34. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 28. januára 2010
28. január 2010
34. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 28. januára 2010
34. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 28. januára 2010 Súbory na stiahnutie(33 ks):

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 28. január 2010

1603/09- 1 – Návrh rekonštrukcie časti nebytových priestorov v budove MŠ Alexyho na školskú jedáleň Ikona súboru pdf (26 KB)

1662/09 – Návrh na zvolenie prísediaceho sudcu z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu Ikona súboru pdf (30 KB)

1663/09 – Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu Ikona súboru pdf (31 KB)

1664/09 – Správa o výsledku kontroly dodržiavania VZN č. 6/2005 o miestnych daniach so zameraním na daň z nehnuteľností a daň za psa za rok 2008 Ikona súboru pdf (70 KB)

1670/09 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 21/2009 plnenia zmlúv uzatvorených na základe verejných obstarávaní na dodávku údržby verejnej zelene Ikona súboru pdf (38 KB)

1673/2010 – Správa o výsledku kontroly evidencie a vybavovania podnetov orgánov mesta, resp. obyvateľov Mestskými službami Nitra Ikona súboru pdf (53 KB)

1674/2009 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 313/2009-MZ zo dňa 05.11.2009 (dlhodobý prenájom stavby súp. č. 1718 na parc. č. 65 kat. úz. Chrenová v areáli bývalej ZŠ Levická pre Súkromnú strednú odbornú školu ANIMUS) Ikona súboru pdf (28 KB)

1676/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. arch. Tibor Zelenický) Ikona súboru pdf (174 KB)

1677/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. Štefan Košovan, PhD., Braneckého 7, 949 01 Nitra, Mgr. Peter Košovan, Štefánikova trieda 68, 949 01 Nitra) Ikona súboru pdf (122 KB)

1678/2010 – Návrh na odovzdanie hnuteľného majetku mesta Nitry do správy Správe zariadení sociálnych služieb (Asistenčné volacie centrum pre seniorov) Ikona súboru pdf (28 KB)

1679/2010 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/2009-MZ zo dňa 25.6.2009 (Priemyselná ul. – prepojovacia komunikácia I/64 Novozámocká ul.s cestou III/05137 Dlhá ul. ) Ikona súboru pdf (29 KB)

1680/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. území Horné Krškany, Nitra, Párovské Háje, Kynek (NDS, a.s., Bratislava – rýchlostná komunikácia „R1 Nitra, západ Selenec“) Ikona súboru pdf (36 KB)

1681/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Granvia Construction, s.r.o., k. ú. Kynek parc. č. 346) Ikona súboru pdf (47 KB)

1685/2010 – Správa o výsledku kontroly evidencie a vybavovania sťažností a petícií fyzických a právnických osôb v mestských organizáciách Ikona súboru pdf (50 KB)

1685/2010 – Správa o výsledku kontroly evidencie a vybavovania sťažností a petícií fyzických a právnických osôb v mestských organizáciách Ikona súboru pdf (50 KB)

1686/2010 – Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitry (nebytového priestoru pavilónu III. objektu MŠ Alexyho26 v Nitre) Ikona súboru pdf (27 KB)

1687/2010 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2009 Ikona súboru pdf (52 KB)

1688/2010 – Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR vykonanej v roku 2009 Ikona súboru pdf (27 KB)

1689/2010 – Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemky na Ul. J. Kráľa) Ikona súboru pdf (322 KB)

1690/2010 – Návrh na zámer nakladania s jednotlivými nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemky parc. č. 720/1, 187/12, 8010/4 a 8010/10 v k.ú. Nitra a parc. č. 559/4 v k.ú. Mlynárce) Ikona súboru pdf (446 KB)

1691/09 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry ( pozemok parc. č. 686/72 v k.ú. Mlynárce ) Ikona súboru pdf (174 KB)

1692/2010 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok parc. č. 5722 kat. úz. Nitra) Ikona súboru pdf (107 KB)

1693/2010 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2010 a použitie Fondu rozvoja bývania Ikona súboru pdf (37 KB)

1696/2010 – Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej mediálnej rady v Nitre Ikona súboru pdf (21 KB)

1697/2010 – Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2010 pre cieľovú oblasť telesná kultúra Ikona súboru pdf (26 KB)

Návrh na pridelenie dotácií pre cieľovú oblasť telesná kultúra Ikona súboru pdf (31 KB)

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 28.01.2010

Dochádzka poslancov z 34. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 28. januára 2010 Ikona súboru pdf (19 KB)

Hlasovanie z 34. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 28. januára 2010 Ikona súboru pdf (89 KB)

Pozvánka na 34. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 28. januára 2010 Ikona súboru pdf (31 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 34. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 28. januára 2010 Ikona súboru pdf (138 KB)

Zápisnica z 34. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 28. januára 2010 Ikona súboru pdf (188 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021