26. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 04.02.2021
27. január 2021

AUDIO-VIDEO záznam z 26. riadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 04.02.2021

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 04.02.2021


Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 04.02.2021

3.

Prehľad

Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre k zasadnutiu 26 riadneho mestského zastupiteľstva, zvolané na 04.02.2021

3.1

Materiál č. 19

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995

3.2

Materiál č. 906/2017

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 335/2016-MZ zo dňa 13.10.2016

3.3

Materiál č. 253/2019

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 285/2019-MZ zo dňa  05. 09. 2019

3.4

Materiál č. 354/2019

Uznesenie  Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 387/2019-MZ zo dňa  12.12.2019

3.5

Materiál č. 500/2020

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 65/2020 – MZ zo dňa 07.05.2020

3.6

Materiál č. 559/2020

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 149/2020 – MZ zo dňa 18. 06. 2020

3.7

Materiál č. 593/2020

Uznesenie  Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 188/2020-MZ zo dňa  10.9.2020

3.8

Materiál č. 689/2020

Uznesenie  Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 339/2020-MZ zo dňa  10.12.2020


4.

Materiál č. 728/2021

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nitra za rok 2020


5.

Materiál č. 719/2021

Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach za rok 2020


6.

Materiál č. 735/2021

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2021


7.

Materiál č. 729/2021

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2021 o zrušení Základnej školy, Na Hôrke 30, Nitra vrátane jej súčastí, Materskej školy, Na Hôrke 30, Nitra a súčasne zriadení Základnej školy s materskou školou, Na Hôrke 30, Nitra vrátane jej súčastí


8.

Materiál č. 734/2021

Návrh na zmenu zriaďovateľa Materskej školy, Hospodárska 7, Nitra


9.

Materiál č. 718/2021

Návrh na opätovné zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu


10.

Materiál č. 740/2021

Návrh na partnerstvo a spolufinancovanie so športovým klubom Telovýchovná jednota AC pri predkladaní žiadosti v rámci výzvy Fondu na podporu športu


11.

Materiál č. 736/2021

Návrh Memoranda o spolupráci medzi Rímskokatolíckou cirkvou Biskupstvom Nitra a Mestom Nitra


12.

Materiál č. 733/2021

Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného pre účely § 13c zákona č.  71/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov


13.

Materiál č. 720/2021

Návrh na dočasné zníženie výšky nájomného za prenájom nebytového priestoru na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre (NITRAZDROJ, a.s.)


14.

Materiál č. 741/2021

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 300/2013-MZ zo dňa 12.09.2013 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra, stavba súp. č. 966 – KINO LIPA na parc. č. 874/10, k. ú. Chrenová)


15.

Materiál č. 742/2021

Návrh na zámer prenájmu sály a ďalších nebytových priestorov v objekte Kino Lipa vo vlastníctve Mesta Nitra


16.

Materiál č. 724/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 227/3 v k. ú. Chrenová – manželia Beníkoví)


17.

Materiál č. 725/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 226/1 v k. ú. Chrenová – manželia Mrázikoví)


18.

Materiál č. 737/2021

Návrh na zámer nakladania s  nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Chrenová, Nábrežie mládeže)


19.

Materiál č. 738/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemkov v kat. úz. Nitra, Ul. Schurmannova)


20.

Materiál č. 731/2021

Návrh na odkúpenie stavebného objektu do vlastníctva Mesta Nitra a na odovzdanie na prevádzkovanie (VO k stavbe IBV 14 RD, Nitra-Šúdol v kat. území Nitra a Párovské Háje)


21.

Materiál č. 721/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 230/3 v k. ú. Chrenová – Ing. Silvia Bachová, PhD.)


22.

Materiál č. 722/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 232/1 v k. ú. Chrenová – PaedDr. Marcela Mišovičová)


23.

Materiál č. 723/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 228/2 v k. ú. Chrenová – Magdaléna Adámková)


24.

Materiál č. 726/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Nitra, ul. Vodná)


25.

Materiál č. 730/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemku v kat. území Dražovce – Peter Benc)


26.

Materiál č. 732/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami v podielovom spoluvlastníctve Mesta Nitra (Dolnomestský komposesorát Nitra p.s. – LESY SR)


Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 04.02.2021

1.

Materiál č. 743/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (IBV Ihrisko Horné Krškany, združenie – odpredaj pozemku pre TS- Horné Krškany)


2.

Materiál č. 744/2021

Návrh na predloženie žiadosti o dotáci z Fondu na podporu športu na realizáciu projektu: „Rekonštrukcia atletického oválu v areáli ZŠ kráľa Svätopluka“


 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021