42. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 26. júna 2014
26. jún 2014
.
Súbory na stiahnutie(59 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 26.06.2014

Dochádzka zo 42. (riadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 26. 06. 2014.pdf Ikona súboru pdf (80 KB)

Hlasovania zo 42. (riadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 26. 06. 2014.pdf Ikona súboru pdf (307 KB)

Pozvánka na 42. zasadnutie _riadneho_ Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 26.06.2014 Ikona súboru pdf (117 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia zo 42. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 26. júna 2014 Ikona súboru pdf (335 KB)

Zápisnica zo 42. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 26.6.2014 Ikona súboru pdf (507 KB)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 26. jún 2014

mat č.1502-2014 Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2014 Ikona súboru pdf (197 KB)

mat.1023-Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102_2013 – MZ zo dňa 14.03.2013.pdf Ikona súboru pdf (81 KB)

mat.1242-Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 111_2001 – MZ.pdf Ikona súboru pdf (60 KB)

mat.1313-2014-1 Inf. správa o plnení Akčného plánu Ikona súboru pdf (4664 KB)

mat.1430-2014 nakl.-k.ú. D.Krškany, manželia Pribilincoví, Biovetská ul. 36A.pdf Ikona súboru pdf (1597 KB)

mat.1435-2014-1 odkúp.stav.objekt.-Stavabbas a MD REAL-Čerešňový vrch 39 RD.pdf Ikona súboru pdf (368 KB)

mat.1451-2014 VZN č.5-2014 o určení názvu verej. priestran.v časti-Staré Mesto.pdf Ikona súboru pdf (498 KB)

mat.1453-2014-1 zmena uz.č.170-2014-MZ-zámer nakl.-garáže ul. Schurmannova.pdf Ikona súboru pdf (240 KB)

mat.1456-2014 zmena uz.č.164-2013-MZ-Ing. Hodál a spol.-zámer zámeny Višňová ul.pdf Ikona súboru pdf (132 KB)

mat.1457-2014 zmena uz č.210-2013-MZ-Ing.Hodál a spol.-zámena Višňová ul.pdf Ikona súboru pdf (132 KB)

mat.1461-2014 časové plány práce stálych komisií MZ na II. polrok 2014 Ikona súboru pdf (4468 KB)

mat.1463-2014 odpredaj bytov, spol. častí domu, spol.zariad. domu a pozemku.pdf Ikona súboru pdf (119 KB)

mat.1465-2014 VZN č. 6-2014 o zmene názvu ulice v časti-Chrenová.pdf Ikona súboru pdf (206 KB)

mat.1467-2014 odkúp.nehn.do vlastn.Mesta-Združenie IBV Pri Háji II,Kynek.pdf Ikona súboru pdf (1168 KB)

mat.1469-2014 zmena uz.38-2014-MZ Zsl. distribučná, k.ú. Nitra-vecné bremeno.pdf Ikona súboru pdf (105 KB)

mat.1470-2014 nakl.-poz. CKN p.č.333-21-333-34 k. ú.Mlynárce.pdf Ikona súboru pdf (416 KB)

mat.1471-2014 Dodat.č. 5 VZN č.15-2007 o dodržiav.verej.poriad.pdf Ikona súboru pdf (703 KB)

mat.1472-2014 nakl.zmena uz.-37-2014-MZ Zsl.distribučná – vec.brem..pdf Ikona súboru pdf (105 KB)

mat.1473-2014-MZ deleg.zástupcov mesta v orgánoch škol.samosprávy.pdf Ikona súboru pdf (127 KB)

mat.1474-2014 Správa o evid. požiadavkách na -Zmeny a doplnky č. 5 ÚP mesta Ikona súboru pdf (8185 KB)

mat.1475-2014 nakl.-zmena uz. č.42-2014-MZ-manž. Haulikovci, Kamenná ul.pdf Ikona súboru pdf (853 KB)

mat.1476-2014 nakl.-Rastislav Maxinčák a manž. Michaela, prenájom poz. na Levickej ul.pdf Ikona súboru pdf (1155 KB)

mat.1477-2014 Návrh pravidiel zostavovania rozpočtu na r.2015.pdf Ikona súboru pdf (188 KB)

