39. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 27. marca 2014
27. marec 2014
.
Súbory na stiahnutie(65 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 27.03.2014

Dochádzka poslancov z 39. (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 27. marca 2014.pdf Ikona súboru pdf (80 KB)

Hlasovania z 39. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 27. marca 2014 Ikona súboru pdf (323 KB)

Pozvánka na 38. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13.2.2014 Ikona súboru pdf (95 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 39. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 27. marca 2014 .pdf Ikona súboru pdf (254 KB)

Zápisnica z 39. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 27. marca 2014 Ikona súboru pdf (363 KB)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 27. marec 2014

10-mat.1294-2014 Správa o vybavovaní sťažností a petícií za r. 2013.pdf Ikona súboru pdf (476 KB)

11-mat.1330-2014 Správa o výsledku NFKv ZŠ Tulipánová ul.pdf Ikona súboru pdf (284 KB)

12-mat.1303-2014 Info. správa o stave dets. ihrísk v meste.pdf Ikona súboru pdf (114 KB)

13-mat.1312-2014 Info. správa k plneniu 2. KP soci.služieb v Nitre 2013-2018 za r.2013.pdf Ikona súboru pdf (556 KB)

14-mat.1313-2014 Info. správa o plnení Akčného plánu.pdf Ikona súboru pdf (104 KB)

15-mat.1239-2014-1 Rozpis 2014 -neštát..pdf Ikona súboru pdf (165 KB)

16-mat.1327-2014 rozpoč.opatrenia v rozpočte SZSS na r. 2014.pdf Ikona súboru pdf (123 KB)

17-0-mat.1292-2014-info správa dotácie do 2000,-€-pre cieľ.oblasť rozvoj a ochrana duch.hodnôt.pdf Ikona súboru pdf (97 KB)

17-1-mat.1292-2014 Príloha -Konečné tabuľky 2014.pdf Ikona súboru pdf (192 KB)

18-mat.1242-2014 VZN č.2-2014 o používaní mestských symbolov.pdf Ikona súboru pdf (113 KB)

19-mat.1311-2014 VZN. 4-2014 o sociálnych službách.pdf Ikona súboru pdf (303 KB)

20-0-mat.1316-2014 Vyhodn.plnenia PHSR- za obd.od 1.1.2010 do 31.12.2013.pdf Ikona súboru pdf (110 KB)

20-1-mat.1316-2014 Príloha 1Vyhodnotenie plnenia PHSR 2010-2013časť 1.pdf Ikona súboru pdf (459 KB)

20-2-mat.1316-2014 Príloha 2 Vyhodnotenie plnenia PHSR2010-2013 časť 2 nové zámery z r.2010.pdf Ikona súboru pdf (137 KB)

22-mat.1317-2014 súťaž. podm.-Odpredaj nehn.-Osvetová beseda Janíkovce na Hlavnej ul.55.pdf Ikona súboru pdf (468 KB)

23-mat.1298-2014 prenáj.časti o vým.7 m2 z poz.p.č.874-13 k.ú.Chrenová.pdf Ikona súboru pdf (373 KB)

24-mat.1310-2014Ing. Hetényi – prenájom pozemku p.č.1242-9, k.ú.Chrenová.pdf Ikona súboru pdf (354 KB)

26-mat.1308-2014 nakl.ZVS, a.s.-vodovod-k.ú. H.Krškany-vecné bremeno.pdf Ikona súboru pdf (185 KB)

27-mat.1314-2014 nakl.-odpredaj poz. k.ú. H. Krškany ul. Krškanská.pdf Ikona súboru pdf (1396 KB)

28-mat.1254-2014-1 nakl.-PPH Nitra, s.r.o.prenáj. poz.na Podzámskej ul.pdf Ikona súboru pdf (884 KB)

3-mat.19 Kontrola plnenia uznesenia č.181-95.pdf Ikona súboru pdf (127 KB)

31-mat.1322-2014 nakl.-novovytv. p.č.892-11,k.ú. NR,novovytv. p.č.892-11,DIA- NE, spol. s r.o.pdf Ikona súboru pdf (671 KB)

32-mat.1325-2014 nakl.p.č. 892-4, DIA-NE, spol. s r.o.-vec. brem.pdf Ikona súboru pdf (567 KB)

33-mat.1328-2014 nakl.-Ing. Martin Kuka.pdf Ikona súboru pdf (732 KB)

34-mat.1333-2014 majetk.usporiad. nehnu.- Realiz. projektu prepoj Wilsonovo nábr-Hodžova ul.pdf Ikona súboru pdf (189 KB)

