13. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 12.12.2019
3. december 2019

AUDIO-VIDEO záznam z 13. riadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 12.12.2019

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 12.12.2019


Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 12.12.2019

3.

3.1

Materiál č. 1242

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 111/2001 – MZ z 10. mája 2001

3.2

Materiál č. 1023/2013

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102/2013 – MZ zo dňa 14.03.2013

3.3

Materiál č. 253/2019

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 285/2019 – MZ zo dňa 05.09.2019


4.

Materiál č. 384/2019

Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020


5.

Materiál č. 383/2019

Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2020 – 2022


6.

Materiál č. 368/2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 14/2019 o miestnom poplatku za rozvoj


7.

Materiál č. 382/2019

Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Nitry a zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky


8.

Materiál č. 354/2019

1. Správa o stave pripravenosti projektu „BD Tehelná – výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 b.j.“

2. Návrh realizácie projektu „BD Tehelná – výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 b.j.“


9.

Materiál č. 389/2019

Návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme medzi Mestom Nitra a Službytom Nitra, s. r. o. (ako Prenajímateľom) a HK Nitra, s. r. o. (ako Nájomcom)


10.

Materiál č. 373/2019

Návrh Dodatku č. 6 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra v znení neskorších dodatkov


11.

Materiál č. 374/2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitra č. 13/2019 o nakladaní majetkom mesta Nitra


12.

Materiál č. 375/2019

Návrh Cenníka mesta Nitra


13.

Materiál č. 377/2019

Správa o činnosti Nitrianskej komunitnej nadácie za rok 2019


14.

Materiál č. 378/2019

Správa o činnosti komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre COMIN


15.

Materiál č. 379/2019

Návrh grantovej výzvy Mením moje mesto 2020


16.

Materiál č. 321/2019

Návrh časového plánu práce Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť na I. polrok 2020


17.

Materiál č. 380/2019

Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby Hlavného kontrolóra Mesta Nitry a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby Hlavného kontrolóra Mesta Nitry,  náležitosti prihlášky a návrh na zriadenie komisie na otváranie obálok a vyhodnotenie prihlášok kandidátov na funkciu Hlavného kontrolóra Mesta Nitry


18.

Materiál č. 390/2019

Návrh na delegovanie zástupcu mesta Nitry do štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Nitrianska teplárenská spoločnosť,  a. s. so sídlom Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra (IČO: 36 550 604)


19.

Materiál č. 376/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 313/2018 – MZ zo dňa 18. 10. 2018 (obstaranie ÚPNZ  Nová Chrenová I., Nitra)


20.

Materiál č. 1265/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (zámena pozemkov s RKC, Farnosť Nitra-Dražovce v kat. území Dražovce)


21.

Materiál č. 339/2019-1

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (dlhodobý prenájom stavby súpisné číslo 2790 na „C“ KN parc. č. 1262/2 v kat. úz. Nitra pre Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)


22.

Materiál č. 372/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (časť pozemku „C“ KN parc. č. 690/1 v k. ú. Mlynárce)


23.

Materiál č. 388/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom 4 častí z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1578/1 v k. ú. Nitra (Svätoplukovo námestie – umiestnenie 4 mobilných predajných stánkov počas trvania Vianočných trhov)


24.

Materiál č. 351/2019

Návrh na nakladanie s   majetkom vo vlastníctve Mesta Nitry (telocvičňa Hlboká ul. Nitra-Čermáň, budova súp.č. 1284 a pozemky parc.č. 6906 a 6915/4, kat.územie Nitra) – správa


25.

Materiál č. 385/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Nitra (ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „NA_Nitra, Staré Mesto, Martinák, NNK“)


26.

Materiál č. 386/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (zriadenie vecného bremena k stavbe: „NR_LEVICKA, TS, VNK, NNK“ – ZsDis, a.s.)


27.

Materiál č. 381/2019

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.87/2019-MZ zo dňa 14.03. a 21.03.2019 (PJ REAL, s.r.o.-prenájom pozemku – k. ú. Horné Krškany)


28.

Materiál č. 387/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 330/2014-MZ zo dňa 20.11.2014 v znení neskorších prijatých zmien (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom nebytových priestorov a voľných plôch na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre)


29.

Materiál č. 397/2019

Návrh na zmenu uznesenia č. 146/2019 – MZ zo dňa 25.04.2019 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry  – odpredaj pozemkov v kat. úz. Nitra, ul. Janka Kráľa)


30.

Materiál č. 391/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Chrenová (Ing. Anton Uhrin a manž.)


31.

Materiál č. 392/2019

Návrh na zámer  nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 362/21 k. ú. Veľké Janíkovce)


32.

Materiál č. 393/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 13/1 a stavba s. č. 62 na parc. č. 13/1 v k. ú. Kynek)


33.

Materiál č. 396/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Nina Katrebová, kat. úz. Zobor, ul. Kláštorská)


34.

Materiál č. 398/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – odpredaj 2 častí z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 2039/1 v k. ú. Nitra (NR Invest, a. s., „Multi Development NOVÁ NITRA“)


Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 12.12.2019 1. Materiál č. 399/2019

Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania príspevku poskytnutého z rozpočtu mesta na mestskú autobusovú dopravu zmluvnému dopravcovi ARRIVA Nitra a.s.


2. Materiál č. 401/2019

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2019


3. Materiál č. 400/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 156/2019-MZ zo dňa 30.05.2019


4. K materiálu č. 321/2019

Časový plán práce komisie MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel I. polrok 2020Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021