mat.1478-2014 NFKv Súkromnej ZUŠ ARS Studio, Škultétyho ul.č.1 Nitra.pdf Ikona súboru pdf (241 KB)

mat.1479-2014 nakl.-novovytvor.poz.C KN p.č. 131-4 k.ú. Mlynárce.pdf Ikona súboru pdf (252 KB)

mat.1480-2014 plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014.pdf Ikona súboru pdf (178 KB)

mat.1481-2014 kontrola postupu VO- Nákup interaktívnych tabúľ pre ZŠ.pdf Ikona súboru pdf (153 KB)

mat.1482-2014 zmena uz.č.214-2013-MZ-mestský park v Nitre na Sihoti.pdf Ikona súboru pdf (676 KB)

mat.1483-2014 nakl.-prenáj.časti z poz.p.č.7831-1, k.ú. NR pre Arriva Transport Services.pdf Ikona súboru pdf (728 KB)

mat.1484-2014 nakl.-zmena uz.č.39-2014-MZ Zsl. distribučná, a.s. v zast.R.Mikulášikom, k.ú.Mlynárce-vec.brem.pdf Ikona súboru pdf (104 KB)

mat.1486-2014 nakl.-Zsl.distribučná -vec.bremeno, CKN p.č.7444-1.pdf Ikona súboru pdf (224 KB)

mat.1488-2014 zriadenie bezodpl. vec. bremena-Chodník Chrenová-V.Janíkovce.pdf Ikona súboru pdf (129 KB)

mat.1489-2014 pridel.dodatoč. dotácií z rozp. Mesta na r. 2014 pre cieľ.oblasť tel.kultúra.pdf Ikona súboru pdf (137 KB)

mat.1490-2014 ročn. plán náklad. a výnosov za nebyt. priestory zverené do správy Službytu Nitra.pdf Ikona súboru pdf (184 KB)

mat.1491-2014 Správa o výsled. hosp.Službyt-u s nebyt. priestor. mesta v zmysle Komisionárskej zmluvy.pdf Ikona súboru pdf (230 KB)

mat.1492-2014 nakl.- prenáj. nebyt. priest. a poz.na Ms tržnici-rod. Hubáčková.pdf Ikona súboru pdf (323 KB)

mat.1493-2014 majetk.práv.usp.- Projekt stavby PD prepoj Wilsonovo nábr.-Hodžova ul.pdf Ikona súboru pdf (381 KB)

mat.1494-2014 prenájom nebyt. priest. a poz. na Ms tržnici na Štefánik. tr. 50.pdf Ikona súboru pdf (1057 KB)

mat.1496-2014 zmena uz.č.426-2013-MZ-Hudáč, k.ú. Mlynárce.pdf Ikona súboru pdf (125 KB)

mat.1498-2014 zámer nakl.-k.ú. Nitra, poz. pod trafostanicou Mostná ul.pdf Ikona súboru pdf (603 KB)

mat.1499-2014 zámer nakl.-k.ú. Nitra, poz. pod trafostanicou Štúrova ul.pdf Ikona súboru pdf (432 KB)

mat.1503-2014 výšky nájom. a podmien. výzvy-Bytový dom Olympia.pdf Ikona súboru pdf (106 KB)

mat.1504-2014 zámer nakl.-pozemky v k.ú. Veľké Janíkovce.pdf Ikona súboru pdf (402 KB)

mat.1505-2014 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 128_2012-MZ.pdf Ikona súboru pdf (556 KB)

mat.1507-2014 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 47_2014-MZ .pdf Ikona súboru pdf (105 KB)

mat.1508-2014 Návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitra a návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 80_2011-MZ.pdf Ikona súboru pdf (396 KB)

mat.1509-2014 Návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitra a návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 83_2011-MZ.pdf Ikona súboru pdf (586 KB)

mat.1510-2014 Návrh na opätovné zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd Nitra Ikona súboru pdf (128 KB)

mat.1511-2014 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 283_2013-MZ ň.pdf Ikona súboru pdf (104 KB)

mat.19-Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181_95 zo dňa 14.12.1995.pdf Ikona súboru pdf (118 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021