9. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 08. septembra 2011
30. august 2011
9. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 08. septembra 2011

9. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 08. septembra 2011 Súbory na stiahnutie(30 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 08.09.2011

Dochádzka poslancov z 9. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 08. septembra 2011 Ikona súboru pdf (59 KB)

Hlasovania z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 8. 9. 2011 Ikona súboru pdf (268 KB)

Pozvánka na 9. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 08. septembra 2011 Ikona súboru pdf (67 KB)

U z n e s e n i e, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 9. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 8. septembra 2011 Ikona súboru pdf (231 KB)

Zápisnica z 9. zasadnutia _riadneho_ Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 8. septembra 2011 Ikona súboru pdf (316 KB)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 8. september 2011

mat 131-2011 Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2011 Ikona súboru pdf (54 KB)

mat 175-2011 Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21_009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatku č. 1 Ikona súboru pdf (222 KB)

mat 176-2011 vrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 22_2009 pre vyhlasovanie, organizovanie a vyhodnocovanie súťaží k predaju a prenájmu majetku mesta Nitry Ikona súboru pdf (170 KB)

mat 177-2011. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra Ikona súboru pdf (3474 KB)

mat 219_2011 – Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach za I. polrok 2011 Ikona súboru pdf (119 KB)

mat 252_2011 Návrh na stanovenie priorít pre podporu projektov v zmysle VZN č. 1_2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov na rok 2012 Ikona súboru pdf (97 KB)

mat 257-2011 Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry Ikona súboru pdf (372 KB)

mat 259-2011 Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Chladfruct, s.r.o., Dubíkova 2, 949 01 Nitra) Ikona súboru pdf (318 KB)

mat 260-2011 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.131_2011-MZ zo dňa 26.05.2011 (MŠ Za Humnami) Ikona súboru pdf (301 KB)

mat 261-2011 Návrh na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitry víťazovi OVS (Ing. Aladár Horváth Xedox, Novozámocká 104, 949 05 Nitra, IČO 14042487) Ikona súboru pdf (266 KB)

mat 262-2011 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 193_2010-MZ zo dňa 17.06.2010 (KAMY s.r.o., F. Mojtu 14, 949 01 Nitra, IČO 45989478) Ikona súboru pdf (261 KB)

mat 264-2011 Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry v k.ú. Nitra Ikona súboru pdf (330 KB)

mat 265-2011 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 97_2011- MZ zo Ikona súboru pdf (80 KB)

mat 267-2011 Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Nitra Ikona súboru pdf (595 KB)

mat 273-2011 Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2011 Ikona súboru pdf (67 KB)

mat 275-2011 ávrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra Ikona súboru pdf (77 KB)

mat 276-2011 Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra Ikona súboru pdf (72 KB)

mat 277-2011 Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra Ikona súboru pdf (74 KB)

mat 280-2011 Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra Ikona súboru pdf (72 KB)

mat 284-2011 Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry Ikona súboru pdf (79 KB)

mat 289-2011 Návrh na zmenu v členstve Výboru mestskej časti č. 4 Klokočina Ikona súboru pdf (62 KB)

mat268-2011 Správa o vybavovaní sťažností a petícií za I. polrok 2011 Ikona súboru pdf (171 KB)

mat 272-2011 Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zameranej na príjmy mesta – položka 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku  Ikona súboru pdf (92.8 KB)

mat 278-2011 Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve mesta Nitry (DOS Hollého, Bytový dom – Senior)  Ikona súboru pdf (63.3 KB)

mat 281 -2011 Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra ( k.ú. Zobor, pozemky „E“ KN parc. č. 2731, 3876, 3877 a 3908_3)  Ikona súboru pdf (571.4 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021