3. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 31.01.2019
22. január 2019

AUDIO-VIDEO záznam z 3. riadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 31.01.2019


Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 31.01.2019


Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 31.01.2019


3

3.1

Materiál č. 19/1995

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95 zo dňa 14.12.1995

3.2

Materiál č. 906/2017

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 335/2016-MZ zo dňa 13.10.2016


4.

Materiál č. 2/2019

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nitra za rok 2018

5.

Materiál č. 4/2019

Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami v Zariadení školského stravovania pri ZŠ Škultétyho ul. 1, Nitra


6.

Materiál č. 1/2019

Správa o  vybavení sťažností a petícií za rok 2018


7.

Materiál č. 18/2019

Návrh na doplnenie člena do komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie z radov poslancov


8.

Materiál č. 17/2019

Návrh na doplnenie člena do komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie z radov poslancov


9.

Materiál č. 15/2019

Návrh na zvolenie členov v stálych komisiách Mestského zastupiteľstva v Nitre z radov ďalších osôb


10.

Materiál č. 6/2019

Návrh na voľbu členov výborov v mestských častiach z radov obyvateľov mesta Nitry


11.

Materiál č. 34/2019

Návrh na delegovanie zástupcu mesta Nitry do Mestskej školskej rady v Nitre


12.

Materiál č. 19/2019

Návrh na delegovanie zástupcu mesta Nitry do Mestskej školskej rady v Nitre


13.

Materiál č. 31/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo dňa 14.12.1995 v znení uznesenia č. 206/2004-MZ zo dňa 17.06.2004, uznesenia MZ č. 88/2006-MZ zo dňa 04.05.2006 a uznesenia č. 262/2013-MZ zo dňa 12.09.2013


14.

Materiál č. 1667/2018

Návrh na opätovné zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu


15.

Materiál č. 16/2019

Návrh na zmenu štatútu mesta Nitry


16.

Materiál č. 30/2019

Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Nitry na rok 2019 pre cieľovú oblasť podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste Nitra


17.

Materiál č. 21/2019

Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre


18.

Materiál č. 26/2019

Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na  území mesta Nitry


19.

Materiál č. 5/2019

Návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych službách v znení dodatkov č. 1, 2, 3 a 4


20.

Materiál č. 13/2019

Návrh na bezodplatné nadobudnutie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitra (pozemky pod Hornozoborskou ul.)


21.

Materiál č. 1654/2018

Návrh na odkúpenie pozemku do vlastníctva Mesta Nitry v  kat. úz. Zobor (ul. Havrania)


22.

Materiál č. 27/2019

Návrh na odňatie majetku z výkonu správy (SOŠ Levická 40, Nitra v k. ú. Chrenová)


23.

Materiál č. 1670/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Šagát a manž.- odpredaj pozemku, k.ú. Nitra)


24.

Materiál č. 7/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Chrenová, ul. Lomnická)


25.

Materiál č. 8/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Mlynárce, ul. Prešovská)


26.

Materiál č. 9/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Zobor, (SPP – Distribúcia, a. s., Hornohorská ul. – vecné bremeno)


27.

Materiál č. 3/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 30/2013-MZ zo dňa 21.02.2013 (ZSE Distribúcia, a. s. Bratislava v zastúpení MUDr. Katarína Plevová, spol. s r. o., Fatranská 12, Nitra)


28.

Materiál č. 14/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 39/2017-MZ zo dňa 16.2.2017 v znení uznesenia č. 216/2018-MZ zo dňa 21.06.2018 (prenájom pozemkov pod stavbou „Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce – napojenie  na R1 I. etapa“ pre MH Invest s. r. o.)


29.

Materiál č. 32/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 163/2018-MZ zo dňa 17.05.2018 (Viktor Hrotek)


30.

Materiál č. 33/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 274/2018-MZ zo dňa 13.09.2018 (Viktor Hrotek)


31.

Materiál č. 1671/2018

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.219/2015-MZ zo dňa 11.06.2015 (Tonka a spol., k.ú. Nitra, Párovské Háje)


32.

Materiál č. 24/2019

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 135/2016-MZ zo dňa 28.04.2016 a zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 16/2016-MZ zo dňa 28.01.2016 (MH Invest, s r.o., odpredaj pozemkov pre stavbu „Vybudovanie strategického parku“ v k.ú. Mlynárce)


33.

Materiál č. 22/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Zobor, ul. Skautská – Komenského)


34.

Materiál č. 29/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k.ú. Nitra, Martinák, s.r.o. – zámena pozemkov pod bytovým domom „E“)


Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 31.01.2019 1. Materiál č. 28/2019

Návrh na využitie participatívneho rozpočtu mesta Nitra na financovanie občianskych projektov v rámci grantového programu Mením svoje mesto 2019


2. Materiál č. 20/2019-1

Návrh časových plánov práce stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2019


3. Materiál č. 25/2019

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2019


4. Materiál č. 41/2019 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 391/2018-MZ zo dňa 03.12.2018
5. Materiál č. 52/2019

Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov mesta v orgánoch školskej samosprávy


6. Materiál č. 35/2019

Návrh na odvolanie a návrh na voľbu zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných spoločností a právnických osôb v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry


7. Materiál č. 43/2019

Návrh na delegovanie zástupcu mesta Nitry do Mestskej školskej rady v Nitre


8. Materiál č. 44/2019

Návrh na odvolanie a návrh na voľbu zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodnej spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. v zakladateľskej pôsobnosti mesta Nitry a návrh na zmenu Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. 


9. Materiál č. 45/2019

Návrh na odvolanie a návrh na voľbu zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodnej spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s.r.o. v zakladateľskej pôsobnosti mesta Nitry a návrh na zmenu Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s.r.o.


10. Materiál č. 46/2019

Návrh na odvolanie a návrh na voľbu zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. v zakladateľskej pôsobnosti mesta Nitry a návrh na zmenu Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o.


11. Materiál č. 49/2019

Informatívna správa k postúpeniu práv a povinností k stavbe „Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce – napojenie na R1, mimoúrovňová križovatka I. etapa“ a návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 51/2015-MZ zo dňa 5.2.2015 a č. 232/2015-MZ zo dňa 11.6.2015


Príloha k materiálu č. 26/2019

Ročná výška finančných prostriedkov a dotácií poskytovaných na mzdy a prevádzku na jeden výkonový ukazovateľ v Eur pre rok 2019Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021