10. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 10.10.2019
1. október 2019

AUDIO-VIDEO záznam z 10. riadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 10.10.2019

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 10.10.2019


Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 10.10.2019

3.

Materiál č. 288/2019

Správa o výsledku kontroly dodržiavania VZN č. 4/2014 o sociálnych službách v znení dodatkov v časti čl. VI. Zariadenie opatrovateľskej služby, čl. VII. Zariadenie pre seniorov, čl. VIII. Denný stacionár


4.

Materiál č. 292/2019

Návrh východiskových ukazovateľov do Návrhu rozpočtu na rok 2020


5.

Materiál č. 247/2019

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Nitry za prvý polrok 2019


6.

Materiál č. 297/2019

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2019


7.

Materiál č. 266/2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 11/2019 o určení názvu ulice v časti mesta Chrenová – Ipeľská ulica


8.

Materiál č. 267/2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 12/2019 o určení názvu ulice v časti mesta Kynek – Pod šípkami


9.

Materiál č. 293/2019

Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych službách v znení Dodatkov č. 1, 2, 3, 4 a 5


10.

Materiál č. 297/2019-1

Návrh na určenie výšky nájmu v nájomných bytoch v bytovom dome Hlboká ul. č. 9 obstaraných z verejných prostriedkov v zmysle VZN č. 1/2011 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov mesta obstaraných z verejných prostriedkov v znení Dodatku č. 1


11.

Materiál č. 300/2019

Návrh na vyňatie ambulantných a terénnych služieb zo Správy zariadení sociálnych služieb mesta Nitra/SZSS/ a na zmenu názvu SZSS a jej sídla s účinnosťou od 1.1.2020


12.

Materiál č. 294/2019

Návrh na zvolenie prísediaceho sudcu z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu


13.

Materiál č. 295/2019

Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu


14.

Materiál č. 239/2019

Návrh na mimosúdne vyrovnanie (manž. Pupákovci)


15.

Materiál č. 285/2019

Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra v k. ú. Mlynárce (Damaro Slovakia s.r.o.)


16.

Materiál č. 290/2019

Návrh na odkúpenie stavebných objektov a pozemkov do vlastníctva Mesta Nitra a odovzdanie na prevádzkovanie (MH Invest II, s.r.o., stavba „Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce – napojenie na R1 II. a IV. etapa“)


17.

Materiál č. 281/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom parcely registra „C“ KN č. 890/17 v kat. úz. Chrenová pod predajnými stánkami na Výstavnej ulici)


18.

Materiál č. 282/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (podnájom pozemku pod predajným stánkom na tržnici Chrenová)


19.

Materiál č. 284/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (zámena časti pozemkov a odpredaj pozemku kat. úz. Zobor, ul. Tatarkova – Metodova)


20.

Materiál č. 286/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Chrenová (MUDr. Dušan Zemko a manž.)


21.

Materiál č. 296/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (zriadenie vecného bremena k stavbe: „Obytný súbor PANORÁMA Nitra, Kmeťova ul.“ – ZSD, a.s. (PANORÁMA Nitra s.r.o.))


22.

Materiál č. 289/2019

Návrh na zmenu uznesenia č. 334/2016-MZ zo dňa 13.10.2016 – v znení uznesenia č. 243/2017-MZ zo dňa 29.06.2017 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (zámena pozemkov v kat. úz. Nitra)


23.

Materiál č. 283/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (zámena pozemkov v kat. úz. Nitra)


24.

Materiál č. 299/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.84/2019-MZ zo dňa 14.03. a 21.03.2019 (INPEK, s. r. o. -prenájom pozemku – ORBIS, k. ú. Nitra)


25.

Materiál č. 291/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (bývalé OSP na Novozámockej ul. v kat. úz. Dolné Krškany)


26.

Materiál č. 301/2019

Návrh na zámer  nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Miroslav Jambrich, Janka Kráľa 132, Nitra)


27.

Materiál č. 302/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ KN parc. č. 271/19 v k. ú. Kynek)


28.

Materiál č. 303/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ KN parc. č. 7/11 v k. ú. Kynek)


29.

Materiál č. 304/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ KN parc. č. 462/75 v k. ú. Mlynárce)  


30.

Materiál č. 305/2019

Návrh na zámer  nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Milan Bartoš, Parkové nábrežie 21, Nitra)  


31.

Materiál č. 306/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Pavol Tkáč, Stračia 662/42, Nitra)  


32.

Materiál č. 307/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Dávid a manž.– zámena pozemkov, k.ú. Veľké Janíkovce)  


33.

Materiál č. 308/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredať časť z parcely C KN č. 7232/1 v kat. území Nitra – Simona Morvayová)  


34.

Materiál č. 309/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredať časť z parcely C KN č. 7261/10 v kat. území Nitra – Simona Morvayová)


35.

Materiál č. 311/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k.ú. Zobor, odpredaj časti pozemku „C“KN parc. č. 3570/2 na Hornozoborskej ul.)


Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 10.10.2019

1.

Materiál č. 312/2019

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2019


2.

Materiál č. 314/2019

Informatívna správa o stave pripravenosti dobudovania vodárenskej infraštruktúry podľa jednotlivých mestských častí


3.

Materiál č. 315/2019

Návrh na zriadenie komisie zodpovednej za výber prevádzkovateľov predajných stánkov s občerstvením, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi počas Vianočných trhov organizovaných Mestom Nitra a návrh hodnotiacich kritérií výberu prevádzkovateľov predajných stánkov s občerstvením, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi počas Vianočných trhov organizovaných mestom NitraNajčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021