7. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 30. júna 2011
30. jún 2011
7. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 30. júna 2011
7. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 30. júna 2011 Súbory na stiahnutie(63 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 30.06.2011

Dochádzka poslancov z 7. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 30. júna 2011 Ikona súboru pdf (18 KB)

Hlasovanie z 7. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 30. júna 2011 Ikona súboru pdf (375 KB)

Pozvánka na 7. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 30. júna 2011 Ikona súboru pdf (99 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 7. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 30. júna 2011 Ikona súboru pdf (297 KB)

Zápisnica zo 7. zasadnutia _riadneho_ Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 30. júna 2011 Ikona súboru pdf (420 KB)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 30. jún 2011

mat 148-2011terasa APIS _2_ Ikona súboru pdf (67 KB)

139_2011 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra Ikona súboru pdf (70 KB)

140_2011 – Návrh Časového plánu zasadnutí Mestskej mediálnej rady v Nitre Ikona súboru pdf (87 KB)

211-2011 -MsS Nový most Kolumbárium Mests cint Ikona súboru pdf (64 KB)

212_2011 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra Ikona súboru pdf (74 KB)

mat 141_2011 MEDOVIC prenájom Ikona súboru pdf (85 KB)

mat 144-2011 Krajmer zmena uznesenia-MZ Ikona súboru pdf (71 KB)

mat 145-2011trafostanica Golianova Ikona súboru pdf (68 KB)

mat 146-2011JKrala Kuklovi Ikona súboru pdf (72 KB)

mat 147-2011 terasa Sefkii Ikona súboru pdf (67 KB)

mat 149-2011 terasa Thurzo Ikona súboru pdf (66 KB)

mat 150-2011 terasa Menaf Abduraimi _2_ Ikona súboru pdf (66 KB)

mat 154-2011 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly vymáhania pohľadávok po lehote splatnosti Službyt Nitra s.r.o. Ikona súboru pdf (80 KB)

mat 157-2011 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v správe Základnej školy s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra Ikona súboru pdf (58 KB)

mat 159-2011 – Návrh časových plánov zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva Ikona súboru pdf (112 KB)

mat 160-2011 odovzd NM do správy SMŠ Nitra Ikona súboru pdf (63 KB)

mat 161-2011sutazne podmienky 131 Ikona súboru pdf (95 KB)

mat 162-2011 ZSE trafo 6312_221-zmena uznesenia Ikona súboru pdf (67 KB)

mat 163-2011 Petrovič a spol -zmena uznesenia Ikona súboru pdf (61 KB)

mat 164-2011 terasa ATRIUM Turbova _2_ Ikona súboru pdf (66 KB)

mat 165-2011terasa DONIS _2_ Ikona súboru pdf (67 KB)

mat 166-2011terasa KMK NR_LAMARINA Ikona súboru pdf (65 KB)

mat 167-2011 OVS OSP Ikona súboru pdf (103 KB)

mat 168-2011 KM Management Ikona súboru pdf (68 KB)

mat 169-2011 Informativna sprava Zoborske kasarne-9_6_2011 Ikona súboru pdf (177 KB)

mat 170-2011 VERKO prenájom _2_ Ikona súboru pdf (86 KB)

mat 171-2011 OVS – Park pod Borinou Ikona súboru pdf (123 KB)

mat 172- 2011 MUDr Plevová – Ikona súboru pdf (78 KB)

mat 173-2011 Škvareninoví Ikona súboru pdf (74 KB)

mat 174-2011 Granvia II _2_ Ikona súboru pdf (97 KB)

mat 175-2011VZN_21_2009-dod1a2 Ikona súboru pdf (67 KB)

mat 176-2011 VZN_22_2009-dod1 – MR Ikona súboru pdf (70 KB)

mat 177-2011 zásady hospodárenia – Nitra Ikona súboru pdf (63 KB)

mat 178-2011 zmena uznesenia ROEP Mlynárce Ikona súboru pdf (60 KB)

mat 179-2011 – Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry prof. PhDr. Alexandrovi Ruttkayovi, DrSc. Ikona súboru pdf (83 KB)

mat 180-2011 – Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry PhDr. Karolovi Pietovi, DrSc. Ikona súboru pdf (73 KB)

mat 181-2011 terasa MOIRA _2_ Ikona súboru pdf (67 KB)

mat 182-2011 Bihary doc Ikona súboru pdf (74 KB)

mat 187-Byty Diely – Službyt Nitra Ikona súboru pdf (65 KB)

mat 189-2011 – Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na II. polrok 2011 Ikona súboru pdf (65 KB)

mat 192- 2011 Rybanska_MZ Ikona súboru pdf (77 KB)

mat 194-2011 RINOX-14 6 2011 Ikona súboru pdf (92 KB)

mat 195-2011HoReCup Ikona súboru pdf (106 KB)

mat 196-2011 COOP_V Jan -zmena uznesenia Ikona súboru pdf (66 KB)

mat 199-2011 Ivanová – MZ 30 06 2011 Ikona súboru pdf (71 KB)

mat 200-2011 Halmová Čibík – MZ 30 06 2011 Ikona súboru pdf (72 KB)

mat 206-2011 KARDIOCENTRUM – zámer odpredaja Ikona súboru pdf (64 KB)

mat 207-2011 – Návrh – Koncepcia rozvoja CR v Nitre Ikona súboru pdf (1187 KB)

mat 210 -2011 – zámer Hlavačka Ikona súboru pdf (70 KB)

mat 211-2011 zámer na odpredaj-Elman Ikona súboru pdf (74 KB)

mat 213-2011Bunka – miesto pre súčasnú kultúru Ikona súboru pdf (73 KB)

mat 214-2011 -MsS Nový most Kolumbárium Mests cint Ikona súboru pdf (64 KB)

mat 216-2011 Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta na rok 2011 Ikona súboru pdf (71 KB)

mat 94-2011Mušak doc Ikona súboru pdf (77 KB)

Navrh dodatku Ikona súboru pdf (72 KB)

Návrh pravidiel zostavovania rozpočtu mesta Nitry na rok 2012 Ikona súboru pdf (340 KB)

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania VZN mesta Nitry č. 12001 v znení dodatkov o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta so zameraním na záchranu a obnovu národných kultúrnych pamiatok Ikona súboru pdf (95 KB)

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zameranej na správnosť vyúčtovania dotácií poskytnutých pre Hokejový klub HC Nitra a.s., Jesenského č. 2, Nitra Ikona súboru pdf (82 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021