Horné Krškany _Š.Lužbeťák a spol. _.pdf Ikona súboru - mat. č. 901-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Horné Krškany _Š.Lužbeťák a spol. _.pdf (268 KB)

mat. č. 906-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve Mesta Nitry _Baničova 14_ .pdf Ikona súboru - mat. č. 906-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve Mesta Nitry _Baničova 14_ .pdf (294 KB)

mat. č. 907-2013 – Návrh na odpočet technického zhodnotenia prenajatého nebytového priestoru od výšky nájomného _Bohumil Hubáček_.pdf Ikona súboru - mat. č. 907-2013 - Návrh na odpočet technického zhodnotenia prenajatého nebytového priestoru od výšky nájomného _Bohumil Hubáček_.pdf (102 KB)

mat. č. 908-2013 – Návrh na zámer prenájmu nebytových priestorov v ZŠ Krčméryho 2.pdf Ikona súboru - mat. č. 908-2013 - Návrh na zámer prenájmu nebytových priestorov v ZŠ Krčméryho 2.pdf (106 KB)

mat. č. 909-2013 – Správa o výsledku kontroly uplatňovania sankčných mechanizmov mesta vyplývajúcich z uzavretých zmlúv (zmluvné pokuty a úroky z omeškania).pdf Ikona súboru - mat. č. 909-2013 - Správa o výsledku kontroly uplatňovania sankčných mechanizmov mesta vyplývajúcich z uzavretých zmlúv (zmluvné pokuty a úroky z omeškania).pdf (266 KB)

mat. č. 910-2013 – Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2013.pdf Ikona súboru - mat. č. 910-2013 - Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2013.pdf (99 KB)

mat. č. 911-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry_prenájom časti o vým.18m2 z pozemku p.č.7348-1 k.ú.Nitra .pdf Ikona súboru - mat. č. 911-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry_prenájom časti o vým.18m2 z pozemku p.č.7348-1 k.ú.Nitra .pdf (261 KB)

mat. č. 912-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _DROMOS, s. r. o., Svätoplukova 13, Nitra_.pdf Ikona súboru - mat. č. 912-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _DROMOS, s. r. o., Svätoplukova 13, Nitra_.pdf (221 KB)

mat. č. 913-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry _mestský park v Nitre na Sihoti_ .pdf Ikona súboru - mat. č. 913-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry _mestský park v Nitre na Sihoti_ .pdf (231 KB)

mat. č. 914-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _časť pozemku registra C- KN parc. č. 5492 kat. úz. Nitra_.pdf Ikona súboru - mat. č. 914-2013 - Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _časť pozemku registra C- KN parc. č. 5492 kat. úz. Nitra_.pdf (233 KB)

mat. č. 916-2013 – Návrh na zmenu uzn.MZ v Nitre č.69-2012-MZ zo dňa 5.4.2012,v znení uzn.č.187-2012-MZ zo dňa 28.6.2012,v znení uzn.č.281-2012-MZ zo dňa 18.10.2012 Matuši.ul.,k.ú.V.Janík.pdf Ikona súboru - mat. č. 916-2013 - Návrh na zmenu uzn.MZ v Nitre č.69-2012-MZ zo dňa 5.4.2012,v znení uzn.č.187-2012-MZ zo dňa 28.6.2012,v znení uzn.č.281-2012-MZ zo dňa 18.10.2012 Matuši.ul.,k.ú.V.Janík.pdf (108 KB)

mat. č. 917-2013 – Návrh na zmenu uznesenia č. 52-2010-MZ zo dňa 18.03.2010 _Návrh na odkúpenie pozemkov v Priemyselnom parku Sever do majetku mesta_.pdf Ikona súboru - mat. č. 917-2013 - Návrh na zmenu uznesenia č. 52-2010-MZ zo dňa 18.03.2010 _Návrh na odkúpenie pozemkov v Priemyselnom parku Sever do majetku mesta_.pdf (140 KB)

mat. č. 918-2013 – Návrh dodatku č. 2 Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry.pdf Ikona súboru - mat. č. 918-2013 - Návrh dodatku č. 2 Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry.pdf (100 KB)

mat. č. 919-2013 – Návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitra _prenájom pozemku reg.C-KN parc. č. 4821-1 v k. ú. Nitra, pre Ing. arch. Tibora Zelenického_.pdf Ikona súboru - mat. č. 919-2013 - Návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitra _prenájom pozemku reg.C-KN parc. č. 4821-1 v k. ú. Nitra, pre Ing. arch. Tibora Zelenického_.pdf (418 KB)

