18. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 26.05.2020
21. máj 2020

AUDIO-VIDEO záznam zo 18. mimriadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 26.05.2020

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 26.05.2020


Materiály k mimoriadnemu zasadnutiu MMZ – 26.05.2020

3

Materiál č. 507/2020

Informatívna správa o zmenách Organizačného poriadku Mestského úradu v Nitre vykonaných dodatkom č. 21


4

Materiál č. 513/2020

Návrh na riešenie využitia plôch letných terás na celom území mesta Nitry pre rok 2020


5

Materiál č. 505/2020

Návrh na schválenie  projektov úspešných v rámci grantového programu Mením moje mesto 2020 a návrh spôsobu ich financovania


6

Materiál č. 479/2020

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2020


 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021