45. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 15.11.2018
6. november 2018

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 15.11.2018


Materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 15.11.2018


Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 15.11.02018


Voľba pracovných komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre – 15.11.2018


3.

Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre – 15.11.2018

3-1.

Materiál č. 19

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995

3-2.

Materiál č. 906/2017

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 335/2016-MZ zo dňa 13.10.2016

3-3.

Materiál č. 1359/2018

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 55/2018-MZ zo dňa 01.03.2018

3-4.

Materiál č. 1563/2018

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 255/2018-MZ zo dňa 13.9.2018

3-5.

Materiál č. 1542/2018

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 256/2018 – MZ zo dňa 13.09.2018


4.

Materiál č. 1626/2018

Správa o výsledku kontroly skladového hospodárstva Strediska mestských služieb


5.

Materiál č. 1624/2018

Správa o výsledku kontroly použitia dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta vo vybraných športových kluboch (BKM Junior UKF Nitra, Mestský futsalový klub Nitra, Cyklistický klub Nitra)


6.

Materiál č. 1625/2018

Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania príspevku poskytnutého z rozpočtu mesta na mestskú autobusovú dopravu dopravcovi ARRIVA Nitra a.s.


7.

Materiál č. 1638/2018

Doplatok príspevku za poskytovanie služieb vo verejnom záujme voči dopravcovi ARRIVA Nitra, a. s. za rok 2017 a návrh jeho vysporiadania


8.

Materiál č. 1622/2018

Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2019 – 2021


9.

Materiál č. 1621/2018

Návrh operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií  a chodníkov na území mesta Nitry na obdobie zimnej sezóny 2018 – 2019


10.

Materiál č. 1640/2018

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 10/2018 o určení názvu ulice v časti mesta Dražovce- Cez panské


11.

Materiál č. 1636/2018

Návrh na predĺženie doby nájmu Zimného štadióna v Nitre (HK Nitra, s.r.o., Jesenského 2, 949 01 Nitra, IČO: 48 178 802)


12.

Materiál č. 1632/2018

Návrh na schválenie využitia nebytových priestorov v dome smútku na Cintoríne sv. Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre (Krematórium Nitra, s. r. o.)


13.

Materiál č. 1619/2018

Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do majetku mesta Nitra (novovytvorená parcela registra „C“ KN č. 2397/7 o výmere 6 m2 v kat. úz. Chrenová)


14.

Materiál č. 1519/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (zriadenie vecného bremena k záhradkám v kat. území Mlynárce – Západoslovenská distribučná, a.s.)


15.

Materiál č. 1586/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Nitra (ZsDis, a.s., vecné bremeno k stavbe „NA Nitra, VN 380, Novozámocká, VNK“)


16.

Materiál č. 1623/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom pozemkov v lokalite Kamenec k.ú. Mlynárce – vo vlastníctve Mesta Nitra / Stability Invest, s.r.o., /


17.

Materiál č. 1628/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Horné Krškany (Mediderma Invest, s.r.o., odpredaj pozemku „C“KN parc. č. 969 na Novozámockej ul.)


18.

Materiál č. 1629/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Veľké Janíkovce (AGILE, s.r.o., prenájom pozemku „E“KN parc. č. 1150/44)


19.

Materiál č. 1582/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 205/2018-MZ zo dňa 21.06.2018 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – Machajová- prenájom záhrady, k.ú. H. Krškany)


20.

Materiál č. 1590/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 347/2017-MZ zo dňa 23.11.2017 (prenájom časti pozemku na Podzámskej ul. – Ing. R. Chlebo)


21.

Materiál č. 1591/2018

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.121/2018-MZ zo dňa 05.04.2018 (Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 336/2010-MZ zo dňa 18.11. 2010, v znení uznesenia č. 40/2011 – MZ zo dňa 24.02.2011v znení uznesenia č. 361/2012-MZ zo dňa 13.12. 2012, v znení uznesenia č.303/2014-MZ zo dňa 9.10.2014, v znení uznesenia č. 416/2015-MZ zo dňa 26.11. 2015, v znení uznesenia č. 181/2017-MZ zo dňa 18.05. 2017- p. Villár a manž. – prenájom pozemku, k. ú. Chrenová)


22.

Materiál č. 1581/2018

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.217/2018-MZ zo dňa 21.06.2018


23.

Materiál č. 1637/2018

Návrh na zámer nakladania s majetkom vo vlastníctve spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. (tenisové kurty v areáli futbalového štadióna FC Nitra)


Dodatočné materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 15.11.2018

2.

Materiál č. 1639/2018

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta Nitry na rok 2018


3.

Materiál č. 1642/2018

Návrh zmeny cestovného poriadku MAD v Nitre


4.

Materiál č. 1643/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 147/2017-MZ zo dňa 18.5.2017 (Návrh na prijatie úveru na financovanie investičných akcií v roku 2017)


5.

Materiál č. 1644/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 264/2018-MZ zo dňa 13.9.2018


6.

Výpis z uznesenia Komisie Mestského zastupiteľstva pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť zo zasadnutia konaného dňa 29.10.2018


7.

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mesta Nitry na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021


Interpelácie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 15.11.2018


Diskusia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 15.11.2018


Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre – 15.11.2018


 

 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021