Kancelária prednostu

Kanceláriu prednostu riadi, zabezpečuje a zodpovedá za plnenie úloh vedúci kancelárie. V rámci svojej náplne riadi a koordinuje činnosť referátov kancelárie prednostu.

Kancelária prednostu:

 • prijíma stránky, oficiálnych hostí a návštevy prednostu úradu
 • zabezpečuje styk s ústrednými orgánmi, s orgánmi štátnej správy a s inými organizáciami a inštitúciami v úlohách, ktoré plní prednosta
 • administráciu uznesení MR a MZ uložených prednostovi MsÚ, pošty určenej prednosti MsÚ ako aj rozdelenie všetkej pošty určenej referátom kancelárie prednostu
 • zabezpečuje všetku administratívnu činnosť spojenú s výkonom funkcie prednostu

 Do kancelárie prednostu sú začlenení:

 • v oblasti stratégie, rozvoja a riadenia zmien v samospráve Mesta Nitra a MsÚ v Nitre vrátane modelov krízového riadenia mimoriadnych situácií
 • v oblasti kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti v znení neskorších predpisov najmä implementuje Stratégiu kybernetickej bezpečnosti MsÚ Nitra
 • v oblasti ochrany osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • v oblasti petícií zodpovedá za vybavenie petícií podľa procesného postupu v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
 • zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s organizovaním civilnej ochrany obyvateľstva
 • zabezpečuje plnenie úloh na úseku krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu
 • zabezpečuje plnenie úloh v oblasti ochranných stavieb civilnej ochrany a materiálu civilnej ochrany
 • Nastavovanie a realizácia politiky mesta Nitra pre integráciu cudzincov
 • Zabezpečovanie a koordinovanie spolupracujúcej platformy pri integrácii cudzincov s verejnými aj súkromnými inštitúciami na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni
 • Vytváranie podpory pre partnerské organizácie zainteresované na riešení integračného procesu integrácie cudzincov, participácia na nastavovaní spoločnej politiky a stratégie s vládnymi, mimovládnymi a medzinárodnými organizáciami, vrátane miestnych komunít cudzincov

Samostatné referáty:

 • zabezpečuje personálny manažment zamestnancov mesta pre mestský úrad, Stredisko mestských služieb a materské školy bez právnej subjektivity, detských jaslí okrem mestskej polície, vedúcich zamestnancov organizácií a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, poslancov mestského zastupiteľstva a členov z radov odborníkov – neposlancov komisií mestského zastupiteľstva a VMČ
 • zastupiteľstva a členov z radov odborníkov – neposlancov komisií mestského zastupiteľstva, VMČ
 • spracováva mzdy, náhradu mzdy, odmeny, odvody a dane zo mzdy,
 • eviduje doklady pre priznanie dôchodkov, daňového bonusu, nemocenských dávok a zrážok zo mzdy,
 • spracováva výkazníctvo, štatistiku a hlásenia súvisiace s mzdovou oblasťou.
 • zabezpečuje činnosti MsÚ a orgánov mesta po stránke materiálno-technickej
 • vystavuje, eviduje a likviduje faktúry, platobné poukazy, objednávky súvisiace s týmto vybavením ako ich kompletným chodom budovy MsÚ
 • zabezpečuje bežné opravy a údržbu budovy MsÚ, strojov a zariadení (elektroinštalácia, vodoinštalácia, kúrenie, vzduchotechnika, požiarna a bezpečnostná signalizácia, bleskozvody, výťahy a pod.)
 • udržiava poriadok a čistotu v priestoroch budovy MsÚ
 • zabezpečuje prevádzku automobilového parku (evidencia motorových vozidiel, nákup PHM, náhradných dielov, údržba a opravy) –
 • zabezpečuje strážnu a požiarnu službu v budove MsÚ
 • zabezpečuje správu informačného systému samosprávy
 • zabezpečuje prevádzku technického systémového a aplikačného programového vybavenia informačného systému samosprávy, GIS a jeho administráciu
 • spravuje počítačovú sieť MsÚ vrátane kompletného počítačového vybavenia
 • zabezpečuje prevádzku serverov a sieťových operačných systémov, ich zálohovanie
 • zabezpečuje komunikáciu s dodávateľmi IT služieb a tovarov,
 • koordinuje, implementuje a zabezpečuje podporu prevádzky a udržateľnosti projektu Elektronizácia služieb Mestského úradu v Nitre (OPIS).

