38. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13. februára 2014
13. február 2014
.
Súbory na stiahnutie(60 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 13.02.2014

Dochádzka poslancov z 38. (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13. februára 2014.pdf Ikona súboru pdf (80 KB)

Hlasovania z 38. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13. februára 2014.pdf Ikona súboru pdf (346 KB)

Pozvánka na 38. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13.2.2014 Ikona súboru pdf (118 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 38. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13. februára 2014 Ikona súboru pdf (345 KB)

Zápisnica z 38. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13. Februára 2014 Ikona súboru pdf (413 KB)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 13. február 2014

mat. č 1023-2013 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102_2013 – MZ zo dňa 14.03.2013.pdf Ikona súboru pdf (79 KB)

mat. č 1278-2014 – Nakl.s majet. mesta _Proxenta Private Equity, s.r.o. a In Antis s.r.o._.pdf Ikona súboru pdf (286 KB)

mat. č. 1158-2013-1 – Nakl.-manž. Haulikovci, Kamenná ul., Nitra.pdf Ikona súboru pdf (144 KB)

mat. č. 1172-2013-1 – Odpredaj bytov Považská 3,5,7.pdf Ikona súboru pdf (156 KB)

mat. č. 1173-2013-1 – Odpredaj bytov Na Horke 17,19,21.pdf Ikona súboru pdf (158 KB)

mat. č. 1174-2013-1 – Odpredaj bytov Murániho 28-36.pdf Ikona súboru pdf (138 KB)

mat. č. 1228-2013 – Správa o výsledku kontroly postupu pri verejnom obstarávaní na dodávku plynu v Zariadení pre seniorov Zobor, Jánskeho č. l 7, Nitra.pdf Ikona súboru pdf (155 KB)

mat. č. 1229-2013 – Návrh na zvolenie prísediaceho sudcu z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu.pdf Ikona súboru pdf (124 KB)

mat. č. 1232-2013 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly investičných akcií realizovaných v MČ Chrenová, Janíkovce a Klokočina.pdf Ikona súboru pdf (411 KB)

mat. č. 1234-2013 – Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach za II. polrok 2013.pdf Ikona súboru pdf (114 KB)

mat. č. 1235-2013 – Správa o výsledku kontroly zameranej na dôslednú fyzickú kontrolu nájomníkov bytov, ktoré sú predávané v zmysle mat. č. 1172_2013,1173_2013,1174_2013.pdf Ikona súboru pdf (123 KB)

mat. č. 1236-2013 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Materskej škole na ul. Párovská, Mostná a Bazovského, Nitra .pdf Ikona súboru pdf (175 KB)

mat. č. 1238-2014 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta.pdf Ikona súboru pdf (128 KB)

mat. č. 1239-2014 – Návrh rozpisu finančných prostriedkov pre súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia na rok 2014.pdf Ikona súboru pdf (165 KB)

mat. č. 1240-2014 – Návrh na voľbu člena Výboru mestskej časti č. 7 – Chrenová, Janíkovce z radov obyvateľov mesta Nitry.pdf Ikona súboru pdf (100 KB)

mat. č. 1241-2014 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1_2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.pdf Ikona súboru pdf (155 KB)

mat. č. 1243-2014 – Dod.č.4 k VZN 1-2010 o urč.výšky dotác.na prevádz.a mzdy na žiaka ZUŠ, žiaka JŠ a dieťa MŠ a ŠZ.pdf Ikona súboru pdf (107 KB)

mat. č. 1244-2014 – Nakl.-Zsl. distribučná, a.s. v zastúpení Enermont,s.r.o. par.reg. EKN č.4618,4615,…-vec. bremeno.pdf Ikona súboru pdf (600 KB)

mat. č. 1245-2014 – Nakl.-Zsl.distribučná,a.s. v zast.Enermont,par.reg. E KN č.3360,3361-23,3356-1 ….pdf Ikona súboru pdf (210 KB)

mat. č. 1246-2014 – Nakl.-Západoslovenská distribučná, a.s. v zastúpení a.s.-R. Mikulášikom.pdf Ikona súboru pdf (369 KB)

mat. č. 1247-2014 – Nakl.-ORCOM s.r.o.-odpredaj nehn.v areáli býv. Elitexu-k.ú. D. Krškany.pdf Ikona súboru pdf (398 KB)

mat. č. 1249-2014 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 3_2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.pdf Ikona súboru pdf (112 KB)

mat. č. 1250-2014 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj budov a prenájom pozemkov bývalej MŠ Javorová, k. ú. Chrenová – Orpheus Production s. r. o., Zbehy 822, IČO: 46738657) Ikona súboru pdf (427 KB)

