Turistické informačné centrum Nitra (TIC Nitra)

Turisticko informačné centrum Nitra je súčasťou Mestského úradu v Nitre. Je zároveň odborným garantom pre oblasť cestovného ruchu za Mesto Nitra. TIC Nitra sa v súlade so schválenou  Stratégiou  rozvoja cestovného ruchu v meste Nitra na roky 2021 – 2031 snaží vytvárať podmienky pre udržateľný a zážitkový cestovný ruch, rozvoj domáceho turizmu, digitalizáciu služieb a propagáciu mesta Nitry a okolia. V rámci  skvalitňovanie služieb prevádzky TIC Nitra sa v roku 2022 stala súčasťou prevádzky  Interaktívna zóna pre deti TICadlovo.

TIC Nitra za oblasť cestovného ruchu (CR) zabezpečuje stratégiu a spracováva akčný plán rozvoja CR v meste, pripravuje analýzy a spracúva štatistiky z oblasti CR, realizuje dotačnú politiku mesta za oblasť CR, v súlade so schválenou stratégiou realizuje aktivity a podujatia v oblasti rozvoja CR, zabezpečuje marketing CR a spolupodieľa sa na prezentácii mesta doma i v zahraničí, pripravuje a realizuje projekty na získavanie finančných zdrojov v oblasti CR, spolupracuje s oblastnou organizáciou CR a ďalšími aktérmi v oblasti CR na spoločných projektoch a koordinuje oblasť CR na úrovni mesta.

Vlastná stránka TIC Nitra

Stratégia rozvoja cestovného ruchu v meste Nitra na roky 2021 – 2031
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry
Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu

Kontakty

Mgr. Jana Jarábková
referentka pre prevádzku
číslo dverí: TIC
jarabkova@nitra.sk
Eva Mesárošová
referentka pre prevádzku
číslo dverí: TIC
mesarosova@nitra.sk
Mgr. Mariana Ondrušová
referentka pre prevádzku
číslo dverí: TIC
ondrusova@nitra.sk
Ing. Alena Pivarčiová
referentka pre cestovný ruch
číslo dverí: TIC
alena.pivarciova@msunitra.sk
Mgr. Mariana Záturová
vedúca Turisticko informačného centra Nitra
číslo dverí: TIC
mariana.zaturova@msunitra.sk
Mgr. Terézia Zaujecová
odborná referentka
číslo dverí: TIC
terezia.zaujecova@msunitra.sk

Vytvorené: 21. 6. 2022