40. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 21.06.2018
12. jún 2018

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 21.06.2018


Materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 21.06.2018


 

Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 21.06.2018


 

Voľba pracovných komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre – 21.06.2018


 

3.

Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre – 21.06.2018


 

3-1.

Materiál č. 19

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995


3-2.

Materiál č. 522/2016

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 44/2016-MZ zo dňa 10.03.2016


4.

Materiál č. 1466/2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018


5.

Materiál č. 1439/2018

Správa o výsledku kontroly vyúčtovania dotácii poskytnutých z rozpočtu mesta na cieľovú oblasť telesná kultúra


.

Materiál č. 1465/2018

Návrh pravidiel zostavovania rozpočtu Mesta Nitry na rok 2019


7.

Materiál č. 1464/2018

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2018


8.

Materiál č. 1476/2018

Správa o stave rezervačného systému mesta Nitry


9.

Materiál č. 1468/2018

Návrh dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry    č. 15/2002 o určení školských obvodov základných škôl v meste Nitra


10.

Materiál č. 1469/2018

Návrh dodatku č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry    č. 21/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry


11.

Materiál č. 1444/2018

Návrh Dodatku č. 11 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10


12.

Materiál č. 1483/2018

Návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 26/2007 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nitry v znení dodatkov č. 1,2, 3 a 4


13.

Materiál č. 1431/2018

Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych službách v znení dodatkov č. 1, 2 a 3


14.

Materiál č. 1432/2018

Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2005 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v znení neskorších dodatkov


15.

Materiál č. 1463/2018

Aktualizácia a zosúladenie Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Nitra na roky 2016-2020 v zmysle novely zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov


16.

Materiál č. 1449/2018

Návrh na delegovanie zástupcov mesta v orgánoch školskej samosprávy


17.

Materiál č. 1450/2018

Návrh na delegovanie zástupcov mesta v orgánoch školskej samosprávy do Rady školy pri Materskej škole, Belopotockého 2, Nitra


18.

Materiál č. 1443/2018

Návrh časových plánov práce stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre na II. Polrok 2018


19.

Materiál č. 1471/2018

Petícia za zachovanie predajných stánkov na Škultétyho ul.


20.

Materiál č. 1485/2018

Návrh na umiestnenie stavby: ,, Ubytovňa pre zamestnancov“ na pozemku parcelné číslo 7834/1, 7834/2, 7835/1, 7835/2 k.ú. Nitra, Rybárska ulica v Nitre.


21.

Materiál č. 1447/2018

Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra (Ing. Peter Medek, časť z pozemku „E“ KN parc. č. 1071/6, a to diel 2 v k. ú. Veľké Janíkovce)


22.

Materiál č. 1448/2018

Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra (Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica, časť z pozemku „E“ KN parc. č. 1080/3, a to diel 3 v k. ú. Veľké Janíkovce)


23.

Materiál č. 1461/2018

Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do majetku mesta Nitra (novovytvorená parcela registra „C“ KN č. 7805/60 o výmere 27 m2 v kat. úz. Nitra)


24.

Materiál č. 1473/2018

Návrh na odkúpenie stavebného objektu do vlastníctva Mesta Nitra a odovzdanie na prevádzkovanie (Ing. Stanislav Mikle a Ing. Peter Lacuška, verejné osvetlenie vybudované v rámci stavby „IBV Chrenová Vinohrady“)


25.

Materiál č. 1484/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Nitra (Západoslovenská energetika, a.s., prenájom a vecné bremeno k nabíjacím staniciam pre elektromobily)


26.

Materiál č. 1413/2018-1

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (zámena pozemkov v kat. území Zobor – Ing. Tomáš Brezina)


27.

Materiál č. 1445/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Záhradky – Klokočina – Kmeťova ul., prenájom pozemku, k.ú. Nitra)


28.

Materiál č. 1451/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (zriadenie vecného bremena k trafostanici na parcele C KN č. 1067/4 v kat. území Veľké Janíkovce – Západoslovenská distribučná, a.s.)


29.

Materiál č. 1452/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (zriadenie vecného bremena pre stavbu: „5 Bytových domov Nitra Diely“ v kat. území Mlynárce – R1 Properties s.r.o.)


30.