mat. č. 1252-2014 – Návrh Dodatku č.3 k VZN č. 5_2009 o národných kultúrnych pamiatkach a pamätihodnostiav mesta Nitry v znení neskorších dodatkov.pdf Ikona súboru pdf (191 KB)

mat. č. 1253-2014 – Pridelenie voľného bytu č.8-1.poschodie na Rýnskej ul.15 vyčlen. pre zamestn. spol. FOXCONN.pdf Ikona súboru pdf (102 KB)

mat. č. 1255-2014 – Zmena uz.423-2013-MZ nakl.časť poz.CKN p.č.286-6 a časť poz.EKN parc. č. 361-1 k. ú.V.Janíkovce.pdf Ikona súboru pdf (504 KB)

mat. č. 1257-2014 – Súťaž.podm.-Odpredaj poz.CKN p.č.7261-209 – ost. plochy o vým.1349 m2, k.ú.Nitra.pdf Ikona súboru pdf (375 KB)

mat. č. 1258-2014 – Súťaž.podm.-Odpredaj nehnuteľností na Štefánikovej tr. 146 v Nitre.pdf Ikona súboru pdf (499 KB)

mat. č. 1259-2014 – Zmena uz.76-2013-MZ, k.ú.V.Janíkovce-Zsl. distribučná, a.s. Bratislava.pdf Ikona súboru pdf (131 KB)

mat. č. 1262-2014 – Zmena uz.379-2013-MZ Rímskokatolícka cirkev.pdf Ikona súboru pdf (168 KB)

mat. č. 1263-2014 -Nakl.-prenájom časti poz.o vým.121 m2-Peter Kišš, Zbehy 62.pdf Ikona súboru pdf (562 KB)

mat. č. 1264-2014 – Protest prokurátora Kd 160-13-11 zo dňa 05.12.2013.pdf Ikona súboru pdf (190 KB)

mat. č. 1266-2014 – Odkúpenie poz. p.č.2883-zast. pl.a nádvoria o vým.3368 m2, k.ú. Lužianky.pdf Ikona súboru pdf (194 KB)

mat. č. 1273-2014 – Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry.pdf Ikona súboru pdf (126 KB)

mat. č. 1274-2014 – Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2014.pdf Ikona súboru pdf (101 KB)

mat. č. 1275-2014 – Návrh na opätovné zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu.pdf Ikona súboru pdf (125 KB)

mat. č. 1277-2014 – Nakl. s nehn.-Ing. Marek Molnár, prenájom pozemku na Novozámockej ul..pdf Ikona súboru pdf (495 KB)

mat. č. 1279-2014 – Zmena uz.171-2013-MZ -Staničná ul.pdf Ikona súboru pdf (106 KB)

mat. č. 1282- 2014 – Opatrenia pre systém.riešenia reklamn.,inform.a propag.zariadení.pdf Ikona súboru pdf (1238 KB)

mat. č. 1283-2014 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Martin Kuka).pdf Ikona súboru pdf (712 KB)

mat. č. 1285-2014 – Zmena uz.230-2013-MZ prenáj. budovy bývalej MŠ na Párovskej ul.,s.č.1201.pdf Ikona súboru pdf (105 KB)

mat. č. 1286-2014 – Zámer nakl.-odpredaj pozemku kat. úz. Horné Krškany ul. Krškanská.pdf Ikona súboru pdf (1769 KB)

mat. č. 1287-2014 – Zmena uz.424-2013-MZ ZVS, a.s.-kanal. čerp. stanica ČS2,k.ú V.Janíkovce.pdf Ikona súboru pdf (101 KB)

mat. č. 1290-2014 – Zámer nakl.-MUDr. Vondrák-odpredaj časti pozemkov-k.ú. Zobor.pdf Ikona súboru pdf (304 KB)

mat. č. 1291-2014 zámer naklad.s nehnut.vo vlast.Mesta(Osvetová beseda Janíkovce v k. ú. V.Janíkovce) Ikona súboru pdf (377 KB)

mat. č. 1295-2014 – Investičný zámer – Bytový dom Olympia.pdf Ikona súboru pdf (135 KB)

mat. č. 1296-2014 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2014.pdf Ikona súboru pdf (101 KB)

mat. č. 1297-2014 – Správa o bezpečnostnej situácii za rok 2013 v meste Nitra v oblasti verejného poriadku.pdf Ikona súboru pdf (131 KB)

mat. č. 19 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181_95 zo dňa 14.12.1995.pdf Ikona súboru pdf (77 KB)

mat. č. 20 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 32_98-MZ z 29.1.1998.pdf Ikona súboru pdf (55 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021