Výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií - • dve pracovné miesta člena „miestnej občianskej poriadkovej služby“
9. júl 2019

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií:

 • dve pracovné miesta člena „miestnej občianskej poriadkovej služby“

(pracovné miesta sú  vhodné aj pre uchádzača z Marginalizovaných rómskych komunít poskytujúcich asistenčné služby)

Miesto výkonu práce:   Mesto Nitra – Horné a Dolné Krškany, Dražovce, Kalvária-Borová, Orechov  dvor

Druh pracovného pomeru:  100% pracovný úväzok s pracovnými zmenami:

– ranná zmena             7:00 – 15:00 hod.

– poobedná zmena      14:00 – 22:00 hod.

Mzdové ohodnotenie : minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 520,00 €

Informácie o pracovnom mieste:

 • dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t.z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení),
 • upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamuje túto skutočnosť príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie v kompetencii, prioritne Mestskú políciu v Nitre.
 • kontroluje pohyb, miesta stretávania sa a spôsob trávenia voľného času maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov u určenej lokalite,
 • nahlasuje dôvodné podozrenia z alkoholovej alebo nealkoholovej toxikománie mládeže a jednotlivé prípady oznamuje kompetentným príslušníkom MsP Nitra, alebo zamestnancom MsÚ Nitra,
 • nahlasuje podozrenie zo záškoláctva školopovinných detí,
 • upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar,
 • monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok,
 • po predchádzajúcom súhlase primátora mesta je účastný a nápomocný pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou alebo členmi MRK,
 • monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, ako aj medzi MRK a väčšinovým obyvateľstvom,
 • je nápomocný a operatívne poskytuje asistenciu hliadkam Mestskej polície v Nitre alebo príslušníkom Policajného zboru SR, prípadne iným zasahujúcim záchranným zložkám (HaZZ, RZP, sociálni kurátori a pod.) pri výkone servisných prác, opráv, kontrol zamestnancami žiadateľa,
 • kontroluje dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny na uliciach a iných verejných priestranstvách a v zimnom období kontroluje zjazdnosť komunikácií pre motorové vozidlá, ako aj chodníkov pre chodcov a zistené nedostatky nahlasuje povinným subjektom,
 • v prípade zistenia nahlasuje výskyt a pohyb zatúlaných alebo ujdených psov na území mesta Nitry,
 • pripravuje písomný a fotografický podklad na správne konanie alebo oznámenie o porušení právnych noriem, ktorých bol svedkom a oznamovateľom,
 • zúčastňuje sa správneho konania, na ktoré pripravoval podklady,
 • vyhľadáva, dokumentuje a eviduje opustené alebo dlhodobo stojace vozidlá, umiestňuje výzvy na tieto vozidlá a asistuje kompetentným príslušníkom MsP Nitra pri ich odstránení z miesta,
 • eviduje chýbajúce poklopy, poškodené dopravné značky a zistené skutočnosti bezodkladne nahlasuje povinným subjektom,
 • povinným subjektom oznamuje akékoľvek zistené nedostatky v meste,
 • vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie

Kvalifikačné predpoklady:

 • základné vzdelanie budeme vyžadovať u člena „miestnej občianskej poriadkovej služby“ z Marginalizovaných rómskych komunít poskytujúcich asistenčné služby
 • nižšie stredné odborné vzdelanie v zmysle § 16 ods. 4 písm. a). Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov u ostatných členov „miestnej občianskej poriadkovej služby“

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • samostatnosť,
 • komunikatívnosť
 • kultivovaný slovný prejav,
 • schopnosť vyjadrovať sa
 • spoľahlivosť
 • fyzická zdatnosť
 • bezúhonnosť
 • uchádzač nesmie byť právoplatne odsúdený za:
 • trestný čin podľa „1. hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu“ Trestného zákona č.300/2005 Z. z. a
 • akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona č.300/2005 Z. z.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o akú  pozíciu sa kandidát uchádza,
 • životopis uchádzača
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

Očakávaný termín nástupu:               01.08.2019

Dátum a miesto podania žiadostí:

Záujemcovia o uvedené pracovné pozície môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne do podateľne MsÚ v Nitre alebo zaslať poštou na adresu: Mesto Nitra, Mestský úrad, Štefánikova tr č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra.

Žiadosť s ostatnými dokladmi je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „VK –MOPS – NEOTVÁRAŤ “  najneskôr dňa 19.07.2019.  Platí odtlačok prezentanej pečiatky Mesta Nitry.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov. Neúspešných kandidátov už Mesto Nitra nebude kontaktovať.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022