mat. č. 920-2013 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2013.pdf Ikona súboru - mat. č. 920-2013 - Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2013.pdf (119 KB)

mat. č. 921 2013 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013.pdf Ikona súboru - mat. č. 921 2013 - Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013.pdf (280 KB)

mat. č. 922-2013 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 80-2013-MZ zo dňa 14.03.2013 _futbalové ihrisko, k.ú. Dolné Krškany, časť parc.č. 1718-1_.pdf Ikona súboru - mat. č. 922-2013 - Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 80-2013-MZ zo dňa 14.03.2013 _futbalové ihrisko, k.ú. Dolné Krškany, časť parc.č. 1718-1_.pdf (101 KB)

mat. č. 925-2013 – Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na II. polrok 2013.pdf Ikona súboru - mat. č. 925-2013 - Návrh  časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na II. polrok 2013.pdf (96 KB)

mat. č. 926-2013 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly Cirkevného centra voľného času, Hviezdoslavova č. 7, Nitra – Klokočina.pdf Ikona súboru - mat. č. 926-2013 - Správa o výsledku následnej finančnej kontroly Cirkevného centra voľného času, Hviezdoslavova č. 7, Nitra - Klokočina.pdf (262 KB)

mat. č. 928-2013 – Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte SŠaRZ Nitra na rok 2013.pdf Ikona súboru - mat. č. 928-2013 - Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte SŠaRZ Nitra na rok 2013.pdf (138 KB)

mat. č. 929-2013 – Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry číslo 1_2000 o zriadení Mestskej polície v Nitre v znení dodatkov č.1, 2 a 3.pdf Ikona súboru - mat. č. 929-2013 - Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry číslo 1_2000 o zriadení Mestskej polície v Nitre v znení dodatkov č.1, 2 a 3.pdf (106 KB)

mat. č. 931-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _časť pozemku C- KN parc. č. 377-4 k. ú. Chrenová_ .pdf Ikona súboru - mat. č. 931-2013 - Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _časť pozemku C- KN parc. č. 377-4 k. ú. Chrenová_ .pdf (219 KB)

mat. č. 932-2013 – Návrh na zámer nakladania s majetkom vo vlastníctve Mesta Nitra _ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO- 36361518_ .pdf Ikona súboru - mat. č. 932-2013 - Návrh na zámer nakladania s majetkom vo vlastníctve Mesta Nitra _ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO- 36361518_ .pdf (205 KB)

mat. č. 933-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _časť pozemku E- KN parc. č.142-1 k. ú. Mlynárce_ .pdf Ikona súboru - mat. č. 933-2013 - Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _časť pozemku E- KN parc. č.142-1 k. ú. Mlynárce_ .pdf (241 KB)

mat. č. 935-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra _k.ú. Nitra, pozemky C-KN parc. č. 236-2,3,4,5_.pdf Ikona súboru - mat. č. 935-2013 - Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra _k.ú. Nitra, pozemky C-KN parc. č. 236-2,3,4,5_.pdf (337 KB)

mat. č. 936-2013 – Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva v Nitre č. 185-2009-MZ zo dňa 25.6.2009 _pozemky pod garážami – ul. Na Predmostí a Parkové nábrežie_.pdf Ikona súboru - mat. č. 936-2013 - Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva v Nitre č. 185-2009-MZ zo dňa 25.6.2009 _pozemky pod garážami - ul. Na Predmostí a Parkové nábrežie_.pdf (188 KB)

mat. č. 938-2013 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 3_2013 o poskytovaní finančného príspevku na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času.pdf Ikona súboru - mat. č. 938-2013 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 3_2013  o poskytovaní finančného príspevku na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času.pdf (151 KB)

mat. č. 939-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra _k. ú. Nitra, parc.č. 222-1 a parc. č. 1574-1, Mgr. Jakub Polák_ .pdf Ikona súboru - mat. č. 939-2013 - Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra _k. ú. Nitra, parc.č. 222-1 a parc. č. 1574-1, Mgr. Jakub Polák_ .pdf (435 KB)

mat. č. 940-2013 – Návrh na zámer nakladania s majetkom mesta _odpredaj časti pozemku reg.C- KN parc.č.904-62,k.ú.Chrenová pre Centrálnu obstarávaciu agentúru,s.r.o.skrát.názov COA,s.r.o.pdf Ikona súboru - mat. č. 940-2013 - Návrh na zámer nakladania s majetkom mesta  _odpredaj časti pozemku reg.C- KN parc.č.904-62,k.ú.Chrenová pre Centrálnu obstarávaciu agentúru,s.r.o.skrát.názov COA,s.r.o.pdf (207 KB)

