46. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 20.11. 2014
20. november 2014
.
Súbory na stiahnutie(58 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 20.11.2014

Hlasovania poslancov zo 46. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 20. 11. 2014 Ikona súboru pdf (227 KB)

Pozvánka na 46. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 20.11. 2014 Ikona súboru pdf (76 KB)

U z n e s e n i e, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia zo 46. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 20. novembra 2014 Ikona súboru pdf (218 KB)

Účasť poslancov na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach MZ v Nitre v roku 2014 Účasť poslancov na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach MZ v Nitre v roku 2014 Ikona súboru pdf (54 KB)

Zápisnica zo 46. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 20.11.2014 Ikona súboru pdf (384 KB)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 20. november 2014

mat č 1633-2014 – Stanovisko Komisie MZ v Nitre pre financovanie správu majetku a podnikateľskú činnosť Ikona súboru pdf (28 KB)

mat č. 1639-2014 Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta na rok 2014 _2 Ikona súboru pdf (337 KB)

mat. č. 1573-2014 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 291_2014-MZ zo dňa 09.10.2014.pdf Ikona súboru pdf (411 KB)

mat. č. 1583-2014 – zmena uz. 99-2014-prenájom poz. na Podzámskej ul.pdf Ikona súboru pdf (100 KB)

mat. č. 1585-2014 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 10_2014 .pdf Ikona súboru pdf (182 KB)

mat. č. 1586-2014 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 11_2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf Ikona súboru pdf (101 KB)

mat. č. 1593-2014 – Zámer na nakl.-PhDr.Buday-SANDRO-odpredaj poz., k. ú. Nitra.pdf Ikona súboru pdf (1715 KB)

mat. č. 1594-2014 – Informatívna správa o obnove a revitalizácii národnej kultúrnej pamiatky Zoborský kláštor.pdf Ikona súboru pdf (107 KB)

mat. č. 1596-2014-1 – Preukázaná strata za poskytovanie služieb vo verejnom záujme voči dopravcovi ARRIVA Nitra, a.s. za rok 2013 a návrh jej vysporiadania.pdf Ikona súboru pdf (89 KB)

mat. č. 1596-2014-2 – Preukázaná strata za poskytovanie služieb vo verejnom záujme voči dopravcovi ARRIVA Nitra, a.s. za rok 2013 a návrh jej vysporiadania – Príloha 1,2,3 Ikona súboru pdf (4118 KB)

mat. č. 1600-2014 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (ZŠ Nábrežie mládeže – prenájom služobného bytu).pdf Ikona súboru pdf (85 KB)

mat. č. 1601-2014 – Správa o výsledku kontroly dodržiavania záväzkových vzťahov s dodávateľmi Mestské služby Nitra.pdf Ikona súboru pdf (166 KB)

mat. č. 1602-2014 – Zmena uz. č. 255-2014 nakl.-prenáj.poz. pre spol.DATA-ZDROJ, a. s. Nitra.pdf Ikona súboru pdf (98 KB)

mat. č. 1603-2014 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Centrum Slniečko, n.o., Hlboká 9, Nitra.pdf Ikona súboru pdf (164 KB)

mat. č. 1604-2014 – Návrh na odovzdanie majetku mesta Nitry do správy príspevkovej organizácii Mestské služby Nitra.pdf Ikona súboru pdf (88 KB)

mat. č. 1606-2014 – Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 9_2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Mlynárce I. , Nitra.pdf Ikona súboru pdf (1087 KB)

mat. č. 1607-2014- Návrh na nakl.-Zsl.distribučná, a.s. v.z. B.V.REAL, s.r.o., k.ú. Zobor-vec. brem.pdf Ikona súboru pdf (435 KB)

mat. č. 1609-2014 – Návrh na nakl. ZVS,a.s.-kanaliz.-čerpacia stanica ČS4 a ČS5, k.ú.Dražovce-vec.brem.pdf Ikona súboru pdf (346 KB)

mat. č. 1611-2014 – Návrh na nakl.-časť poz.EKN p.č. 248-1 a časť poz.CKN p.č. 926-5 k. ú. D.Krškany.pdf Ikona súboru pdf (775 KB)