Materiál č. 1453/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Machajová, prenájom záhrady, k.ú. H. Krškany)


31.

Materiál č. 1455/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitra (prenájom pozemkov pod reklamnými stavbami)


32.

Materiál č. 1460/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Daniela Levická –Black café- odpredaj pozemku, k.ú. Nitra)


33.

Materiál č. 1462/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (k.ú. Nitra, prenájom parcely „C“ KN č. 4908/1 pre vlastníkov bytov v bytovom dome Tehelná 86)


34.

Materiál č. 1470/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitra (prenájom pozemkov pod reklamnými stavbami pre spoločnosť Akzent BigBoard, a. s. Bratislava)


35.

Materiál č. 1474/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Zobor (prenájom časti pozemku „E“KN parc. č. 3153/101 pre MH Invest s.r.o., preložka Dražovskej ul. v rámci stavby „Vybudovanie strategického parku“)


36.

Materiál č. 1437/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 292/2014-MZ zo dňa 09.10.2014 v znení uznesenia č. 56/2018-MZ zo dňa 01.03.2018 – Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitra (nebytový priestor č. 12-29, Za Ferenitkou 21-27)


37.

Materiál č. 1456/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 78/2018-MZ zo dňa 01.03.2018 (zámer odpredaja  pozemkov – parc. reg. E KN č. 4566/1 a č. 4566/2 v k. ú. Nitra -Rác, Ostrčilová, Sieber)


38.

Materiál č. 1457/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 110/2018-MZ zo dňa 05.04.2018 (odpredaj pozemkov – parc. reg. E KN č. 4566/1 a č. 4566/2 v k. ú. Nitra – Rác, Ostrčilová, Sieber)


39.

Materiál č. 1458/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 346/2017-MZ zo dňa 23.11.2017  (garáže s pozemkami v kat. úz. Nitra ul. Schurmannova)


40.

Materiál č. 1472/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 199/2016-MZ zo dňa 23.06.2016 (ZsDis, a.s., odpredaj časti pozemku pre výstavbu trafostanice v rámci stavby „Vybudovanie strategického parku“ a zriadenie vecného bremena – právo prístupu)


41.

Materiál č. 1489/2018-1

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 39/2017-MZ zo dňa 16.2.2017 a zrušenie uznesenia č. 40/2017-MZ zo dňa 16.2.2017 (prenájom pozemkov pod stavbou „Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce – napojenie  na R1 I. etapa“ pre MH Invest s. r. o.)


42.

Materiál č. 1494/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.317/2017-MZ zo dňa 12.10.2017 (Zámer nakladania – bývalé ihrisko- odpredaj pozemkov, k.ú. Horné Krškany)


43.

Materiál č. 1454/2018

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 83/2013-MZ zo dňa 14.03.2013 (KABASHI s. r. o., Mostná 46/234, Nitra)


44.

Materiál č. 1393/2018

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemkov v kat. úz. Nitra, ul. Hornočermánska)


45.

Materiál č. 1475/2018

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra, (odpredaj  časti pozemku – parc. reg. C KN č. 2209/1 v k. ú. Chrenová – SR- Ústav na výkon trestu odňatia slobody)


46.

Materiál č. 1487/2018

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Jozef Filip, Dolnohorská 8, 949 01 Nitra)


47.

Materiál č. 1488/2018

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Vlastníci bytov Štefánikova 116-118, 949 01 Nitra)


48.

Materiál č. 1490/2018

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (DATA ZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, Nitra)


49.

Materiál č. 1491/2018

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj parcely C KN č. 1067/4 v kat. území Veľké Janíkovce – Západoslovenská distribučná, a.s.)


50.

Materiál č. 1492/2018

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Dynamik Holding, a.s., pozemok reg. „C“ KN parc. č. 1875, k.ú. Nitra)


51.

Materiál č. 1493/2018

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Nitra, ul. Cintorínska)


 Dodatočné materiály  a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 21.06.2018

1.

Materiál č. 1503/2018

Informatívna správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 31/2018-MZ zo dňa 25.1.2018


2.

Materiál č. 1502/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti pozemku v kat. území Mlynárce pre stavbu „5 Bytových domov Nitra Diely“)


Interpelácie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 21.06.2018


 

Diskusia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 21.06.2018


 

Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre – 21.06.2018


 

 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021