mat. č. 941-2013 – Návrh na zmenu uznesenia č.76-2013-MZ zo dňa 14.3.2013 nakladanie s nehnuteľ.vo vlastníctve Mesta Nitry v k.ú.V.Janíkovce Západoslovenská distribučná,a.s.Bratislava.pdf Ikona súboru - mat. č. 941-2013 - Návrh na zmenu uznesenia č.76-2013-MZ zo dňa 14.3.2013 nakladanie s nehnuteľ.vo vlastníctve Mesta Nitry v k.ú.V.Janíkovce Západoslovenská distribučná,a.s.Bratislava.pdf (122 KB)

mat. č. 942-2013 – Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva v Nitre č. 31-2013-MZ zo dňa 21.02.2013 _Západoslovenská distribučná, a.s. k.ú. Zobor_.pdf Ikona súboru - mat. č. 942-2013 - Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva v Nitre č. 31-2013-MZ zo dňa 21.02.2013 _Západoslovenská distribučná, a.s.  k.ú. Zobor_.pdf (107 KB)

mat. č. 943-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _časť pozemku parc.reg.C-KN č. 2764-3 kat.úz. Nitra o výmere cca 114 m2 na Staničnej ulici_ .pdf Ikona súboru - mat. č. 943-2013 - Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _časť pozemku parc.reg.C-KN č. 2764-3 kat.úz. Nitra o výmere cca 114 m2 na Staničnej ulici_ .pdf (229 KB)

mat. č. 944-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnut.vo vlast.Mesta Nitry_pozemok p.C-KN č.4066-2 a budova transf.stanice súp.č.2952 na p.C-KN č.4066-2 vrát.technol.,k.ú.Nitra ul.Borová.pdf Ikona súboru - mat. č. 944-2013 - Návrh na zámer nakladania s nehnut.vo vlast.Mesta Nitry_pozemok p.C-KN č.4066-2 a budova transf.stanice súp.č.2952 na p.C-KN č.4066-2 vrát.technol.,k.ú.Nitra ul.Borová.pdf (183 KB)

mat. č. 946-2013 – Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva v Nitre č. 20-2009-MZ zo dňa 29.01.2009 _trafostanice k.ú. Zobor a k.ú. Nitra, Západoslovenská distribučná,a.s._.pdf Ikona súboru - mat. č. 946-2013 - Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva v Nitre č. 20-2009-MZ zo dňa 29.01.2009 _trafostanice k.ú. Zobor a k.ú. Nitra, Západoslovenská distribučná,a.s._.pdf (105 KB)

mat. č. 949-2013 – Výzva na vyjadrenie záujmu verejno-súkromného partnerstva pri realizácii rozvojových a investičných programov mesta Nitry.pdf Ikona súboru - mat. č. 949-2013 - Výzva na vyjadrenie záujmu verejno-súkromného partnerstva pri realizácii rozvojových a investičných programov mesta Nitry.pdf (99 KB)

mat. č. 950-2013 – Návrh na vysporiadanie práv spoločníkov v obchodnej spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s.r.o._.pdf Ikona súboru - mat. č. 950-2013 - Návrh na vysporiadanie práv spoločníkov v obchodnej spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s.r.o._.pdf (144 KB)

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 09.05.2013

Dochádzka poslancov z 29. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 09.05.2013.pdf Ikona súboru - Dochádzka poslancov z 29.  zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 09.05.2013.pdf (80 KB)

Hlasovania poslancov z 29. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 09.05.2013.pdf Ikona súboru - Hlasovania poslancov z 29.  zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 09.05.2013.pdf (419 KB)

Pozvánka na 29. (riadne) zasadnutie MZ v Nitre, konané dňa 09.05.2013 Ikona súboru - Pozvanka_na_29._(riadne)_zasadnutie_MZ_v_Nitre,_konane_dna_09.05.2013.pdf (3376 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 29. Zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 09. mája 2013 Ikona súboru - Uznesenie,_vseobecne_zavazne_nariadenie_a_dalsie_rozhodnutia_z_29._Zasadnutia_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre,_konaneho_dna_09._maja_2013.pdf (359 KB)

Zápisnica z 29. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 09.05.2013.pdf Ikona súboru - Zápisnica z 29.  zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 09.05.2013.pdf (415 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021