2. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 18.12. 2014
18. december 2014
.

Súbory na stiahnutie(22 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 18.12.2014

Dochádzka z 2. (riadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 18. 12. 2014 .pdf Ikona súboru pdf (73 KB)

Hlasovania z 2. (riadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 18. 12. 2014 Ikona súboru pdf (193 KB)

Pozvánka na 2. (riadne) zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 18.12. 2014 Ikona súboru pdf (56 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 2. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 18. decembra 2014 Ikona súboru pdf (111 KB)

Zápisnica z 2. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 18.12.2014 Ikona súboru pdf (202 KB)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 18. december 2014

mat. č. 1565-2014 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 277_2014-MZ zo dňa 9.10.2014.pdf Ikona súboru pdf (38 KB)

mat. č. 1650-2014 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2014.pdf Ikona súboru pdf (216 KB)

mat. č. 1659-2014 – Návrh rozpočtu nákladov a výnosov príspevkovej organizácie ZUŠ.pdf Ikona súboru pdf (131 KB)

mat. č. 1664-2014 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2014.pdf Ikona súboru pdf (83 KB)

mat. č. 1665-2014 – Návrh rozpočtu nákladov a výnosov príspevkovej organizácie Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2015.pdf Ikona súboru pdf (116 KB)

mat. č. 1666-2014 – Návrh rozpočtu nákladov a výnosov príspevkovej organizácie Mestské služby na rok 2015.pdf Ikona súboru pdf (111 KB)

mat. č. 1667-2014 – Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2014.pdf Ikona súboru pdf (84 KB)

mat. č. 1668-2014 – Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015.pdf Ikona súboru pdf (112 KB)

mat. č. 1669-2014 – Protest prokurátora Pd 227_14_4403-6 zo dňa 05.11.2014 proti VZN Mesta Nitry č. 1_2003 o celomestskej deratizácii v znení dodatku č. 1.pdf Ikona súboru pdf (84 KB)

mat. č. 1670-2014 – Protest prokurátora Pd 229_14_4403-6 zo dňa 24.11.2014 proti VZN Mesta Nitry č. 3_2009 o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí.pdf Ikona súboru pdf (86 KB)

mat. č. 1671-2014 – Prerokovanie protestu prokurátora Pd č. 234_14_4403-6 zo dňa 18.11.2014 proti článku 19 VZN Mesta Nitry č. 1_1998 o udeľovaní ocenení mesta Nitry v znení dodatku č. 1 a č.2.pdf Ikona súboru pdf (93 KB)

mat. č. 1673-2014 – Návrh na doplňujúcu voľbu členov Mestskej rady v Nitre.pdf Ikona súboru pdf (86 KB)

mat. č. 1674-2014 – Návrh na zrušenie Mestskej mediálnej rady v Nitre a návrh na zrušenie Redakčnej rady mesta Nitry.pdf Ikona súboru pdf (78 KB)

mat. č. 1675-2014 – Návrh na voľbu predsedu Komisie MZ v Nitre na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra a návrh na doplnenie člena stálych komisi.pdf Ikona súboru pdf (97 KB)

mat. č. 1676-2014 – Návrh Dodatku č. 3 k Zásadám pre zriaďovanie a činnosť výborov v mestských častiach.pdf Ikona súboru pdf (81 KB)

mat. č. 19 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181_95 zo dňa 14.12.1995.pdf Ikona súboru pdf (78 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021