45. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 09. októbra 2014
9. október 2014
.
Súbory na stiahnutie(42 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 09.10.2014

Dochádzka zo 45. (riadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 09. 10. 2014 .pdf Ikona súboru pdf (55 KB)

Hlasovania zo 44. (riadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 04. 09. 2014.pdf Ikona súboru pdf (298 KB)

Pozvánka na 45. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 09.10. 2014 Ikona súboru pdf (66 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia zo 45. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 09. októbra 2014.pdf Ikona súboru pdf (223 KB)

Zápisnica zo 45. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 16.10.2014 Ikona súboru pdf (361 KB)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 09. október 2014

mat č. 1598-2014 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2014 Ikona súboru pdf (182 KB)

mat. č. 1023-2014 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102_2013 – MZ zo dňa 14.03.2013.pdf Ikona súboru pdf (54 KB)

mat. č. 1500-2014 – Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu nebytového priestoru v bytovom dome na ulici Smetanova 8,10,12 s.č.368..pdf Ikona súboru pdf (79 KB)

mat. č. 1515-2014 – Návrh Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Centra voľného času Domino, Štefánikova trieda 63, Nitra.pdf Ikona súboru pdf (89 KB)

mat. č. 1536-2014 – Návrh na opätovné zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu.pdf Ikona súboru pdf (100 KB)

mat. č. 1550-2014 – Návrh na odovzdanie majetku mesta Nitry do správy príspevkovej organizácii Mestské služby Nitra.pdf Ikona súboru pdf (96 KB)

mat. č. 1551-2014 – Návrh na odovzdanie majetku mesta Nitry do správy ZŠ Kráľa Svätopluka.pdf Ikona súboru pdf (81 KB)

mat. č. 1553-2014- Správa o činnosti Mestskej mediálnej rady v Nitre a Redakčnej rady Mesta Nitry .pdf Ikona súboru pdf (84 KB)

mat. č. 1559-2014 – Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitra (nebytový priestor č. 12-29, Za Ferenitkou 21-27).pdf Ikona súboru pdf (1377 KB)

mat. č. 1562-2014 – Návrh na delegovanie zástupcov mesta Nitry do Mestskej školskej rady v Nitre.pdf Ikona súboru pdf (83 KB)

mat. č. 1565-2014 – Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu.pdf Ikona súboru pdf (1443 KB)

mat. č. 1566-2014 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č 271_2014-MZ zo dňa 04. 09. 2014.pdf Ikona súboru pdf (76 KB)

mat. č. 1567-2014 – Návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 15_2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatku č. 1, 2, 3 a 4.pdf Ikona súboru pdf (510 KB)

mat. č. 1568-2014 – Poradovník žiadostí 2 časť.- o pridelenie 1,2,3-izbových bytov.pdf Ikona súboru pdf (108 KB)

mat. č. 1569-2014 – Zoznam žiadateľov o pridelenie nájomných bytov v Bytovom dome Olympia, ktorým bolo schválené pridelenie 1 a 2 izbových nájomných bytov .pdf Ikona súboru pdf (92 KB)

mat. č. 1573-2014 – prenájom nebyt. priest.ZUŠ Jozefa Rosinského,Vajanského 1.pdf Ikona súboru pdf (112 KB)

mat. č. 1574-2014 – Návrh na zmenu uz. 200-2014-nakl.- poz. CKN p.č. 333-21-333-34 k. ú. Mlynárce.pdf Ikona súboru pdf (112 KB)

mat. č. 1575-2014 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (parc. č. 5298_5 a parc. č. 5298_6 kat. úz. Nitra).pdf Ikona súboru pdf (816 KB)

mat. č. 1576-2014 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (areál bývalého verejného osvetlenia v mestskom parku Sihoť).pdf Ikona súboru pdf (1564 KB)

mat. č. 1577-2014 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, MARTINÁK, s.r.o.) .pdf Ikona súboru pdf (620 KB)

mat. č. 1579-2014 – Návrh na zmenu uz.404-2011 prenáj.nebyt.priest. a voľn. plôch Ms tržnice-Štefánikov. ul.a Jurkovičova.pdf Ikona súboru pdf (525 KB)

mat. č. 1580-2014 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 8_2014 o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry.pdf Ikona súboru pdf (170 KB)

mat. č. 1581-2014 – Návrh Dodatku č. 7 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21_2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6.pdf Ikona súboru pdf (243 KB)

mat. č. 1582-2014 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 153_2014-MZ zo dňa 15.5.2014 (trafostanica k. ú. Zobor, parc. č. 5343_6, Ľaliová ul.).pdf Ikona súboru pdf (99 KB)

mat. č. 1587-2014 – Protest prokurátora Pd 140144403-5 zo dňa 27.08.2014.pdf Ikona súboru pdf (117 KB)

mat. č. 1589-2014 – Návrh na zmenu uz. 161-2014 zámer nakl.-poz.CKN p.č.333-20 k.ú. Mlynárce.pdf Ikona súboru pdf (111 KB)

mat. č. 1590-2014 – Návrh na zámer nakl.-odpredaj priľahl. poz. k BD-Ďurková o. č. 13,15.pdf Ikona súboru pdf (1682 KB)

mat. č. 1591-2014 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (zámena pozemkov kat. úz. Zobor) .pdf Ikona súboru pdf (744 KB)

mat. č. 1592-2014 – Návrh na zmenu uz.251-2014 k.ú.P.Háje, Spoločenstvo Hájespol zastúp. Mgr.Šedovičovou.pdf Ikona súboru pdf (111 KB)

mat. č. 1595-2014 – Návrh na prijatie daru do vlastníctva Mesta Nitra -GRANVIA, a.s.pdf Ikona súboru pdf (538 KB)

mat. č. 19 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181_95 zo dňa 14.12.1995.pdf Ikona súboru pdf (77 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021