35-mat.1329-2014 nakl.-prenáj.nebyt. priest. a poz. na Ms tržnici na Štefánikovej.pdf Ikona súboru pdf (122 KB)

36-mat.1331-2014 zmena uz.46-2014-MZ-Proxenta Private Equity, s.r.o. a In Antis s.r.o.pdf Ikona súboru pdf (117 KB)

37-mat.1335-2014 prijatie daru do vlastn. Mesta Nitra -PROXENTA Private Equity, s.r.o.pdf Ikona súboru pdf (103 KB)

38-mat.1089-2013-1 zmena uz.1359-2012-MZ-odpredaj pozem.v k.ú. NR, p.č. 8320 a 8284-1.pdf Ikona súboru pdf (349 KB)

39-mat.1315-2014 zmena uz.č. 434-2013-MZ majetk.práv.usp.-Rekonštr. a rozšír. komunik. na Luk. Dvore pre funkciu MK.pdf Ikona súboru pdf (105 KB)

4-mat.1264-2014-1 Protest prokurátora Kd 16013-11 zo dňa 05 12 2013 Ikona súboru pdf (3392 KB)

40-mat.1400-2014 zmena uzn.č. 449-2013-MZ zámer prenájmu pozemkov v k.ú. Mlynárce.pdf Ikona súboru pdf (124 KB)

41-mat.1318-2014 zmena uz.20-2009-MZ-trafost. k.ú. Zobor a k.ú. NR, Zsl.distribučná, a.s.pdf Ikona súboru pdf (1640 KB)

42-mat.1319-2014 zmena uz. 31-2013-MZ Zsl. distribučná, a.s., k.ú.Nitra, Zobor, Chrenová.pdf Ikona súboru pdf (105 KB)

43-mat.1320-2014 zmena uz.75-2013-MZ-Zsl.distribučná,a.s.,vec. brem.-Sikárska a Dvorčanská ul.pdf Ikona súboru pdf (114 KB)

44-mat.1332-2014 zmena uz.338-2013-MZ-odpr.poz. k.ú. Zobor ul. Klinčeková.pdf Ikona súboru pdf (101 KB)

45-mat.1402-2014 zmena uz.-284-2011-MZ-zámer odpredaja-k.ú. Zobor, p.č. 5343-6,Ľaliová ul.pdf Ikona súboru pdf (175 KB)

47-mat.1301-2014 zruš.uz.č.156-2013-MZ odpr.spoluvl. podielu Mesta-ul.Spojovacia.pdf Ikona súboru pdf (105 KB)

48-mat.1401-2014 zámer nakl. s nehn.vo vlast. Mesta -k.ú.D.Krškany, odpr. nehn.na Biovetskej.pdf Ikona súboru pdf (1604 KB)

49-mat.1403-2014 zámer nakl.-trafostanice k.ú.Zobor a k.ú.Nitra, Zsl. distribučná, a.s.pdf Ikona súboru pdf (164 KB)

5-mat.1305-2014 Sprava o bezpec.situácii 2013.pdf Ikona súboru pdf (154 KB)

52-mat.1406-2014 Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2014.pdf Ikona súboru pdf (119 KB)

53-mat.1411-2014 Zmena uznesenia č. 418-2013_.pdf Ikona súboru pdf (133 KB)

54-mat.1412-2014 Nitrianska investičná.pdf Ikona súboru pdf (115 KB)

55-mat.1339-2014 prerokovanie mesačného platu hlavného kontrolóra.pdf Ikona súboru pdf (98 KB)

56-mat.1338-2014 prerokovanie mesačnej odmeny zástupcom primátora.pdf Ikona súboru pdf (98 KB)

57-mat.1337-2014 prerokovanie platu primátora.pdf Ikona súboru pdf (100 KB)

58-mat.1407-2014 voľba hlavného kontrolóra r 2014.pdf Ikona súboru pdf (107 KB)

6-mat.1304-2014 Správa o požiarovosti 2013.pdf Ikona súboru pdf (556 KB)

7-0-mat.1326-2014 Správa o činnosti MsP za r. 2013 .pdf Ikona súboru pdf (256 KB)

8-mat.1336-2014 zmena uz.377-2010 a návrh na doplnenie členov MR.pdf Ikona súboru pdf (105 KB)

9-mat.1324-2014 vybavovanie sťažností a petícií v prísp.org.pdf Ikona súboru pdf (149 KB)

Prípis materiálov do 39. MZ 2014.pdf Ikona súboru pdf (116 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021