27. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 21. ferbruára 2013
21. február 2013
27. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 21. ferbruára 2013
27. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 21. ferbruára 2013 Súbory na stiahnutie(30 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 21.02.2013

Dochádzka poslancov z 27. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 21.2.2013.pdf Ikona súboru pdf (79 KB)

Hlasovania poslancov z 27. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 21.2.2013.pdf Ikona súboru pdf (186 KB)

Pozvánka na 27. zasadnutie (mimoriadného) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 21. februára 2013 Ikona súboru pdf (87 KB)

Uznesenie všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 27. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre konaného dňa 21.2.2013.pdf Ikona súboru pdf (254 KB)

Zápisnica z 27. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 21.2.2013 Ikona súboru pdf (223 KB)

Materiály k mimoriadnemu zasadnutiu MZ – 21. február 2013

mat. č. 753-2012 – Návrh na nakladanie s nehnut. vo vlast. mesta Nitra,k. ú. V. Janíkovce, p. reg. E KNp č 362_3,Letecká ul..pdf Ikona súboru pdf (273 KB)

mat. č. 761-2012 – Návrh na zruš. uzn. MZ v Nitre č. 117-2012 – MZ zo dňa 24.05.2012, odpr. poz. p. reg C-KN č. 466 k. ú. Nitra o vým. 755 m2 na ul. J. Kráľa.pdf Ikona súboru pdf (105 KB)

mat. č. 774-2012 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníct. Mesta Nitry – prenájom časti pozemku C KN p. č. 7425_1 k. ú. Nitra.pdf Ikona súboru pdf (385 KB)

mat. č. 775-2012 – Návrh na nakladanie s nehnuteľn. vo vlastníct. Mesta Nitry – prenájom časti pozemku C KN p. č. 4821_56 k. ú. Nitra.pdf Ikona súboru pdf (303 KB)

mat. č. 776-2012 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry – pozemok C KN p. č. 327_6 k. ú. V. Janíkovce.pdf Ikona súboru pdf (348 KB)

mat. č. 777-2012 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry – pozemok C KN p. č. 327_8 k. ú. V. Janíkovce.pdf Ikona súboru pdf (377 KB)

mat. č. 780-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v k ú Nitra – Zobor Chrenová _ZSE Distrib a s v z Enermont s. r. o..pdf Ikona súboru pdf (180 KB)

mat. č. 781-2013 – Návrh na naklad. s nehnut. vo vlast. Mesta Nitry v k. ú. Nitra – ZSE Distrib a. s. v z. Západ. energ. a. s. Nitra Hrad Podzá..pdf Ikona súboru pdf (135 KB)

mat. č. 782-2013 – Návrh na odkúpenie spoluvlastn. podielov k nehnuteľ. do vlastn. Mesta Nitry v k. ú. Dražovce – Mgr. T. Bezáková.pdf Ikona súboru pdf (256 KB)

mat. č. 788-2013 – Návrh na zmenu uznesenia MZ v Nitre č 305-2012 – MZ zo dňa 15.11.2012 – V. Jankulárová, ul. J. Mrvu.pdf Ikona súboru pdf (102 KB)

mat. č. 789-2013 – Návrh na naklad. s nehn. vo vlastn. Mesta Nitry v k. ú. Kynek – Granvia Construction s. r. o. cest. kanaliz., vec. bremeno.pdf Ikona súboru pdf (674 KB)

mat. č. 793-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľn. vo vlastníctve Mesta Nitry, prenájom časti pozemku p. č. 4720_1 k. ú. Nitra.pdf Ikona súboru pdf (214 KB)

mat. č. 794-2013 – Návrh na naklad. s nehn. vo vlast. Mesta Nitry v k. ú. Chrenová – ZSE Distrib a. s. Bratislava v zast. MUDr. K. Plevová.pdf Ikona súboru pdf (507 KB)

mat. č. 796-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľn. vo vlastn. Mesta Nitry – prenájom časti o výmere 18 m2 z pozem. p. č. 874_9 k. ú. Chrenová.pdf Ikona súboru pdf (276 KB)

mat. č. 797-2013 – Návrh na odpustenie pohľadávky – DROMOS s. r. o. Svätoplukova 13 Nitra.pdf Ikona súboru pdf (106 KB)

mat. č. 798-2013 – Návrh na zmenu uznesenia MZ v Nitre č. 322-2012 – MZ zo dňa 28.11.2012.pdf Ikona súboru pdf (101 KB)

mat. č. 799-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľ. vo vlastn. Mesta Nitra – zámena Billik, spol. s r. o., k. ú. Nitra p. č. 3952_1.pdf Ikona súboru pdf (281 KB)

mat. č. 806-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľ. vo vlast. Mesta Nitra – futb. ihrisko k. ú. D. Krškany časť p. č. 1718_1.pdf Ikona súboru pdf (251 KB)

mat. č. 807-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – Ing Aleš Kučera, časť p. č. 263 kat. úz. Kynek.pdf Ikona súboru pdf (178 KB)

mat. č. 808-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlast. Mesta Nitry, časť pozemku C KN p. č. 102_2 k. ú. H. Krškany.pdf Ikona súboru pdf (419 KB)

mat. č. 809-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnut. vo vlastn. Mesta Nitry – pozemok C KN p. č. 333_20 k. ú. Mlynárce.pdf Ikona súboru pdf (251 KB)

mat. č. 810-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastn. Mesta Nitra – k. ú. H. Krškany p. č. 32,Staromlynská ul..pdf Ikona súboru pdf (257 KB)

mat. č. 811-2013 – Návrh na zámer nakl. s nehn. vo vlast. Mesta Nitry, odpredaj spoluvl. podielu Mesta Nitry vo veľk. 11671-67879-ín k poz. parc. CKN č 19011902.pdf Ikona súboru pdf (203 KB)

mat. č. 812-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľ vo vlastn Mesta Nitra – k. ú. H. Krškany, ul. Pod Katrušou p. č. 1167.pdf Ikona súboru pdf (1073 KB)

mat. č. 813-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľ. vo vlast. Mesta Nitry, prenájájom časti pozemku p. č. 1190_8 kat. úz. Nitra.pdf Ikona súboru pdf (394 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021