mat. č. 1613-2014 – Zmena uz. 247-2014-MZ- Zsl.distribučná, a.s. Bratislava – vec. bremeno Rýnska ul.pdf Ikona súboru pdf (123 KB)

mat. č. 1614-2014 – Zmena uz. 254-2014-MZ-k.ú. Nitra, pozem. pod trafostanicou Mostná ul.pdf Ikona súboru pdf (96 KB)

mat. č. 1616-2014-1 Návrh na nakl.s nehn.-kat. úz. Nitra ul. Ďurková o.č.13,15.pdf Ikona súboru pdf (1416 KB)

mat. č. 1618-2014 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Diecéznej charite Nitra -Nízkoprahové denné centrum, Dom charity sv. Rafaela, Štúrova 57, Nitra.pdf Ikona súboru pdf (156 KB)

mat. č. 1619-2014 – Správa o výsledku kontroly vybavovania pripomienok, podnetov a požiadaviek výborov mestských častí.pdf Ikona súboru pdf (112 KB)

mat. č. 1620-2014 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Súkromnej základnej umeleckej škole TRALA, Ďurkova č. 18, Nitra.pdf Ikona súboru pdf (149 KB)

mat. č. 1624-2014 – Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií 2014 – 2015.pdf Ikona súboru pdf (752 KB)

mat. č. 1625-2014 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Slovenská sporiteľňa, a.s., prenájom časti nehnuteľnosti).pdf Ikona súboru pdf (86 KB)

mat. č. 1626-2014 – Návrh na realizáciu investičného zámeru Mesta Nitry – Dostavba areálu Letného kúpaliska Sihoť formou verejno-súkromného partnerstva Ikona súboru pdf (6151 KB)

mat. č. 1627-2014 – Zrušenie uz. 284-2013 Ms.elektráreň, a.s. v.z. Enermont, s.r.o.-vec.brem.pdf Ikona súboru pdf (112 KB)

mat. č. 1628-2014 – Zmena uz. č. 182-2010-MZ prepoj. komunik.-úsek pri areáli Agrokomplexu.pdf Ikona súboru pdf (103 KB)

mat. č. 1629-2014 – Návrh na nakl.-pozem.vo dvore na Spojovacej a Hodžovej ul Ikona súboru pdf (3356 KB)

mat. č. 1631-2014 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (M. Šimoneková, prenájom častí pozemkov v k.ú. Nitra na Štefánikovej tr.).pdf Ikona súboru pdf (1603 KB)

mat. č. 1632-2014 – Návrh na nakl.-nebyt. priestor zdravot. stred. – Novozámocká 129,v k.ú. D.Krškany.pdf Ikona súboru pdf (107 KB)

mat. č. 1633-2014-1 – Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2015 – 2017.pdf Ikona súboru pdf (2113 KB)

mat. č. 1633-2014-2 – Programový rozpočet na roky 2015-2017.pdf Ikona súboru pdf (2013 KB)

mat. č. 1633-2014-a – Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mesta Nitry na rok 2015 s výhľadom na roky 2016-2017 Ikona súboru pdf (103 KB)

mat. č. 1634-2014 – Zámer nakl.-Top Pharmex Rišňovce spol. s r.o.-lekáreň v polikl. Klokočina.pdf Ikona súboru pdf (784 KB)

mat. č. 1635-2014 – Zámer nakl.-PROXENTA Private Equity, s.r.o.pdf Ikona súboru pdf (359 KB)

mat. č. 1636-2014 – Zámer nakl.-k.ú. Nitra, odpredaj časti pozemku Párovská ul.pdf Ikona súboru pdf (913 KB)

mat. č. 1637-2014 – Zámer nakl.-odpredaj časti poz. Ružová ul.pdf Ikona súboru pdf (1864 KB)

mat. č. 1638-2014 – Zmena uz. 218-2014-MZ pozem. pod trafostanicou Mostná ul.pdf Ikona súboru pdf (87 KB)

mat. č. 19 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181_95 zo dňa 14.12.1995.pdf Ikona súboru pdf (77 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021