Zo zasadnutia 39. mestského zastupiteľstva
22. máj 2018

Mestskému zastupiteľstvu bol na zasadnutí 17. mája  predložený východiskový návrh riešenia rezidentského parkovania na sídliskách a v obytných súboroch v Nitre. Poslanci návrh odporučili sprecizovať o detaily s tým, že návrh bude opätovne predložený bude na júnovom zasadnutí.  

Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) má dve časti.  Čo sa týka dočasného spoplatneného parkovania v centrálnej mestskej zóne a ďalších spoplatnených miestach – tarify i časy spoplatnenia zostali nezmenené.  Návrh aktualizovaného VZN plánuje najmä zlepšenia pre občanov s trvalým pobytom v Nitre.  Občania Nitry budú mať rezidentské karty a budú môcť zadarmo zaparkovať v mieste trvalého bydliska nielen s jedným, ale aj viacerými vozidlami. Vlastníci vozidiel bez trvalého pobytu v meste budú môcť požiadať o abonetskú parkovaciu kartu, ktorá bude spoplatnená. „Je to riešenie ako ochrániť našich občanov a pomôcť im pri parkovaní,“ uviedol, okrem iného, primátor Nitry Jozef Dvonč.

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva tiež boli schválené ďalšie dve VZN.  Prvým je aktualizácia umiestňovania volebných plagátov v čase volebnej kampane i VZN, ktoré upravuje trhový poriadok na mestských tržniciach v Starom meste a na Klokočine.

Zastupiteľstvo tiež aktualizovalo Štatút Mesta Nitry i dodatok k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva  v Nitre. Odbor školstva, mládeže a športu informoval, že do prvého ročníka je zatiaľ zapísaných 810 prvákov, ktorí budú navštevovať 41 tried, plánované sú aj dva nulté ročníky.  

 

 (J)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021