Kontakty

Mgr. Zuzana Psotová
vedúca kancelárie prednostu
číslo dverí: 630
zuzana.psotova@msunitra.sk
Mgr. Ivana Melová
asistentka kancelárie prednostu
číslo dverí: 631
ivana.melova@msunitra.sk
Mgr. Mária Kováčová
referentka pre ľudské zdroje (PaM v školstve)
číslo dverí: 627
maria.kovacova@msunitra.sk
Mgr. Kristína Krajčovičová
referentka pre ľudské zdroje (PaM v školstve)
číslo dverí: 627
kristina.krajcovicova@msunitra.sk
Ing. Patrik Tanyasi
referent kancelárie prednostu
číslo dverí: 216
patrik.tanyasi@msunitra.sk
Ing. Dalibor Dubiňák
referent civilnej ochrany
číslo dverí: 216
dalibor.dubinak@msunitra.sk
PaedDr. Ivona Fraňová
koordinátorka integrácie cudzincov
číslo dverí: COMIN
ivona.franova@msunitra.sk
Katarína Koprdová
odborná referentka pre ľudské zdroje
číslo dverí: 618
katarina.koprdova@msunitra.sk
Jana Bakošová
referentka pre odmeňovanie
číslo dverí: 618
jana.bakosova@msunitra.sk
Monika Antonuccio
referentka generalista
číslo dverí: 618
monika.antonuccio@msunitra.sk
Monika Ternényová
referentka pre ľudské zdroje (PaM – Stredisko mestských služieb)
číslo dverí:
monika.ternenyova@msunitra.sk
Mgr. Hana Horková
referentka hospodárskej prevádzky
číslo dverí: 621
hana.horkova@msunitra.sk
Mgr. Lucia Juhásová
referentka hospodárskej prevádzky
číslo dverí: 621
lucia.juhasova@msunitra.sk
Roman Stolárik
údržbár – technik
číslo dverí: 501
roman.stolarik@msunitra.sk
Mgr. Miroslav Kopecký
údržbár – technik
číslo dverí: 501
miroslav.kopecky@msunitra.sk
Ing. Peter Veselý
referent pre správu autodopravy
číslo dverí: 621
peter.vesely@msunitra.sk
Marek Šípka
vodič
číslo dverí: 5
vodici@msunitra.sk
Milan Porubský
vodič
číslo dverí: 5
vodici@msunitra.sk
Božena Gálová
upratovačka
číslo dverí: 4
upratovacky@msunitra.sk
Beata Hamajová
upratovačka
číslo dverí: 4
upratovacky@msunitra.sk
Erika Homolová
upratovačka
číslo dverí: 4
upratovacky@msunitra.sk
Emília Mentová
upratovačka
číslo dverí: 4
upratovacky@msunitra.sk
Angela Zuzíková
upratovačka
číslo dverí: 4
upratovacky@msunitra.sk
Mgr. Richard Civáň
odborný referent IT
číslo dverí: 201
richard.civan@msunitra.sk
Bc. Marta Ščecinová
referentka pre správu ISS
číslo dverí: 202
marta.scecinova@msunitra.sk
Radoslav Kozdera
referent IT
číslo dverí: 212
radoslav.kozdera@msunitra.sk
Bc. Silvester Patai
referent IT
číslo dverí: 202
silvester.patai@msunitra.sk
Bc. Jozef Együd
referent IT
číslo dverí: 212
jozef.egyud@msunitra.sk
Mgr. Miloš Kocúr
referent pre správu webovej stránky
číslo dverí: 616
milos.kocur@msunitra.sk

Vytvorené: 21. 6. 2022
Upravené: 20. 2. 2024